عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 855

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زیست شناسی و بوم شناسی قارچ Phytophthora drechsleri Tucker عامل پوسیدگی ریشه و طوقه کدوئیان در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت . اینبیمری در نقاط مختلف جالیزکاری استان فارس مانند مرودشت ، سیدون، کوشک ، سروستان، فسا و جهرم شیوع دارد. نمونه‌های هموتالیک و هتروتالیک قارچ از کدوئیان جدا شد. بر طبق مطالعاتی که بعمل آمد نشان داد که ایزوله‌های مختلف از لحاظ خصوصیات مرفولوژیکی شبیه بهم و مانند ایزوله‌هائی بودند که قبلا" توسط دکتر ارشاد از یران گزارش شده‌است . برای تولید زئوسپر زیاد ...

زیست شناسی قارچ Pythium aphanidermatum عامل بوته میری و پوسیدگی ریشه گیاهان جالیز در شیراز و حومه و همچنین راه مبارزه با آن مورد مطالعه قرار گرفت . درجه حرارت مناسب برای میسلیوم، جوانه زدن زئوسپور وااسپور و آلوده کردن گیاه 35 درجه سانتیگراد بود. تعداد 100 زئوسپور یا بیشتر در سانتی‌متر مکعب آب در 35 درجه سانتیگراد باعث مرگ گیاهچه در گیاه حساس گردید. طالبی بیشتر از سن 30 روز نسبت به آلودگی توسط زئوسپورها مقاومت نشان داد. ایزوله‌های این قارچ دارای ماکزیمم درجه رحرارتهای متفاوتی ...
نمایه ها:

سوسک سرشاخه خوار پسته ‏‎hylesinus vestitus rey ‎‏ یکی از آفات مهم درختان پسته می باشد که با ایجاد سوراخ در بن جوانه ها ونفوذ در سرشاخه ها باعث خشک شدن جوانه ها ، سرشاخه ها و در نهایت کاهش محصول می شود. در این تحقیق مطالعه زیست شناسی آفت وجود روابط فرمونی و کایرومونی و نقش این مواد بعنوان یکی از عوامل ایجاد تغییر در رفتاراین حشره مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالات مربوط به زیست شناسی در سال های 1378 - 1379 در دو باغ آلوده به آفت در منطقه برخوار اصفهان انجام گرفت. مطالعات رفتاری نش ...

بررسی زیست‌شناسی مینوز لکه گرد درختان سیب ، (Zell)L.scitella در قطعه سیب کاری ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان بامطالعات صحرایی و محصورسازی یک جفت حشره نر و ماده تازه ظاهر شده در روی شاخه‌هایی به قطر تقریبی 1 و طول 50 سانتیمتر و حامل 10 برگ به کمک قفس‌های آستینی، درسال 1374 صورت گرفت . هم چنین مطالعات آزمایشگاهی با قرار دادن یک جفت حشره نر و ماده بر روی شاخه‌های بریده یک برگی که هر کدام در داخل بانکه‌های شیشه‌ای به ظرفیت تقریبا یک لیتر قرار داده شده بود نشان داد که در منطقه مورد ب ...

-1 اکثریت دبیران معتقدند محتوای کتاب زیست‌شناسی (1) به میزان متوسط با توجه به اهداف آموزش پایه انتخاب گردیده است . همچنین میزان آشنایی دبیران مرد با هدفهای دوره متوسطه و هدفهای کتاب زیست‌شناسی (1) نسبت به دبیران زن است . میزان همسو بودن و هماهنگی محتوای کتاب زیست‌شناسی (1) با اهداف آن در حد متوسط می‌باشد. این اعتقاد در میان دبیران مرد بیشتر از دبیران زن می‌باشد. -2 اکثریت دبیران معتقدند محتوای کتاب زیست‌شناسی (1) به میزان متوسط و پائین‌تر با توجه به نیازها و شرایط جامعه انتخا ...

دراین مطالعه بعضی از ویژگیهای بوم شناسی و زیست شناسی از قبیل سن، رشد و تولید مثل جمعیت های کلمه مهاجر به تالاب گمیشان ، از اواسط آبان ماه 1378 تا اواسط آذر 1379 مورد بررسی قرار گرفت . نمونه برداری بصورت ماهانه و در زمان اوج مهاجرت ماهی کلمه در ماههای اسفند و فروردین بصورت هفتگی صورت پذیرفت . نسبت جنسی کلمه های مهاجر به تالاب گمیشان برابر با ...1 : ...17/1 بدست آمد که حتی در سطح 10 درصد معنی دار نبود . ولی نسبت های جنسی بر اساس تعداد در هر گروه سنی ، تفاوت معنی داری را در سطح ...

اهمیت محیط زیست کشاورزی و اقتصادی اسکوی آذربایجان ،بعلت ویژگیهای طبیعی آن انگیزه ی اجرای این طرح پژوهشی بعنوان مبنای مطالعات گسترده ی آینده در مناطق مشابه بوده است .دراین طرح‌پس از انجام مطالعات بیبلیوگرافیگ در زمینه ی شناخت منطقه از نظر جغرافیای طبیعی انسانی اقتصادی و کشاورزی ابتدا فون و فلور زراعی منطقه جمع‌آوری و شناسایی گردیده و بررسی های بیوستونیک بمنظور روشن ساختن روابط و هم بستگی های گونه های جانوری و گیاهی انجام گرفته اند ،تاجنبه ی کاربردی این بررسی ها با شناخت مسائل ...

این پژوهش با هدف کلی تعیین میزان توجه به آموزش بهداشت در برنامه درسی زیست شناسی دوره دبیرستان انجام شد. نمونه مورد نظر در این تحقیق با تعداد 110 نفر از دبیران زیست شناسی به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق در دو بخش انجام یافته است نظرسنجی از دبیران زیست شناسی شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی و تحلیل محتوای کتابهای زیست شناسی توسط پژوهشگر می باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این پووهش استفاده از پرسشنامه مقیاس لیکرت می باشد که بعد از جمع آوری اطلاعات برای تجزیه وتح ...

در فاصله سالهای 1371-73 زیست‌شناسی نسل نماتد مولد سیست چغندرقند در یه فصل زراعی و در شرایط مزرعه در اورمیه بررسی گردید. از نیمه دوم فرودین ماه هر سال با نمونه‌برداری مرتب روزانه، مراحل نفوذ و پیشرفت تکاملی نماتد درون بافت ریشه گیاهچه‌های چغندرقند در زیر میکروسکوپ مطالعه و تاریخ شروع و خاتمه نسل با نفوذ اولین لاروهای سن دوم و تکشیل ماده‌های بالغ حاوی تخم لاروهای سن دوم بررسی شد. نتیجه این تحقیق نشان داد که نماتد مولد سیست چغندرقند در شرایط ارومیه دارای پنج نسل است ، اول از 15 ...