عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از ابتدای بوجود آمدن یکجانشینی و تمدن های اولیه شهری تا عصر ماشینی حاضر، سرپناه یا به عبارت امروزی مسکن مهمترین و ضروری ترین نیاز انسان به شمار می رود. با افزیش بی رویه جمعیت و کمبود زمین در شهرها مباحث مسکن پایدار که در آن هدف ایجاد مسکن با توجه به اصول توسعه پایدار شهری بود دریچه‌ی جدیدی را در برنامه ریزی مسکن برای ما گشوده است.برنامه ریزی مسکن به عنوان یک جزء اساسی از توسعه پایدار شهری مورد توجه ویژه سیاستمداران و برنامه‌ریزان قرار گرفته است. از آنجا که در فرایند برنامه‌ر ...

گسترش ساختمان سازی موجب ایجاد قراردادهای مربوط به ساخت وسازوانتقال آپارتمان گردیده که بنا بر ماهیت شناسی حقوقی و انتزاع از عرف عملی و رویه فعلی عرف و عادت که منشاء ایجاد قراردادهای مختلف بوده و قانونگذار را به دنبال خود می کشاند،اقسام مختلفی دارد که در تمامی آنها ماهیت و جوهر قرارداد ایجاد تعهد بوده و آن را در قالب مقاطعه کاری قرار می دهد. دیدگاه لایحه پیش فروش ساختمان نیز همین گونه است. نظر مشهورقرارداد را عقد بیع می داند که به دلیل عدم وجود مبیع در هنگام قرارداد چنین نظری ص ...

هدف این تحقیق تعیین عوامل پاسخ‌دهی فضاهای باز آپارتمان‌های مسکونی است. در این تحقیق از روش توصیفی (پیمایشی) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان آپارتمان‌های مسکونی دو طبقه و بالاتر شهر زواره می‌باشد و نمونه آماری شامل 210 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط اساتید راهنما و مشاور تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/93، تعیین شد. با روش تحلیل مسیر که نوعی مدل یابی اکتشافی است متغیرهای ...

انسان از نخستین روزهای خلقتش به دنبال سرپناه و محلی امن و آرامش بخش بوده است تا بتواند در آن سکنی گزیند مسکن که یکی از مهمترین نیازهای انسان است به دلیل بر شب و روزافزون جمعیت شهری در کشور ما نیاز به آن شدیدا افزایش یافته است و به همین دلیل لزوم احداث مجتمع های مسکونی به علت آسان نمودن خدمات دهی شهری وجود دارد. افزایش ساخت مسکن باعث گردیده که به ابعاد کمی و کالبدی آن توجه زیاد می شود به ابعاد و غیرکالبدی آن، کمتر توجه شده و یا به کلی به فراموشی سپرده شود.به طوری که در بسیاری ...

روشن شدن این مطلب که آیا حق مطلق است یا مقید و اینکه آیا امکان سوء استفاده از حق وجود دارد یا خیر و اینکه اگر سوء استفاده از حق امکان تحقق دارد شرایط تحقق و معیار آن خصوصاً در مالکیت و خصوصاً در آپارتمان نشینی چیست و اینکه چه ضمانت اجراهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از حق در آپارتمان ها وجود دارد یا بطور پیشنهادی می تواند متصور باشد، از جمله مطالب مهم این پایان نامه هستند که این مطالب تحت عنوان اصلی این پایان نامه یعنی سوء استفاده از حق مالکیت در آپارتمان ها مورد بررسی قرار ...