عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 406

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتباط جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. جامعه آماری در این پژوهش را کارکنان سازمان ورزش شهرداری شهر تهران تشکیل دادنده بودند(110=N). به دلیل کوچک بودن حجم جامعه آماری و همچنین احتمال عدم بازگشت و عودت کامل پرسشنامه‌های ارسالی، نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (1963) و رفتار شهروندی سازمانی اورگان (1996) استفاده شد. ضریب پایای ...

در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی جوانب مختلف پدیده کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی به طور عموم ، ساختار سازمانی مناسب برای اجرای آن مورد مطالعه قرار گیرد و نیز الزامات سازمان های کارآفرین عنوان و نتایج آماری آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . سپس به بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی ، شرایط ساختاری مناسب و موانع و محدودیت های ساختاری کارآفرینی سازمانی پرداخته شد . هدف از گام های روش تحقیق ، ایجاد امکان برای تکرار یا ادامه تحقیق در زمینه مشابه است . سعی شده است با ...

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر میان ساختار سازمانی بر یادگیری سازمانی کارکنان معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی استیفن رابینز و پرسشنامه یادگیری سازمانی ویک و لئون استفاده شده است. هدف از این پژوهش شناخت وضعیت موجود ساختار سازمانی و تاثیر آن بر یادگیری سازمانی می باشد. بدین منظور سه فرضیه آورده شده که متغییر مستقل فرضیه ها را سه بعد ساختار سازمانی یعنی، پیچیدگی، رسمیت و تمرکز و متغی ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان امور مالیاتی شهر تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ افق زمانی، مقطعی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی-از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در سازمان امور مالیاتی شهر تهران در سال 92-91 می باشد. با مراجعه به فرمول کوکران تعداد 380 نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها مربوط به برای سنجش کارآفرینی ...

در مطالعات و تحقیقات مدیریت در جهان به ویژه در مدیریت منابع انسانی همواره بر نقش کلیدی کارکنان شایسته، با استعداد و توانمند در موفقیت سازمان ها تأکید شده است به گونه ای که تلاش بسیار زیاد مدیران سازمان ها در پیشی گرفتن از یکدیگر به منظور جذب و بکار گیری این افراد، جنگ استعداد نامیده شده است. امروزه مدیریت استعدادها یکی از مهم ترین اهداف استراتژیک سازمان ها است و برای کسب موفقیت و بقای آن ها ضروری می باشد. بخش مهمی از مدیریت استعدادها مربوط به حفظ و نگهداری کارکنان با استعد ...

مسئله ای که ما در این پژوهش مد نظر قرار داده‌ایم روابط ساختار و فرهنگ سازمانی است، که در بستر مشتری مدار مورد توجه قرار خواهد گرفت. سازمانی که سودای مشتری مداری در سر دارد با چه ترکیبی از روابط فرهنگ و ساختار سازمانی می تواند داشته باشد؟ آیا این روابط قابل مدیریت هستند؟ با استفاده از فنون و ابزارهای نوین مدیریتی و سازمانی شکل و محتوای روابط فرهنگ و ساختار سازمانی چکونه می تواند باشد؟ آیا فنونی چون مدیریت دانش و بازآفرینی سازمانی در مسیر مشتری مداری یارای حمایت و پشتیبانی از س ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه میزان حضور هر یک از موانع و عوامل موثر بر یادگیری سازمانی در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، روانشناسی و کارشناسان سازمان کتابخانه‌ها مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن توسط نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه (که توسط 10 نفر از ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی – همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه مورد نظر را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران شامل (معاونت ها، کارشناس مسئولان و کارشناسان) می‌باشند، تشکیل داده اند که تعداد آن ها 80 نفر بوده است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها متشکل از دو پرسشنامه بود که یکی مربوط به فرهنگ سازمانی که ...

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش با یادگیری مشارکتی اساتید دانشگاه اسلامی شهرستان سیرجان در سال تحصیلی 92-91 می باشد.روش پژوهش همبستگی است.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شهر سیرجان می باشد.به این منظور 160 نفر از اساتید به شیوه ی نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید.ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ساختار سازمانی رابینز و ایوانزویچ (2008) ،پرسش نامه مدیریت دانش جوزف حداد(2006)،و پرسش نامه یادگیری مشارکتی استفن چو(2004) بوده است.ا ...