عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طراحی پی ابنیه هیدرولیکی در خاکهای نفوذ پذیر همواره بعنوان یک مسئله عمده مورد توجه مهندسین و طراحان سازه‌های هیدرولیکی بوده است . مسئله تعیین زیر فشار و گرادیان هیدرولیکی در کلیه نقاط یک میدان نفوذ پذیر و به خصوص در برخی از نقاط کلیدی آن، از مهمترین پارامترهای موثر در طراحی پی‌سدهای بتنی وزنی که بر روی این نوع مصالح قرار گرفته‌اند می‌باشد. با اینکه روشهای نظری - تجربی در بین روشهای مختلف جهت برآورد تقریبی زیر فشار و گرادیان هیدرولیکی، بطور وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، با ...

برای محاسبه زیر فشار در زیره سازه‌های آبی روشهای مختلف و از آن جمله روشهای بلای، لین خوسلاو چوگایف و همچنین روش استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری معمول شده است . با توجه به اینکه نقاط قوت و ضعف بسیاری از روشها و بخصوص روشهای ساده بلای و لین ارزیابی نشده است ، در این پایان‌نامه سعی شده است این موضوع به صورت تقریبا همه جانبه مورد توجه قرار بگیرد. از بین نرم‌افزارهای کامپیوتری موجود نرم‌افزار Mseep که بر اساس اجزا محدود بنا شده و در سد درودزن نیز نقاط قوت خود را نشان داده است ، ...

ایجاد ساز ههای آبی در مناطقی که نفوذ آب از زیر تأسیسات محتمل باشد، به دلیل ناپایداری های ناشی از نشت آب مستلزم دقت فراوان است. ناپایداری های یاد شده عمدتًا به دو علت 1- توسعه زیرفشار و تغییردر تعادل نیروهای موثر بر سازه و 2- فرسایش تدریجی درونی مصالح پی و وقوع پدیده جوشش یا رگاب رخ می دهد. لذا در تمام مواردی که پی یک سازه روی بستر قابل نفوذ قرارداشته باشد، ضروری است که فشاروارده به سطح تماس سازه و پی و نیز گرادیان هیدرولیکی خروجی در پایین دست سطح تماس فوق الذکربرآورد و محاسبه ...

چکیده ندارد.

در این مقاله یک نمونه از طرح مقطع کانال های بزرگ برای اراضی ماسه ای ارایه و برخی از مسایل آن بر پایه تجربه های اجرایی ارزیابی شده است. این مسا یل عبارتند از : کنترل زیر فشار و کنترل حفره زایی در کف و بدنه کانال، کنترل رشد علف هرز و کنترل پایداری شیب نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده از یک لایه قلوه ریزی به ضخامت حدود 0/4 متر ، یک لایه فیلتر به ضخامت حدود 0/2 متر و نصب لوله های یکطرفه هدایت زه آب در کف کانال و استفاده از یک لایه بتن مگر باتارد در زیر پوشش بتنی در کنترل مسایل ...