عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 174

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بطور کلی حفاظت ساحلی عبارت است از احداث سازه و یا هرگونه تمهیداتی که توانایی جلوگیری از اثرات تخریبی آب دریا را به هر طریق، ناشی از اثرات تخریبی امواج و جریانات ساحلی و یا بالاآمدن آب دریا داشته باشد. اکثر کشورهای دارای مرز دریایی هرکدام به نوعی با مساله حفاظت سواحل سروکار دارند و بحث سواحل از دیرباز، در کشورهای مختلف دنیا مطرح بوده است . کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، هلند، بلژیک ، فرانسه، دانمارک ، ژاپن و انگلستان از جمله کشورهایی هستند که هرکدام به نوعی، با توجه به ام ...

در این مطالعه پایداری شیروانی خاکریزهای کنار ساحل در دو نقطه واقع در جنوب غربی هلند، تحت شرایط جریان آب زیرزمینی و فشار آب حفره ای متغیر نسبت به زمان، مورد بررسی قرار گرفته است. با وقوع سطح آب بالا در مدت زمان طولانی در اثر یک موج طوفان در دریا در جلوی خاکریزها، فشار آب حفره ای در لایه ماسه ای زیر خاکریزها بالا رفته و پایداری خاکریزها تحت تأثیر قرار می گیرد. در این مطالعه سطوح متغیر آب دریا در هنگام وقوع موج سینوسی و موج تعریف شده، در نظر گرفته شده و سطوح پیزومتریک آب زیرزمین ...

سازه های ساحلی برای ایمنی تأسیسات زیر بنایی ساحلی در برابر نیروی امواج و یا به منظور جلوگیری از فرسایش ناشی از جریانات دریایی ساخته می شوند. از جمله سازه های حفاظت ساحلی در برابر نیروی امواج ، موج شکن ها هستند که باعث پراکندگی انرژی امواج شده و یا در برابر آن مقاومت نموده و زمینه انحراف آن را فراهم می سازند. موج شکن ها می توانند به ساحل متصل بوده و یا این که به طورکامل جدا از خط ساحل باشند در این مقاله چند نمونه از این سازه ها و موج شکن ها معرفی می شوند. ...

به منظور پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم منتخب از آزمایش پیش یکنواخت سراسری مناطق گرم شمالی کشور که در سال 1374-75 اجرا شده بود آزمایشی، با شرکت 19 ژنوتیپ گندم بهاره در مقایسه با شاهد تجن در پنج ایستگاه با استفاده از طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی و در چهار تکرار در هر محیط اجرا گردید. نتایج براساس موازین طرح‌های بلوک‌های کامل تصادفی برای هر محل مورد تجزیه واریانس قرار گرفت و مقایسه میانگین عملکرد دانه ژنوتیپ‌ها با شاهد به روش کمترین تفاوت معنی‌دار (L.S.D) انجام گردید. بع ...

این بررسی به منظور انتخاب ژنوتیپهایی با پتانسیل عملکرد، دارای صفات مطلوب زراعی، مقاوم به بیماریها و سازگاری وسیع با استفاده از تعداد 223 لاین و رقم در سه ایستگاه ساحل خزر اجرا گردید. مقایسه ارقام و لاینها و تعیین پایداری عملکرد آنها با روش رتبه (RANK) و محاسبه میانگین رقم و انحراف معیار انجام گرفت و در نتیجه تعداد 54 لاین و رقم برتر نسبت به شاهدها (تجن و شیرودی) انتخاب و به آزمایش پیشرفته مقایسه عملکرد اقلیم شمال کشور (ARWYT-N) هدایت شدند. ...

در این پایان نامه توسعه یک مدل سه بعدی برای شبیه سازی جریانات نزدیک ساحل مورد بحث قرار گرفته است.جریانات عمود بر ساحل و امتداد ساحل به صورت توام در نظر گرفته شده و اثر اندکنش بین آنها ملحوظ گردیده است.این مدل براساس معادلات ‏‎Navier-Stodes‎‏ انتگرال گیری شده در زمان توسعه یافته است. اثر آشفتگی جریان با استفاده از مدل رینولدز شبیه سازی گردیده است و پارامتر لزجت گردابه ای ‏‎(eddy viscosity)‎‏ در این مدل با استفاده از روابط تجربی مبتنی بر خصوصیات موج تعیین شده است. اثرات ناشی از ...

امروزه با توجه به رشد بی‌رویه جمعیت و محدودیت تامین منابع غذایی توجه متخصصین امور تغذیه بیش از گذشته به بهره‌برداری از پتانسیل دریایی که جلبکها به عنوان بخشی از این منبع عظیم می‌باشند. معطوف گردیده است . با توجه به کاربرد مستقیم جلبکها به صورت پودر، علوفه و غذا و همچنین کاربرد غیرمستقیم فیکوکلوئیدهای قابل استحصال از جلبکها مانند آگار، گارگینان، همچنان هیپنیان، آلژینات در صنایع غذایی، نساجی، کاغذسازی، داروسازی و پزشکی دارند لازم است کشور ما با توجه به دارا بودن مریهای گسترده آ ...

در شهرهای ساحلی ورود املاح دریایی از طریق هوا یک امر اجتناب ناپذیر است. این پدیده موجب بروز خسارتها و ناهنجاریهایی در محیط زیست انسان چه درکوتاه مدت و چه در درازمدت می شود. اثر کلر و ترکیبات گوگردی که قسمت مهمی از نمکهای دریایی را تشکیل می دهند بر روی فرآیندهای گیاهی، مصالح ساختمانی، کاغذ، چرم، فلزات و غیره تا حدی شناخته شده است. میزان تخریب بستگی به مقدار غلظت نمک در هوا و همچنین مدت زمان مجاورت جسم در چنین هوای آلوده ای دارد. هدف این پژوهش برآورد چگونگی گسترش و نفوذ نمک در ...
نمایه ها:
ساحل | 
تخریب | 
کلر | 
غلظت | 
گوگرد | 

منطقه کرانه‌ای کاسپین جنوبی در رامسر، به عنوان یک بخش از واحد ژئومورفولوژیک ساحلی، از نقطه‌نظر مطالعات جغرافیایی و علوم‌زمینی حائز اهمیت می‌باشد. قرار داشتن دریای کاسپین در شمال و کوهستان البرز در امتداد موازی ساحل در جنوب از عوامل مهم، شکل‌دهنده، جلگه ساحلی است . عوامل دریایی و نوسانات سطح آب آن در کواترنر، به دلایل متعدد، طبیعی و تحمیلی، از عوامل مهم، شکل‌زا و مورفودینامیک در منطقه بوده است . علاوه بر آن، ساختمان زمین و عوامل تکتونیکی را در منطقه مورد مطالعه در کنار عوامل ا ...