عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق دیده شد که شرایط انجماد تک جهتی از نقطه نظر دمایی به تنهایی نمیتواند سبب ایجاد ساختار ستونی در آلنیکو ها شود .درپی این به کمک تحلیل های ترمودینامیکی معلوم شد که برای ایجاد ساختار ستونی در آلنیکو های حاوی تیتانیم باید ترتیب خاصی در شارژ مواد اولیه به کوره رعایت شود .برهمین اساس با استفاده از قالب گرمازا ، مبرد آبگرد و رعایت توالی آهن ، کبالت ، مس ، کربن ، آلومینیم ، تیتانیم و نهایتا گوگرد در شارژ کردن مواد اولیه به کوره ساختار ستونی در آلنیکو 9 ایجاد شد . ...

دراین تحقیق مکانیزم تاثیر گوگرد و کربن در کمک به ایجاد ساختار ستونی در آلیاژهای آلینکو حاوی تیتانیم مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه حاصل از تحلیلهای ترمودینامیکی و بررسیهای آزمایشگاهی حاکی ازآن است که کربن با مکانیزم اکسیژن زدایی مذاب ، شکل گیری آخالهای اکسیدی تیتانیم را منتفی می سازد و با این کار مایع از به وجود آمدن یکی از جوانه زاهای موثر در مذاب می شود درحالیکه گوگرد با تشمیل سولفید تیتانیم و رسوب بر سطح آخالهای نیتریدی تیتانیم اثرجوانه زایی آخالهای نیتریدی تیتانیم ر ...