عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دهه گذشته شناسایی مفاهیم اصلی سازمانی و چگونگی تأثیر آنها بر نتایج و عمکرد سازمانی مورد توجه روز افزون قرار گرفته است. در این راستا، مفاهیم درونی سازمان مانند ساختار، فرهنگ و استراتژی و قدرت سازمانی مورد توجه پژوهشگران متعددی قرار گرفته است همچنین بر اساس مطالعات یانگ و دیگران(2010)، مدیریت دانش یکی از مکانیسم های واسطه ای مهم و تأثیرگذار بر اثر بخشی استراتژی ها و مفاهیم سازمانی می باشد و نقش مهمی در برقراری ارتباط بین مفاهیم سازمانی، استراتژی های سازمان و اثربخشی اهداف سا ...

در عصر حاضر سازمانهایی رقابت پذیرند که نوآوریهای مداوم ، نیروی انسانی کارآمد، ساختار و فرآیندهای مناسب و مشتریان راضی داشته باشند. در شرایط کنونی شاید تبدیل سرمایه فکری به عنوان یکی از مهمترین فاکتورها در جهت رشد و تعالی سازمانها هستیم. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سازمانی و استراتژی نوآوری با سرمایه فکری و همچنین عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است و از روش بررسی میدانی اطلاعات جمع آوری شده است . این تحقیق براساس داده های جمع آوری شده ...

کیفیت خدمات ادراک شده به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت سازمان های خدماتی در محیط رقابتی امروزه مورد توجه جدی قرار گرفته است. عوامل متعددی در تعیین کیفیت خدمات ادراک شده موثر است و سازمان های مختلف با توجه به عوامل داخلی و محیط خارجی به دنبال شناسایی این عوامل و فراهم ساختن زمینه های ارتقای کیفیت خدمات ادراک شده هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ساختار سازمانی ارگانیک و کیفیت خدمات ادراک شده در بیمه سلامت استان تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر ساختار سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی انجام شده است و بدین منظور پرسش نامه ای برای سنجش این متغیر ها طراحی شده و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ، در میان کارکنان ستادی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران توزیع شد.روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. تکنیک آماری استفاده شده در این تحقیق ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون رتبه بندی فریدمن بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزار اس. پی. اس. اس انجام شده است. روش ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ی بین ابعاد ساختارسازمانی (رسمیت، تمرکز) وکارآفرینی در دانشگاه است روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از انواع همبستگی و از لحاظ ماهیت کاربردی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل 386 نفراز کارکنان دانشگاه کاشان است که 191 نفر از آنها با استفاده از جدول کرجسی- مورگان و بر پایه نمونه گیری تصادفی ساده و انتخاب شده است. ابزار جمع آوری دادهها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد ابعاد ساختار سازمانی و پرسشنامه استاندارد تشخیص ساختارسازمان کارآفرین ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر پیش بینی توانمند سازی بر اساس سرمایه اجتماعی و ساختار سازمانی کارکنان بوده است . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهش شامل تمامی کارمندان آموزش و پرورش جهرم که تعداد آنها 80 نفر می باشد بوده است . روش نمونه گیری به صورت سرشماری بوده و تمامی افراد پرسشنامه را تکمیل نمودند . در این پژوهش از سه پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر،سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال و ساختار سازمانی رابینز استفاده شده است . پرسشنامه های فوق از روایی و پایایی قابل قبولی ب ...

فن‌آوری اطلاعات در عصری که عصر اطلاعات نام گرفته، با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت و دگرگونی است. سیستم‌های مختلف رایانه‌ای هر روز در نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و رسانه‌ای جهان پیشرفته، بیشتر و بیشتر ریشه دوانیده و در روند تصمیم‌گیری‌های درون سازمان، تحولات اساسی ایجاد می‌کنند. فن آوری اطلاعات به جهت ماهیت آن موجبات تغییر در ابعاد ساختاری و بافتی سازمان را فراهم می‌کند. با توجه به استفاده روزافزون از فن‌آوری اطلاعات در سازمان رسانه، ضرورت دارد مدیران رسانه از اثراتی ...

در این مطالعه ما به بررسی ویژگی های ساختار سازمانی مربوط به استراتژی های رقابتی پرداخته ایم.چنین استراتژی هایی به دنبال به دست آوردن سطوح بالای عملکرد از طریق تاکید بر تمایز بالا و رهبری هزینه است.علاوه بر این ما در این مقاله به بررسی نقش واسطه گری استراتژی رقابتی در رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمان پرداخته ایم. ...

هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در شرکت‌های کوچک و متوسط ایلام است. در این تحقیق جامعه آماری شامل مدیران عالی، میانی و عملیاتی(روسای شرکت‌های کوچک و متوسط) در شهر ایلام می‌باشد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری تعداد 122 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است. از نقطه نظر چگونگی جمع‌آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد موسسه فدرال مدیریت کیفیت جامع آمریکا و پ ...