عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 212

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه استفاده از شاخصهای اکولوژیک برای شناخت وضعیت اکوسیستم ها و پایش و ارزیابی تغییرات ایجاد شده طی زمان در کشورهای پیشرفته به صورت امری متداول درآمده است . منابع اکوسیستم جنگلهای هیرکانی از یک سو بر اثر عوامل مختلف دستخوش تخریب قرار گرفته و به سمت ناپایداری اکوسیستم سوق می کند و از سوی دیگر فقدان اطلاعات پایه امکان برقراری سامانه پایش منابع را با چالش جدی روبرو ساخته است . از جمله شاخصهای اکولوژیک که ضعف اطلاعات مربوط به آن به خوبی مشهود است آگاهی از توان تولید زیست توده ا ...

امروزه برآورد زیست‌توده، کاربردهای تحقیقاتی و اجرایی بسیاری در علوم جنگل دارد. تخمین زیست-توده به عنوان یک شاخص مهم (مانند موجودی حجمی یا درصد تاج پوشش) در ارزیابی توان اکولوژیک رویشگاه کاربرد دارد. زیست‌توده جنگل نشان‌دهنده، ذخیره کربن درختان است که علاوه بر اهمیت در مسئله گرمایش زمین و تغییر اقلیم، به عنوان شاخصی برای تشخیص حاصلخیزی رویشگاه استفاده می‌شود و نقش کلیدی در مدیریت پایدار جنگل دارد. در این تحقیق، رابطه زیست‌توده تک درختان با برخی ویژگی‌های فیزیکی و ماده آلی خاک ...

در دهه های اخیر با ظهور سنجنده های پالاریمتریک راداری، این شاخه از سنجش از دور مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در میان تمام کاربردهایی که داده های پلاریمتریک راداری دارند، تهیه نقشه های ارتفاعی از پوشش گیاهی و تخمین زیست توده یکی از مهمترین آن ها محسوب می شود. امروزه اهمیت جنگل و نقشی که در چرخه طبیعت و زندگی بشر دارد بر کمتر کسی پوشیده است و از آن جمله می توان به جلوگیری از وقوع سیل و کاهش صدمات ناشی از آن، جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش آلودگی هوا، مقابله با رانش ...

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس توده‌های مختلف رازیانه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا گردید. در این آزمایش تأثیر تاریخ کاشت در سه سطح شامل 20 فروردین، پنج اردیبهشت و 20 اردیبهشت بر برخی توده‌های بومی رازیانه ایران شامل زنجان، لرستان، اصفهان، همدان و کاشان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکثر صفات مورد بررسی از جمله روز تارسیدگی، تعداد شاخه فرعی، شاخص سطح برگ، تع ...

با توجه به گسترش روز افزون مصرف انرژی و نیاز به منابع سوخت های فسیلی با ارزش کشور و همچنین لزوم توسعه بهینه سازی در بخش مصرف انرژی کشور، استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر راه حلی مطمئن در جهت نیل بدین اهداف محسوب می گردد. این طرح با هدف توجه به اهمیت نیاز کشور به تولید پراکنده برق و کاهش هزینه های ناشی از اتلاف در بخش توزیع و انتقال، همچنین نیاز به سوخت های پاک با کمترین میزان آلودگی زیست محیطی که از هدر رفت منابع قابل بازیافت انرژی جلوگیری نماید شکل گرفته است. در این پایا ...

یکی از شیوه‌های حل مشکل دفع پسماندهای آلی همچون لجن فاضلاب استفاده از آنها در خاک‌های کشاورزی با ماده‌ی آلی کم می‌باشد. با این وجود، مصرف لجن فاضلاب ممکن است به طور مستقیم و یا حتی غیرمستقیم با تغییر فعالیت کرم‌های خاکی، شاخص‌های زیستی مانند فعالیت میکروبی و آنزیمی خاک را تحت تأثیر قرار دهد. از این جهت، ارزیابی عکس‌العمل ویژگی‌های میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی خاک به مصرف لجن فاضلاب و در حضور کرم خاکی لازم و ضروری است. در این پژوهش به بررسی اثر کرم خاکی در خاک‌های آهکی تیمار شد ...

با توجه به کاهش ذخایر نفتی و افزایش قیمت آن‌ها ونیز افزایش تقاضای انرژی، مسئله‌ی تولید انرژی و منابع تامین آن به یکی از مهمترین دغدغه‌های بشر امروز تبدیل شده است. جایگزینی منابع فسیلی برای حل این مشکل اهمیت بسزایی دارد. منابع زیست‌توده‌ای و زیست‌سوخت‌های مشتق شده از آن‌ها مانند اتانول، به ترتیب جایگزین مناسبی برای منابع نفتی و سوخت‌های حمل و نقلی هستند. برای تولید اتانول از زیست‌توده‌ی لیگنوسلولزی 3 مرحله اصلی: تیمار، تجزیه‌ی آنزیمی و تخمیر باید صورت گیرد. طی این تحقیق کاه بر ...

در این تحقیق مدل سازی بیوراکتوری با حلقه عمودی برای تولید توده زیستی (پروتئین تک یاخته) ازگاز طبیعی(متان) انجام شده است.در ابتدا مراحل و مبانی مدلسازی شامل مدل های سینتیکی، هیدرودینامیکی و پراکندگی محوری تولید از میکروارگانیسم در بیوراکتورهای حلقه ای مورد بررسی قرار گرفته است و مدل سازی سینتیکی با استفاده از روابط پیشنهادی برای رشد سلولی مثل مدل مونود انجام شده است. در مدل سازی هیدرودینامیکی به بررسی عوامل اثر گذار بر جریان و سرعت های مایع و گاز پرداخته شد. در این پروژه عدد ب ...

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر زیست توده و جمعیت علف های هرز و جذب عناصر غذایی(NPK) در کشت مخلوط یونجه و رازیانه، آزمایشی در سال زراعی90-1389در مزرعه پژوهشی دانشگاه شاهد اجرا شد. آزمایش به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. کرت های اصلی در برگیرنده سطوح مختلف کودی در چهار سطح شاهد (عدم کوددهی(، کود زیستی )نیتروکسین و فسفات بارور2 (، کود زیستی +50% کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل، کود شیمیایی (سوپرفسفات تریپل) و کر ...