عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 134

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاریخ زن در ایران، تاریخی چندگانه است ، تا پیش از اسلام زنان ایرانی در انزوای کامل بودند و بعد از اسلام با توجه به ارزشی که اسلام برای زن قائل گردید حدودی زنان وارد اجتماع شدند اما از زمان "ولید دوم" خلیفه عباسی باز زنان به اندرونی‌ها بازگشتند. هدف این بررسی خارج ساختن ساختار زن ایرانی از گذر تاریخ و تبیین این مهم است که زن و شخصیت او بیشتر متاثر جریان تاریخ بوده و حتی آنجا که به نظر می‌رسد عنصری اثر گذرا است ، این خاصیت را جامعه و تاریخ به او داده است روش مطالعه از نوع کتابخ ...
نمایه ها:
اسلام | 
زن | 

بررسی تطبیقی تأثیر ساختار اجتماعی آموزش بر عملکرد علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی تهران و آزاد واحد کرج هدف اصلی این پژوهش است. مبانی نظری این پژوهش برآمده از آرای نظریه پردازان «جامعه شناسی علم» است. که بر اساس آن ها، تعاملات و ارتباطات بین کارگزاران دانش، انگیزش مثبت دانشجویان بر موفقیت تحصیلی آنان تأثیرگذار است. جامعه آماری این پژوهش را 349 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی تهران و آزاد واحد کرج تشکیل می دهند. این تحقیق با روش پیمایش و کاربرد اب ...
نمایه ها:

در این پایان نامه سعی شده است با بهره گیری از مفاهیم و اصول جامعه شناختی،بررسی اکتشافی و تحلیلی از نمایشنامه های ایرانی با تا کید بر موقعیت های اجتماعی صورت پذیرد؛مسئله اساسی در این تحقیق در ارتباط باآگاهی و شناخت از موقعیت های اجتماعی و تاثیر ساخت اجتماعی در شکل گیری موقعیت های اجتماعی مختاف در آثار نمایشی می باشد. هدف از این تحقیق تاکید بر متن نمایشنامه به عنوان بستری که امکان شناخت آثار نمایشی را بر اساس معیار های جامعه شناختی فراهم می کند و همجنین تشخیص و تشریح تفاوت های ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده: احزاب به عنوان پیش شرط دموکراسی و حلقه پیوند جامعه مدنی با حکومت، یکی از مهم ترین نهاد های دنیای مدرن هستند. وجود یا عدم وجود این احزاب، تاثیر آن ها در جامعه و الگوی رفتارشان، یکی از شاخصه های توسعه یافتگی در جهان است. بررسی ها نشان می دهد که احزاب در ایران، در هر یک از دوره های تاریخی، با موانعی در جهت شکل گیری و پایداری روبرو بوده اند. بسیاری از موانعی که بر سر راه پیدایی و پایداری احزاب سیاسی در ایران وجود داشته است، موانعی ساختاری و اجتماعی بوده و تا کنون در پژوه ...
 
در دوره سلطنت رضاشاه، احزاب و جریان‌های سیاسی، به خصوص گروه‌های مارکسیستی، اجازه هیچ‌گونه فعالیتی نداشتند. بعد از سقوط رضاشاه، روشنفکران چپ‌گرا با استفاده از فضای باز سیاسی موفق به تشکیل حزب توده شدند. این حزب برای پیشبرد اهداف مارکسیستی خود، برنامه‌ها و پیشنهادهای مدونی را برای نفوذ در میان جمعیت توده ایران، به ویژه کارگران و دهقانان تدوین کرد. حزب توانست در شهرهای مختلف، موفقیت‌هایی در ایجاد تشکل‌ها در میان برخی طبقات و گروه‌ها به دست آورد و به سازمان‌یافته‌ترین و بانفوذتری ...