عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 108

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان انطباق کتاب های درسی پیام های آسمان دوره راهنمایی با اصول و معیارهای انتخاب و سازماندهی محتوا از دیدگاه دبیران دینی و قرآن شهرتهران با استفاده از روش توصیفی – پیمایشی ، انجام گرفته است . جامعه آماری این پژوهش شامل دبیران دینی و قرآن مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهرتهران می باشد . که در سال تحصیلی 91 - 90 مشغول به تدریس بوده و حجم این جامعه 989 نفر می باشد . نمونه آماری با استفاده از فرمول تعیین حجم و به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی به تعداد 300 ...

رسانه ها در حال تغییر در شیوه زندگی مردم هستند و تنها این رسانه ها نیستند که از نیازهای مردم تأثیر می‌پذیرند و بر اساس آن طراحی می شوند بلکه زندگی مردم نیز تحت تأثیر آنها تغییر می‌کند و با شرایط این ابزار تطبیق می‌یابد. تلفن همراه به عنوان یک رسانه بی مکان و بی زمان، نفوذ زیادی در بین قشرهای مختلف مردم یافته است. با توجه به جایگاه تلفن همراه در زندگی مردم و با توجه به استفاده های جدیدی با اهداف سیاسی و اجتماعی چند سالی است از این وسیله ارتباطی صورت می گیرد، مطالعه نقش تلفن هم ...

پژوهش حاضر با عنوان "بررسی میزان انطباق محتوای برنامه درسی هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب محتوا از دیدگاه معلمان شهر کرمانشاه" می باشد . این پژهش از نوع تحقیقات توصیفی –پیماشی می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان زن و مرد شهر کرمانشاه است که در سال تحصیلی 90-91 پایه پنجم را تدریس می کنند که 558 نفر می باشد . حجم نمونه 113 نفر می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 40 سوالی بر اساس مقیاس لیکرت در 10 گزینه شامل مولفه های (اصل علاقه ، اهمیت ...

به دنبال بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد استفاده از رسانه های اجتماعی برای سازماندهی سفرهای تفریحی، پژوهش حاضر به بررسی در میان گردشگران جزیره کیش با ابزار پرسشنامه پرداخته است.پرسشنامه پژوهش پس از طی آزمون های روایی و پایایی(با الفای کرونباخ بالای 0.70درصد) تایید شده و در میان تعداد385 نفر از گردشگران جزیره توزیع گردید.در بررسی متغیرها سه دسته از عوامل تاثیر گذار شامل فواید ناشی از استفاده از رسانه های اجتماعی (فواید عملکردی،اجتماعی و لذت جویانه)، هزینه های استفاده از رسانه ها ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تناسب محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی با معیارهای گزینش وسازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان اول ابتدایی استان زنجان است.با توجه به ماهیت موضوع واهداف تحقیق از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده شده است.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان پایه اول ابتدایی استان زنجان بوده که جمعاً 602 نفرمی باشند. برای انتخاب حجم نمونه از بین معلمان تعداد128نفر با استفاده از شیوه تصادفی ساده و طبقه ای از جمعیت یاد شده انتخاب شدند .برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 40 ...

هدف: هدف این پژوهش بررسی روش های متداول سازماندهی سکه ها و اسکناس ها در موزه ها و پیشنهاد نظام هماهنگ به منظور سازماندهی یکپارچه و مناسب این اشیا در موزه ها است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی و توصیفی است. مبانی نظری پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و جمع آوری داده ها به روش پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش 65 موزه دار ایرانی و خارجی در مصاحبه شرکت کردند. با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه روش های متداول سازماندهی سکه ها و اسکناس ها در موزه های کشور و خارج کشور م ...

کتاب درسی در سیستم آموزشی کشور ما منبع اصلی آموزش است و چگونگی سازماندهی آن در نحوه یادگیری دانش‏آموزان اهمیت بسیاری دارد در نتیجه ارزشیابی محتوای کتاب درسی امری ضروری است. همچنین ایجاد درک صحیح در دانش‌آموزان نسبت به مفاهیم درس علوم برای کاربرد درست آن‌ها در زندگی روزمره اهمیت دارد. به این علت پژوهش حاضر به ارزشیابی سازماندهی محتوای کتاب‌های درسی علوم پرداخته است. اهداف پژوهش عبارت نبودند از 1- تعیین ملاک‌هایی ارزشیابی سازما‌ندهی محتوای کتاب‌های درسی علوم ابتدایی، راهنمایی ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی سازماندهی مقوله‌های اطلاعاتی (منوها) در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از رویکرد کاربرمدار است. در این راستا، 10 وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های ایران توسط 30 نفر دانشجوی ارشد و دکتری از جنبه میزان منطقی بودن سازماندهی مقوله‌های اطلاعاتی، همچنین قابلیت درک کاربر و پیش‌بینی‌پذیری برچسب‌های بکار رفته برای بازنمون این مقوله‌ها، میزان تأثیر عمق منو (تعداد مراحل یا لایه-های منو) بر کاهش پیش‌بینی‌پذیری، بر افزایش گم‌شدگی و صرف زمان بیشتر ...

درپژوهش حاضر که به مقایسه کارکردهای اجرایی(استدلال،برنامه ریزی- سازماندهی، حافظه کاری) در دانش آموزان ضعیف و قوی می پردازد، از میان دانش آموزان نمونه آماری در مقطع دوم راهنمایی ،40 دانش آموزبا عملکرد قوی و 40 دانش آموز با عملکرد تحصیلی ضعیف بر اساس معدل آنان غربالگیری شد. برای به دست آوردن داده های پژوهش از آزمون های آندره –ری به منظورسنجش برنامه ریزی- سازماندهی و از خرده آزمون تشابهات وکسلر برای استدلال و از خرده آزمون حافظه رقمی برای حافظه کاری استفاده شد.و داده ها با آزمون ...