عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 58

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی رابطه ساختار سازمانی با عملکرد کارکنان دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی ...
نمایه ها:

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و نوآوری کارکنان اداره کل تربیت‌ بدنی استان استان خوزستان بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خوزستان و اداره‌های تربیت‌ بدنی شهرستان‌های استان خوزستان بود (164n=). ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی‌های فردی، پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز (1987) و پرسشنامه محقق ساخته نوآوری بود. برای تحلیل داده‌ها از روش ...

هدف پژوهش،مطالعه بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و پذیرش تغییرات توسط کارکنان ادارات مورد "مطالعه در اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران" است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداره کل در سال تحصیلی95 -94 بودند که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 310 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 171 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای متناسب با حجم جامعه استفاده شده است. به منظور سنجش متغیرهای مورد استف ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان واحدهای ارزی بانک تجارت میباشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهایتوصیفی- همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان واحدهای ارزی بانک تجارت بوده و تعداد 132 نفر مطابق با جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه میباشد. یافته های پژوهش نشا ...

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی وضعیت ساختار سازمانی و بلوغ حرفه‌ای کارکنان اداره کل ورزش و جوانان لرستان می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان که جمعا برابر 41 نفر بوده است. نمونه آماری برابر با جامعه آماری به‌صورت تمام شمار در نظر گرفته شد که درنهایت از 41 پرسشنامه ارسالی، تعداد 38 پرسشنامه واصل گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز در مقیاس 5 ارزشی ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سازمانی ومعنویت محیط کاری با توجه به نقش میانجی اخلاق حرفه ای در سازمانهای دولتی وعمومی لارستان می باشد. در این تحقیق، جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و تدوین ادبیات تحقیق از مطالعه کتابخانه‌ای ؛ و جهت جمع آوری داده های تحقیق از روش میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را 170 نفر از مدیران و کارکنان سازمان ها تشکیل می دهند. روایی پرسش نامه با نظر اساتید و خبرگان و پایایی کلی آن با روش آلفای کرونباخ با ضریب 0.85 ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فن‌آوری اطلاعات و ساختار سازمانی در اداره کل راه‌آهن شمال شرق بود که به روش توصیفی - همبستگی و به شکل مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق 200 نفر شامل کلیه کارکنان اداره کل راه‌آهن شمال شرق بودند، که تمامی آن‌ها به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه ساختار سازمانی استاندارد استفاده شد. روایی این پرسشنامه توسط استادان صاحب‌نظر رشته مدیریت تأیید و پایایی پرسشنامه‌ها با آلفای کرونباخ 80/0 به دست آمد. داده‌های به‌دست‌ ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک رهبری و ساختار سازمانی با میزان خلاقیت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بوده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان که طبق بررسی های انجام شده 110 نفر بود. باتوجه به محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری تمام شمار استفاده شده و تمامی افراد جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند و ابزار اندازه گیری پژوهش در اختیار آنان قرار گرفت. پرسشنامه های بکار گرفته برای این پژوهش شامل: پرسشنامه استاندارد سبک رهبری سال ...

مسأله اصلی‌ این پژوهش بررسی پیاده سازی مدیریت دانش مبتنی بر منشور سازمانی و تاثیر عوامل مختلف همچون ساختار، فرهنگ و فناوری در سازمان از منظر کارکنان بانک صنعت و معدن است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جز پژوهش های پیمایشی قلمداد می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان رسمی و قرارداری شعب بانک صنعت و معدن در استان البرز می باشد که پس از بررسی های به عمل آمده تعداد آنان حدود 180 نفر برآورد شده است. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران برابر با 122 نفر محاس ...