عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت ICT و طراحی و تبیین مدل در سازمان تربیت بدنی ایران می باشد. جامعه آماری در برگیرنده 235 نفر متشکل از کارشناسان، و متخصصین و 66 نفر متشکل از مدیران وکارشناسان واحد های مورد ارزیابی بر اساس چارت سازمان تربیت بدنی بود که دارای مدرک کارشناسی و بالاتر می باشند که تمام این افراد به عنوان نمونه برای پرسشنامه تحلیل SWOT انتخاب شدند و پرسشنامه دوم بین همه مدیران و کارشناسان واحد های مورد نظر جهت تعیین و اولویت بندی شاخص های ارزیابی سیستم های ICT انتخاب گ ...

در ورزش یکی از عوامل مهم در موفقیت تیم‌های ورزشی، نقش مربی آن تیم است. یک مربی کارآمد با استفاده از دانش و تجربه خود می‌تواند موجب توسعه عملکرد ورزشکاران و در نهایت تیم خود شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل سازمانی موثر بر مسیرهای ترقی مربیان زن در شهر شیراز است. بدین منظور تمامی مربیان زن در رشته‌های مختلف ورزشی و دارای مدرک مربیگری ملی و بین‌المللی که تعدادشان 13 نفر و ساکن در شهر شیراز بودند مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌ی عمیق جمع آوری گردید. با توجه به ...

هدف از پژوهش حاضر، بهینه سازی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها با استفاده از مدل ترکیبی,BSC EFQM و DEA می‌باشد. جامعه‌ی آماری در مرحله‌ی تعیین شاخص‌های کلیدی و جایگاه آنها در ابعاد BSC، کلیه‌ی خبرگان در امر ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی (اساتید دانشگاه و مدیران ادارات تربیت بدنی و ارزیابان) بودند که به شکل هدفمند براساس سابقه‌ی کار و میزان تحصیلات، تعداد 25 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در مرحله‌ی اجرای مدل نیز جامعه آماری شامل کلیه‌ی ادارات تربیت بدنی و ...

هدف کلی از این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک رهبری وضعی (هرسی– بلانچارد) و منابع قدرت در مدیران ادارات تربیت بدنی استان گلستان از دیدگاه کارکنان و اعضای این ادارات بود. بدین منظور نمونه آماری از 155 نفر از کارکنان تمام وقت ادارات تربیت بدنی استان گلستان (که تمام جامعه آماری تحقیق را شامل می شدند) که دارای میانگین سنی 44/3 و درصد زنان و مردان در این جامعه آماری به ترتیب 29/7 و 70/3 بودند به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. سپس آزمودنی ها پرسشنامه توصیف انطباق پذیری و اثر بخشی رهبر از ...

كارآفريني سازمانی فرایندی است که از طریق آن سازمان ها متوجه فرصت ها می شوند و محيط سازمانی مناسبي ايجاد می كند كه در جهت تربيت و توسعه كارآفرينان بوده و حامي نوآوري ها وايده هاي كارآفرينان باشد. در كليه مدل هاي مفهومي كارآفريني سازماني كه به وسيله محققين طراحی شده اند، استراتژی سازمانی، فرهنگ کارآفرینانه سازمانی، ساختار سازمانی، حمايت سازمانی و منابع سازمانی به عنوان عوامل اصلي پيشبرنده های كارآفريني سازماني مطرح شده است و نیز کارآفرینی سازمانی را از طریق پنج ويژگي اساسي گر ...

این تحقیق به منظور ارتباط عدالت سازمانی ، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در سازمان تربیت بدنی انجام گرفت. براساس جدول مورگان 140نفربه روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند ، جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه اطلاعات فردی ، پرسشنامه عدالت سازمانی (نیهوف ومورمن 1993) ، پرسشنامه تعهد سازمانی (میر وآلن1990) و پرسشنامه دلبستگی شغلی (کانونگو1983) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تی استیودنت ، تحلیل واریانس یک راهه، ضریب همبستگی پیرسون ، رگرسیون چند متغیره ، و ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعهد،رفتار شهروندی و یادگیری سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی خراسان جنوبی بود. جامعه آماری ما تمامی کارکنان ادارات تربیت بدنی خراسان جنوبی(120نفر) ونمونه آماری برابر جامعه بود که از این تعداد 100پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد تعهد سازمانی آلن و می یر(1990)، رفتار شهروندی اورگان (1996) و یادگیری سازمانی نیفه (2001) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از نظرهای اصلاحی استادان بدست آمد. اعتبار ...

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی در بین کارمندان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غرب ایران بود(203=N). نمونه آماری این تحقیق، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند(130=n). ابزار مورد استفاده در این مطالعه عبارت بودند از: پرسشنامه‌های استاندارد ابعاد سازمان یادگیرنده (DLOQ) «مارسیک و واتکینز» (1996) و تعهد سازمانی «آلن و می‌یر» (1993). ضریب پایایی این دو پرسشنامه در یک تحقیق راهنما، به ترتی ...

محیط پرتلاطم اقتصاد‌جهانی، مدیران را با چالشهای شگرفی رو‌به‌رو ساخته که لزوم دارا بودن مهارت‌های مدیریت را درآنها ضروری‌ساخته‌‌است؛ همچنین لزوم ایجاد یادگیری سازمانی وتحول سازمان به واسطة اصول سازمان یادگیرنده از ملزومات اصلی جهت کارایی و بهره‌وری هرچه بیشتر کارکنان و درنهایت سازمان بیان شده است. از این رو پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط بین مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی (ادراکی، انسانی، فنی) با یادگیری سازمانی در مدیران سازمان تربیت بدنی و ارائه مدل بر اساس روش تحلیلی سلسله مراتبی ...