عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انسان ها استعدادهای طبیعی برای حل مشکلات و بهبود روش ها دارند و سازمان ها برای موفقیت و کسب مزیت رقابتی بایستی به دنبال یافتن راه هایی باشند که از این استعدادها به بهترین شکل ممکن بهره برداری نمایند. توانمندسازی کارکنان می تواند به عنوان یک راهبرد اثرگذار بر عملکرد و بهسازی نیروی انسانی معرفی گردد. قدرت دانش و تفکر مبتنی بر آموزش و تجربه می تواند در فرایند توانمندسازی موثر باشد. عنصر خلاقیت و دانش و توجه به توانمندسازی کارکنان به عنوان عنصر برتری بخش در رقابت مطرح شده است. سا ...

کار و اشتغال از جمله موارد مهم زندگی انسان محسوب می شود. با بهبود کیفیت زندگی کاری، بدنبال آن تعهد سازمانی و رضایت شغلی نیز حاصل خواهد شد. سرمایه اجتماعی نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی نقش بسیار مهم تری در سازمان ها و جوامع ایفا می کند. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست داده و پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار می شود. ضمنا تعهد سازمانی بالا بهره وری لازم را برای سازمان به ارمغان خواهد آوردهدف کلی این مطالعه شناسایی میزان تاثیر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان امور مالیاتی شهر تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ افق زمانی، مقطعی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی-از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در سازمان امور مالیاتی شهر تهران در سال 92-91 می باشد. با مراجعه به فرمول کوکران تعداد 380 نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها مربوط به برای سنجش کارآفرینی ...

منابع انسانی به عنوان عنصر حیاتی و استراتژیک سازمانهای امروزی مطرح است. میزان موفقیت سازمانها و نیل آنها به اهداف تعیین شده به میزان بسیار زیادی وابسته به اثربخشی نیروهای انسانی شاغل در آن سازمان است. ارتقاء سطح اثربخشی کارکنان کاملاً منوط به میزان ارتقاء تواناییها، قابلیتها و مهارتهای کارکنان آن سازمان است. به همین منظور آموزش و مهارت آموزی کارکنان یکی از برنامه های سازمان یافته و مداوم سازمانهای امروزی است. یکی دیگر از عناصر دیگر سازمانهای امروزی فناوری اطلاعات است که به عن ...