عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هر زيست‌بوم طبيعي در يك منطقه جغرافياي داراي ويژگي‌‌هاي خاص مي‌باشد، كه آن را از ساير زيست‌بوم‌هاي مجاور و غيرمجاور متمايز مي‌نمايد. ويژگي‌هاي خاص هر زيست‌بوم طبعا باعث بروز و شكل‌گيري رفتارهاي انساني متناسب با آن محيط مي‌شود.رفتارهاي كه در برخي از موارد آسيب و ضرر قابل ملاحظه‌اي به زيست‌بوم يا موجودات زنده ساكن در آن وارد يا قابليت ورود آسيب را دارد. جهت جلوگيري از بروز رفتارهاي آسيب‌رسان قانونگذاران اين رفتارها را شناسايي و با تصويب قوانين جزايي اقدام به جرم انكاري مي‌نماين ...

رورتی در صدد است تا در مقام یک درمانگر مسائل فلسفی به تجزیه و تحلیل مسائل مختلف معرفتی در پرتو منافع پراگماتیکی آن ها بپردازد. او مدعی است که مسائل فلسفی از قبیل «حقیقت» و «واقعیت» و غیره همچون سایر مسائل دیگر محصول یک امکان تاریخی بوده است و از این رو می توان آنها را کنار گذاشت. بدین منظور، او تمام معرفت شناسی سنتی را با تمام مقولاتش (نظیر حقیقت، عینیت، عقل و غیره) زیر سوال می برد. استدلال او این است که فیلسوفان سنتی(مثل افلاطون، دکارت، و کانت) همواره با باور به واقعیت‌‌های ...

ارزشهای زیست محیطی معماری سنتی ایران از این دیدگاه می تواند واجد اهمیت باشد که در بکارگیری شیوه های گوناگون استفاده بهینه از انرژی و بهرهبرداری اکولوژیک از آن خصوصاً کاربرد انرژیهای پایدار و بی ضرر بی نظیر می باشد بطوریکه نوع مصالح، فنون ساختمانی و عناصر سازهای که در رابطه با پایداری در معماریگذشته بکار رفته است بطور هوشمندی در مقایسه با مصالح کنونی دارای ظرفیت بالای پایداری محیطی و استعداد متعادل سازی فضای مصنوع با محیط پیرامون، عدم تخریب محیط و حفظ کیفیت زیست خود بوده است. ...