عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف عمده ی ضرورت اجرا و اهمیت این تحقیق ، بررسی تاثیر پارامترهای بدون بعد بر روی ظرفیت باربری پی های سطحی مجاور شیبهای ساحلی می باشد. با توجه به اینکه ساخت و ساز در کنار سواحل دریا زیاد شده است و بخصوص اینکه تپه ها و سواحل فراوانی در اطراف محیط زندگی ما وجود دارد ، به همین منظور از نرم افزار Flac 2d جهت بررسی تاثیر پارامترهای بدون بعد D/B، H/B، ?، c/?B استفاده شده است. مطالعات پارامتری به صورت جامع انجام شده و چارتهایی برای مهندسان جهت طراحی ارائه شده است. امتیاز روش معرفی ش ...

برای تخمین و مدل‌سازی میزان بالاروی و روگذری موج بر روی سطوح شیب‌دار طبیعی سواحل و همچنین موج‌شکن‌ها و دیگر سازه‌های حفاظت ساحلی تاکنون از روش‌های مختلفی استفاده شده است. اکثر روابط جهت برآورد نرخ سرریزی روابط تجربی هستند که از آزمایشات مدل فیزیکی که در محدوده‌ی خاصی از شرایط امواج انجام شده‌اند تخمین زده می‌شوند. در این تحقیق برای رفع نقایص و افزایش دقت مدل‌سازی روگذری موج، این پدیده با استفاده از روش بدون شبکه‌ی لاگرانژی هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) مورد بررسی و مطالعه قرا ...