عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 177

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه با روش الگوی توضیح رئالیستی انجام یافته است. متناسب با الگوی توضیح رئالیستی مدل SSSL قرار داده شده است. فرض بنیانی در مدل SSSL فضا سازی ساختار جامعه در یادگیری اجتماعی جرم و کجروی است. مطابق با مدل SSSLمتغیرهای ساختاریِ سن، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و ساختارِ خانواده قرار داده شده است و همچنین متناسب با شرایط کشورهای در حال توسعه متغیرهای ساختاری تئوریکیِ آنومی اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی در مدل قرار داده شده‌اند. نمونه‌ی آماری پژوهش حاضر از بین نوجوانان 19- 14 ...

در بررسی علل پایین بودن مشارکت زنان در سیاست به عوامل متعددی برمی‌خوریم؛ جامعه شناسان معتقدند تفاوت تمایل زنان و مردان به مشارکت سیاسی بیش از آنکه ذاتی باشد، ناشی از تأثیرات ساختار اجتماعی است. ساختار اجتماعی، فرصت ها و شانس های ارتباط و برخورد با دیگران را در اختیار کنشگران قرار می دهد، اما از آنجایی که گروه‌های مختلف اجتماعی، نژادی و جنسیتی در موقعیت‌های ساختاری و شبکه های اجتماعی متفاوت قرار دارند، از نظر بهره مندی از مولفه ارزشمندی به نام سرمایه اجتماعی متفاوت هستند. چنان ...

به علت وجود شمار زیاد مهاجرین افغان در شهرستان پاکدشت که از روزگاران گذشته در این منطقه سکنی گزیده اند وهر روز نیز بر تعداد آنها اضافه می شود بر آن شدیم که اثرات مطلوب ونامطلوب این پدیده بشری را بر شماریم.بدین منظور، در پی پاسخ گویی به سوالاتی در حوزه تاثیرات اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی وامنیتی این شهرستان مانند بیکاری،گران بودن زمین وواحدهای مسکونی وانحرافات اخلاقی،نزاع ودرگیری های خیابانی و...انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی وازنوع گرد آوری داده ها ،پیمایشی است این ...

در این تحقیق رویکرد نخبگان به نظم در ابعاد متفاوت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته است. سوال اصلی این بود که نخبگان ایرانی به کدام یک از رویکرد های زیر گرایش بیشتری دارند: انتظامی یا انسجامی؟ چارچوب نظری تحقیق و نظریه های آن از ادبیات مربوط در حوزه های مختلف جامعه شناسی ازجمله تحول اجتماعی ، جامعه شناسی نخبگان و جامعه شناسی سیاسی همراه با حجم زیادی بحث های انحصارا کیفی مشتق شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل نخبگان تهران ، پایتخت ایران می باشد. یک ...

پایان نامه حاضر در مورد شناخت ساختار انجمنهای زنان از دوران نهضت مشروطه تاکنون می باشد . بطور کلی اهداف تحقیق حاضر عبارت است از توصیف، طبقه بندی و گونه شناسی انجمنهای زنان ، شناخت روند دگرگونی و تبین جامعه شناختی روند تغییر ساختار انجمنهای زنان در سه دوره مشروطه ، پهلوی و انقلاب اسلامی . سوالی که مطرح شد این می باشد ساختار انجمنهای زنان در سه دوره مشروطه ، پهلوی و انقلاب اسلامی (از نظر نقشها ، اهداف ، شبکه روابط سازمان و...) چگونه بوده است و عملکرد و روند تغییر ساختار ا ...

کشور آفریقای جنوبی به لحاظ موقعیت ژئوپلتیک از اهمیت ویژه ای در قاره آفریقا برخوردار می باشد که تحولات این کشور چه در دوران آپارتاید و چه بعد از لغو سیستم نژاد پرستی همواره مورد توجه کشورهای خارجی به ویژه کشورهای غربی از یک طرف و کشورهای مستقل و مترقی جهان سوم از طرف دیگر قرار داشته است. آفریقای جنوبی جدید پس از استقرار حکومت اکثریت در سال 1373 (1994) تاکنون در حال تجربه کردن دوره تازه ای از حیات سیاسی و اجتماعی خویش است که در این راستا، ساختار داخلی اعم از ترکیب جمعیت ، باف ...

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثرات ساختارهای اجتماعی و فرآیند‌های یادگیری بر نگرش به قتل‌های ناموسی است. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماری تحقیق متشکل از افراد بالای 18 سال شهر مریوان بوده است. در مجموع 450 پرسشنامه به روش نمونه‌‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد و در نهایت 361 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. چهارچوب نظری تحقیق نظریه ساختار اجتماعی-یادگیری اجتماعی رونالد ایکرز بوده است. فرض اساسی در این نظریه این است که متغیرهای یادگیری نقش واسط و میانی در تأث ...

هدف این تحقیق بررسی مشارکت اجتماعی زنان در پشتیبانی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می باشد. پژوهش حاضر از نوع بنیادی- کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفی- تحلیلی می‌باشد. شیوه جمع‌آوری اطلاعات پیمایشی- کتابخانه‌ای می‌باشد. در این تحقیق از طریق ارائه پرسشنامه، نظرات زنانی که دوران جنگ را تجربه کرده اند مورد پرسش واقع شده و با بررسی اطلاعات و همچنین تجزیه و تحلیل آن‌ها با استفاده از نرم افزار Spss سعی در تبیین مناسب داده‌ها شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ساختار جامع ...

در سال‌های اخیر مباحث فراوانی پیرامون حضور زنان در صحنه‌های اجتماعی و اهمیت نقش آنها در بازارکار به عمل آمده و نظراتی ارائه شده، اما مسأله اشتغال زنان در ایران، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که علی‌رغم اهمیت آن، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا لااقل توجه کافی به آن صورت نگرفته است. اگرچه حضور فعال زنان در جریان زندگی روزمره و نقش پر اهمیت آنان در اداره امور خانه و انجام وظایف خانه‌داری و تربیت و پرورش کودکان، حقیقتی انکارناپذیر است، لیکن واقعیت امر این است که نقش زنان در ت ...