عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 926

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف تحقیق، بررسی ساختار و کارکرد پارکها است . این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که درگذشته فضای سبز تهران به اختصاصی و عمومی تقسیم می‌شد که فضای سبز عمومی را میادین کنار شهرها و فضای سبز خارج شهر تشکیل می‌داد. بعد از انقلاب مشروطیت مردم رفته‌رفته به فضای سبز مدرن رو آوردند ولی متاسفانه در طراحی ساختار پارکها چندان به خصوصیات اجتماعی - فرهنگی جامعه توجه نشد و کارکردهای آن با خصوصیات جامعه متناسب نگشت . لذا ...
نمایه ها:
تهران | 
پارک | 

موضوع : "بررسی اضطراب و نگرش به ساختار روشهای تدریس در بین دانش‌آموزان پسر سال دوم تجربی نظام جدید شهر یزد در سال تحصیلی 1374-75 ". تحقیق حاضر بر مبنای رویکرد تعامل ویژگی - روش (ATI) انجام شده است . ATI زمانی صورت میگیرد که دانش‌آموزانی با یکسری ویژگیهای معین، از یک روش تدریس خاص (یا ویژگی معینی از آن) استفاده بیشتری میبرند. این تحقیق نیز ارتباط بین سطوح اضطراب (ویژگی) و نگرش به ساختار روشهای تدریس را (روش) مورد بررسی قرار میدهد . براساس تحقیقات پیشین، دانش‌آموزان دارای سطح ب ...

همانطور که از عنوان پایان‌نامه مشخص می‌باشد، هدف آن بررسی تغییر و تحولی است که در بازنگری قانون اساسی در ساختار قوه مجریه ایران پدید آمده است و بررسی آثار این تغییر بر رابطه بین قوه مجریه با دیگر قوا می‌باشد. براین اساس مطالب پایان‌نامه در سه فصل ارائه شده است . فصل اول کلیات را شامل می‌گردد. در فصل دوم به بررسی ساختار قوه مجریه پرداخته شده است و در مقام پاسخ به پرسشهایی مانند تاثیر بازنگری بر وظایف و اختیارات رئیس جمهور، نحوه نظارت و هدایت امور دولت و عملکرد قوه مجریه، بیان ...
نمایه ها:
ایران | 

بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار جمعیتی منطقهء زلزله‌زده رودبار در مقیاس دهستانی و بخشی و برقراری ارتباط عناصر جمعیتی با محیط طبیعی منطقه نحوهء توزیع و جمعیت ، ساختار جنسی، سنی و مذهبی، رشد و افزایش جمعیت ، وضعیت آموزش (سواد) ساختمان شغلی، جمعیت شهری و روستائی، تحولات جمعیتی منطقه در بعد از زلزله و پیش‌بینی جمعیت براساس فرضهای مختلف و برآورد تلفات ناشی از زلزله، مهاجرت به خارج از منطقه و در نهایت جمع‌بندی و ارائهء راه‌حلها و پیشنهاداتی در جهت توسعه جمعیت منطقه به منظور برنامه‌ریز ...
نمایه ها:
زلزله | 
گیلان | 
جمعیت | 

هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی فرم E پرسشنامه 16 عاملی کتل و سنجش پایانی و روایی آن می‌باشد. به همین منظور، پرسشنامه 16PF-E روی 513 آزمودنی از کارکنان موسسات دولتی اهواز، اجرا شد. براساس تحلیل عوامل پاسخنامه‌های آزمودنیها، 69 ماده از 128 ماده پرسشنامه حذف شد و یک ساختار چهار عاملی به دست آمد. روایی عوامل استخراج شده از طریق ضریب روایی عاملی و پایایی آنها از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. در کل، ضرایب روایی و پایایی بسیار رضایت‌بخش بود. براساس یافته‌ای این پژوهش، ساختار اص ...
نمایه ها:
بررسی | 
اهواز | 

نظر به اینکه آبکاری الکتریکی فلزات و آلیاژها همیشه با استفاده از جریان برق مستقیم انجام می‌شود، تغییر نوع جریان از مستقیم به جریان ضربانی می‌تواند بر ساختار و خواص پوششهای آبکاری الکتریکی موثر باشد. هدف از این پژوهش بررسی این پدیده است . ...

در این تحقیق، با استفاده از امکانات آزمایشگاهی (میکروترم) برشهای میکروسکوپی از چوبهای متاثر از گیاه موخور (دارواش ) Lorantus europeaus تهیه کرده و در زیر میکروسکوپ به بررسی نحوه عمل و تاثیر اندامهای مکنده گیاه بر ساختار چوب پرداخته میشود. ...

این طرح با درک نیاز و ضرورت موجود در کشور در خصوص نظام سازمانی و مدیریتی هنر صنعت فرش دستباف ، وضع موجود این صنعت را از حیث ساختار سازمانی حاکم بررسی و آسیب‌شناسی نموده و با توجه به نارساییها و مشکلات احصاء شده و نیز با در نظر کرفتن ماهیت و اقتضائیات خاص این صنعت درصدد آن است تا راهکارهای خروج از وضع فعلی و رفع نقاط ضعف موجود را از طریق پیشنهاد گزینه ساختاری مطلوب ترسیم نماید. ...

نوترون ذره ای بدون بار و به طور آزاد سیار ناپایدار و قابلیت برهمکنش آن با پروتون های هسته بسیار زیاد است استفاده از نوترون حرارتی ( نوترون کند ) دارای این مزیت است که سطح مقطع بر همکنش آن بسیار زیاد می باشد . نوترون بر هسته های اتم هیدروژن و دیگر هسته های آن تاثیر گذاشته و احتمالا نظم سنتز و ساختار آنها را دگرگون می نماید ، از نوترون می توان جهت بررسی حضور عناصر مختلف در گیاه و سایر سلول های زندهاستفاده کرد . تحقیقات مختلفی در زمینه نقش نوترون در سلول های زنده به ویژه در گیاه ...