عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اولین مطالعه استراتژی به مطالعات چندلر بر می‌گردد که تاثیر ساختار بر استراتژی را در نظر گرفته است، این مسئله، مقوله‌ای است که ذهن محقق پژوهش حاضر را به خود مشغول کرده است. در واقع این فرض مطرح است که استراتژیست‌های سازمان‌ها به مقوله ساختار و به ویژه ساختار فیزیکی توجه کمی دارند. روابط بین عناصر فیزیکی یک سازمان، ساختار فیزیکی آن را نشان می دهد، عناصر فیزیکی از عواملی هستند که بر رفتار کار اثر می‌گذارند، این عناصر می‌تواند با تغییرات خود اثرات فیزیولوژیکی یا روانی بر فرد داشت ...

گردشگری نظام پیچیده ای است که ابعاد مختلف زندگی انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به نقش و اهمیت مناطق ساحلی درگذران اوقات فراغت و تمرکز فعالیت ها و تأسیسات گردشگری در آن و همچنین روند رو به رشد جمعیت و هجوم آن به سواحل برای تفریح و گذران اوقات فراغت، توجه به گردشگری و اثرات آن در این مناطق ضروری است. برای رسیدن به توسعه پایدار در مناطق ساحلی نیازمند یک مدیریت صحیح و اصولی می باشیم که الگوی مدیریت یکپارچه بعنوان راهکار مدیریتی مناسب در کشورهای جهان مدنظر قرار گرفته ...

در این تحقیق تاثیر نوع گروه عاملی اکسیژن‌دار، نوع ترکیب اکسید فلزی و ساختار فیزیکی کربن فعال به طور مجزا بر روی جذب ترکیب‌های گوگرددار تیوفنی یعنی بنزوتیوفن، دی‌بنزوتیوفن، 4و6-دی‌متیل‌دی بنزوتیوفن از سوخت مدل مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از دو نوع کربن‌فعال یکی مزو حفره و دیگری میکرو حفره با توزیع اندازه حفرات و سطح ویژه مشخص و معین استفاده شده است. با حرارت‌دهی تحت گاز هیدروژن تمام گروه‌های عاملی اکسیژن‌دار موجود بر روی سطح کربن فعال‌های اولیه حذف شدند. سپس برای ق ...

افزایش سریع جمعیت در قرن اخیر توسعه فیزیکی شهرها را به همراه داشته و کشور ایران نیز از آن بی بهره نبوده است، بطوریکه بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس ومسکن کشور در سال 1390جمعیت شهرنشین بیش از 74/1 درصد جامعه را تشکیل می دهد. با افزایش جمعیت شهرنشین، شهر ها به سرعت تغییرات و دگرگونیهایی را پذیرفتند یکی از این دگرگونیها رشد فیزیکی شهر ها به صورتی نامتعادل و ناهماهنگ بوده است، یکی از پیامدهای گسترش فیزیکی شهر افزایش شاخکهای خزنده شهری بر اراضی پیراشهری که باعث مشکلاتی همچ ...

این تحقیق بمنظور تولید لایه‌های نازک از ذرات دی اکسید تیتانیم در اندازه نانو و بررسی نمونه‌های TiO2 همراه با مخلوط نانوتیوبهای کربنی چند دیواره و مقایسه‌ با لایه‌های بدون نانوتیوب و همچنین بررسی عوامل موثر بر ساختار کریستالی، مورفولوژی و دیگر خواص این نمونه‌ها انجام شد. جهت سنتز تیتانیا از روش سل-ژل و برای تهیه لایه‌های نازک از لایه نشانی چرخشی استفاده کردیم. از تترا ایزو پروپیل اورتو تیتانات با فرمول شیمیایی C12H28O4Ti بعنوان پیش ماده استفاده شد و واکنش هیدرولیز با افزودن ا ...

شرایط آب و هوایی یکی از مهم ترین عوامل در شکل گیری بافت‌های شهری می‌باشد. از مهم‌ترین عناصر اقلیمی که بر کیفیت فضاهای شهری و تامین آسایش انسان تاثیر دارد، باد است. باد با انتقال ذرات معلق وگاز‌های موجود در جو شهری سبب کاهش اثرات گلخانه‌ای شده است. این تحقیق از نوع توصیفی -کاربردی می‌باشد. روش گردآوری داده‌ها، ترکیبی از روش‌های کتابخانه‌ای، روش‌های آماری برای محاسبه و تجزیه تحلیل ورودی و خروجی داده‌ها، همچنین مدل‌سازی عددی با استفاده از مدل خرد اقلیم، Envi_met است. بر این اساس ...

در این مطالعه تغییرات پارامترهای فیزیکی آب (سمت و سرعت جریان, شوری و نوسان سطح آب) در مصب رودخانه جزرومدی اروندرود مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از مدل سه بعدی و هیدرودینامیکی کوهیرنس استفاده شده که معادله پیوستگی، معادلات ناویراستوکس در سه بعد و معادله های انتقال شوری و دما به روش جداسازی حل شده اند. شرایط مرزی اعمال شده شامل تغییرات دما، شوری و دبی برای مرز باز رودخانه و تغییرات دما و شوری و اعمال مولفه های جزرومدی O1,S2, M2 و K1 برای مرز باز دریا در مدل بکار گرف ...

کمیسیون ماده 5 (طرح تفصیلی) بر اساس ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1351 به منظور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آن ها تشکیل گردید. بر این اساس هرگونه درخواست تغییر از سوی مالکان، باید با مصوبه ی کمیسیون ماده 5 صورت پذیرد. لذا این پژوهش به دنبال سیر دگرگونی شهر قزوین با توجه به تغییرات ساختار کالبدی شهر ناشی از مصوبات کمیسیون ماده پنج، تغییرات عمده ی کاربری اراضی شهری، افزایش تراکم و تأثیر آن بر نظام ساختاری شهر را بین سال های 1382 تا 1392 مورد ...

هدف اصلی این پژوهشی بررسی تاثیراندیشه های تربیتی پستالوژی در مربیان تربیتی خانه کودکان ونوجوانان بهزیستی خراسان رضوی در سال 89 می باشد. ما آراء کلی و اهداف وروشهای دانشمند سویسی یوهان هاینرش پستالوژی و نظریات ایشان را در خصوص ساختار فیزیکی و ساختار روانی خانه کودکان و نوجوانان از منابع فارسی موجود ومنابع خارجی در دسترس جمع آوری نمودیم .و براساس تاثیر این نظریات در نظر مربیان خانه کودکان ونوجوانان فرضیه های را مطرح کردیم و داده های از مراکزی که در استان خراسان رضوی به صورت ...