عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2754

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر تبیین رابطه ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی با فرهنگ ایمنی در بین کارکنان عملیاتی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس بوده که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان عملیاتی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس می باشد و نمونه آماری پژوهش که به شیوه تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب گردیدند. نمونه ای با حجم 150 نفر به شیوه تصادفی ساده از بین کارکنان عملیاتی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس انتخاب شدند. جهت ...

هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتباط جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. جامعه آماری در این پژوهش را کارکنان سازمان ورزش شهرداری شهر تهران تشکیل دادنده بودند(110=N). به دلیل کوچک بودن حجم جامعه آماری و همچنین احتمال عدم بازگشت و عودت کامل پرسشنامه‌های ارسالی، نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (1963) و رفتار شهروندی سازمانی اورگان (1996) استفاده شد. ضریب پایای ...

در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی جوانب مختلف پدیده کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی به طور عموم ، ساختار سازمانی مناسب برای اجرای آن مورد مطالعه قرار گیرد و نیز الزامات سازمان های کارآفرین عنوان و نتایج آماری آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . سپس به بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی ، شرایط ساختاری مناسب و موانع و محدودیت های ساختاری کارآفرینی سازمانی پرداخته شد . هدف از گام های روش تحقیق ، ایجاد امکان برای تکرار یا ادامه تحقیق در زمینه مشابه است . سعی شده است با ...

پزوهش حاضر به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای استان خوزستان پرداخته تعریف کرده است. مولفههای « چارچوب روابط، وظایف و اختیارات میان واحدهای مختلف سازمان » است. دوبرین ( 1990 ) ساختار سازمانی راساختار سازمانی شامل پیچیدگی، رسمیت و تمرکز می باشد. کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند درنقش کارآفرینی انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های کارآفرینانه ی فردی و گروهی به طور مستمر، سریع و راحت در سا ...

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر میان ساختار سازمانی بر یادگیری سازمانی کارکنان معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی استیفن رابینز و پرسشنامه یادگیری سازمانی ویک و لئون استفاده شده است. هدف از این پژوهش شناخت وضعیت موجود ساختار سازمانی و تاثیر آن بر یادگیری سازمانی می باشد. بدین منظور سه فرضیه آورده شده که متغییر مستقل فرضیه ها را سه بعد ساختار سازمانی یعنی، پیچیدگی، رسمیت و تمرکز و متغی ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان امور مالیاتی شهر تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ افق زمانی، مقطعی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی-از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در سازمان امور مالیاتی شهر تهران در سال 92-91 می باشد. با مراجعه به فرمول کوکران تعداد 380 نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها مربوط به برای سنجش کارآفرینی ...

در مطالعات و تحقیقات مدیریت در جهان به ویژه در مدیریت منابع انسانی همواره بر نقش کلیدی کارکنان شایسته، با استعداد و توانمند در موفقیت سازمان ها تأکید شده است به گونه ای که تلاش بسیار زیاد مدیران سازمان ها در پیشی گرفتن از یکدیگر به منظور جذب و بکار گیری این افراد، جنگ استعداد نامیده شده است. امروزه مدیریت استعدادها یکی از مهم ترین اهداف استراتژیک سازمان ها است و برای کسب موفقیت و بقای آن ها ضروری می باشد. بخش مهمی از مدیریت استعدادها مربوط به حفظ و نگهداری کارکنان با استعد ...

مسئله ای که ما در این پژوهش مد نظر قرار داده‌ایم روابط ساختار و فرهنگ سازمانی است، که در بستر مشتری مدار مورد توجه قرار خواهد گرفت. سازمانی که سودای مشتری مداری در سر دارد با چه ترکیبی از روابط فرهنگ و ساختار سازمانی می تواند داشته باشد؟ آیا این روابط قابل مدیریت هستند؟ با استفاده از فنون و ابزارهای نوین مدیریتی و سازمانی شکل و محتوای روابط فرهنگ و ساختار سازمانی چکونه می تواند باشد؟ آیا فنونی چون مدیریت دانش و بازآفرینی سازمانی در مسیر مشتری مداری یارای حمایت و پشتیبانی از س ...

تحقیق پیش رو سعی بر یافتن تاثیر توانمندی های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی دارد. توانمندیهای دانش شامل توانمندیهای فرآیند دانش و توانمندی های زیرساختی دانش می باشد. توانمندی های فرایند دانش شامل ابعاد کسب دانش، تبدیل دانش، کاربرد دانش و حفظ دانش و توانمندی های زیرساختی دانش شامل زیرساخت فناوری ، زیرساخت فرهنگ سازمانی و زیرساخت ساختار سازمانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شعب بانک انصار استان تهران بوده که حجم نمونه انتخابی بر طبق جدول مورگان 334 نفر در نظر گرفته شده است ...
نمایه ها:
دانش |