عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با وجود گذشت بیش از شانزده سال از عمر سازمان اسناد ملی ایران که اولین آرشیو ملی را بمنظور جمع‌آوری، نگهداری و فراهم نمودن امکانات مناسب برای دسترسی عموم باسناد ملی در ایران پایه‌گذاری نمود و با وجود برخی کوششها در جهت شناساندن اهمیت آرشیو (خواه از طریق ارتباط سازمان اسناد ملی با وزارتخانه‌ها و دیگر موسسات دولتی و یا کوشش در جهت کسب اسناد مهم و قدیمی موجود در خانواده‌ها)، معذالک هنوز اهداف و وظایف این سازمان نه تنها برای عامه مردم، بلکه برای بسیاری از مقامات و سازمانهای دولتی ...

موجودیت انکارناپذیر مرکز اطلاع رسانی در جهان و عصر کنونی، مجله کتابداری را برآن داشت که معرفی موسسات فعال از این دست را مجدانه پی بگیرد. آرشیو ملی ایران در قالب و نام «سازمان اسناد ملی ایران» با فعالیت های چند سال اخیر، به عنوان یکی از این مراکز فعال مطرح شده و شایستگی آن را یافته است که درصدد انجام بررسی ها و جلب توجهات علاقه مندان ذیربط باشد. همان طور که نویسنده، خود، اشاره کرده است، بخشها و فعالیتهای متعدد سازمان اسناد ملی ایران را مورد بررسی قرار نداده و فقط به معرفی آخری ...

بهینه‌سازی جریان اطلاعات مدیریتی در سه مرکز اطلاع رسانی به نامهای مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و سازمان اسناد ملی در قالب طرح نظام اطلاعاتی مدیریت موضوع این پژوهش است . هدف از انجام پژوهش بهسازی روند گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مدیریتی در چارچوب نظام فوق می‌باشد. روش پژوهش آمیزه‌ای از روش‌های تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی است . از روش پژوهش کتابخانه‌ای جهت فراهم آوردن پیشینه پژوهش مرتبط با دو حوزه نظام اطلاعاتی مدیریت و مراکز ...

چکیده ندارد.