عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 466

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر تبیین رابطه ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی با فرهنگ ایمنی در بین کارکنان عملیاتی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس بوده که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان عملیاتی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس می باشد و نمونه آماری پژوهش که به شیوه تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب گردیدند. نمونه ای با حجم 150 نفر به شیوه تصادفی ساده از بین کارکنان عملیاتی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس انتخاب شدند. جهت ...

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر میان ساختار سازمانی بر یادگیری سازمانی کارکنان معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی استیفن رابینز و پرسشنامه یادگیری سازمانی ویک و لئون استفاده شده است. هدف از این پژوهش شناخت وضعیت موجود ساختار سازمانی و تاثیر آن بر یادگیری سازمانی می باشد. بدین منظور سه فرضیه آورده شده که متغییر مستقل فرضیه ها را سه بعد ساختار سازمانی یعنی، پیچیدگی، رسمیت و تمرکز و متغی ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان امور مالیاتی شهر تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ افق زمانی، مقطعی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی-از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در سازمان امور مالیاتی شهر تهران در سال 92-91 می باشد. با مراجعه به فرمول کوکران تعداد 380 نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها مربوط به برای سنجش کارآفرینی ...

در فصل اول به تعریف مفاهیم اساسی تکنولوژی و اجزاء آن تقسیم‌بندی سطوح تکنولوژی، سیستم و لزوم تعریف آن، انواع سیستم‌ها و خصوصیات آنها، مدیریت، توسعه و ابعاد آن پرداخته شده است. از این مفاهیم به عنوان واژه‌های کلیدی در فصول دیگر استفاده شده است. فصل دوم شامل چهار بخش است که به طراحی نظام تکنولوژی اختصاص دارد. در بخش اول سعی شده است تا تکنولوژی به عنوان یک سیستم و لزوم نگرش سیستمی به تکنولوژی همراه با خصوصیات و ویژگیهای نظام مورد مطالعه قرار گیرد. در بخش دوم، سوم و چهارم به مطالع ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی – همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه مورد نظر را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران شامل (معاونت ها، کارشناس مسئولان و کارشناسان) می‌باشند، تشکیل داده اند که تعداد آن ها 80 نفر بوده است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها متشکل از دو پرسشنامه بود که یکی مربوط به فرهنگ سازمانی که ...

سازمان‌ها همواره به دنبال ارتقاء سطح عملکرد خود و شناسایی راه‌ها و روش‌های بهبود کیفی و کمی فرآیندهای درون و برون سازمانی خود به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمانی از طریق تقویت دانش و جو نوآوری می‌باشند. به واقع در عصر سلطه دانش بر سازمان‌ها و در عرصه رقابت شدید مابین رقبا، آنچه بیش از پیش می‌تواند سازمان‌ها را در زمینه دستیابی به اهداف خود یاری رساند، توانمندی سازمان در زمینه بسیج نمودن تمام ابعاد و سرمایه‌های سازمانی سازمانی به منظور تقویت رفتارها و جو نوآوری ...

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش با یادگیری مشارکتی اساتید دانشگاه اسلامی شهرستان سیرجان در سال تحصیلی 92-91 می باشد.روش پژوهش همبستگی است.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شهر سیرجان می باشد.به این منظور 160 نفر از اساتید به شیوه ی نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید.ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ساختار سازمانی رابینز و ایوانزویچ (2008) ،پرسش نامه مدیریت دانش جوزف حداد(2006)،و پرسش نامه یادگیری مشارکتی استفن چو(2004) بوده است.ا ...

مسئله اصلي در اين تحقيق آسيب شناسي ساختار سازماني معاونت توسعه وفن آوري رسانه و دستيابي به مدل مطلوب مي باشد .ساختار سازماني ، راه و شيوه اي است که به وسيله آن فعاليتهاي سازمان تقسيم و سازماندهي و هماهنگ مي شوند . سازمان ها ساختارهايي را به وجود مي آورند تا فعاليتهاي عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال آنها را کنترل کنند . ساختار سازماني مصوب معاونت توسعه و فن آوري رسانه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران کليه فعاليتهاي معاونت هاي پيشين " طرح و توسعه " و " بهره برداري فني " ...

مولفه ساختار سازمان و مدیریت دانش از مباحث مهم در عرصه های سازمانی است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بانکهای استان کردستان بوده است. در این پژوهش ساختار سازمانی متغیر مستقل و مدیریت دانش متغیر وابسته است. ابعاد ساختار سازمانی از نظر رابینز عبارتند از پیچیدگی سازمانی، رسمیت سازمانی و تمرکز سازمانی است و همچنین ابعاد مدیریت دانش عبارتند از کسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و بکارگیری دانش می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنا ...