عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 593

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بعد از همه‌گیر شدن تفکر پست‌مدرن و اعلام پایان فلسفه، حقیقت و تاریخ از سوی این نوع تفکر، اخیراً جریانی در فلسفه‌ی قاره‌ای شکل گرفته استکه پیوند با حقیقت را سرلوحه‌ی کار فکری خود قرار داده است. مهم‌ترین نماینده این جریان جورجو آگامبن است. او با تکیه بر متون نظری کلاسیک و بازاندیشی موشکافانه در آن‌ها ( که از ارسطو، فلسفه قرون وسطی، ابن رشد و ابن عربی شروع می‌شود و تا هگل، مارکس، باتای، کوژو، فوکو، آرنت و فلسفه یهودی مدرن و همچنین زبانشناسی بنونیست و میلر ادامه می‌یابد، ولی دو م ...

در این پژوهش تلاش بر آن شد تا اندیشه های عرفانی حکیم الهی قمشه ای از میان اشعارش بر داشت شده و با ملاک های زیبایی شناسی بلاغی مورد مداقه قرار گیرد؛ تا مهم ترین رویکرد های عرفانی، جایگاه زیبایی شناسی آن ها و مهم ترین عامل زیبایی شناسی بلاغی شاعر تبیین شود. به این منظور، ابتدا از میان عمده‌ی اشعار عرفانی حکیم الهی که غزلیات ایشان است، اصطلاحات، رموز و اندیشه های عرفانی استخراج و تحلیل نظری شد. سپس این ابیات عرفانی با رویکرد قدمایی و تکیه بر تخیل شاعر، بر اساس ملاک های زیبای ...

زیبایی‌شناسی به عنوان علمی که به تحلیل مولفه‌های زیبایی در آثار ادبی و کیفیت بازتاب آن در روح انسان می‌پردازد، با تمرکز بر متون اصیل و ارزشمند، ارزش واقعی آن‌ها را باز‌می‌شناسد . در این بین، قرآن کریم که معجزه‌ی جاویدان پیامبر اسلام است با ممتاز بودن جنبه‌های بلاغی خویش، همواره مورد توجه قرآن‌پژوهان و ادبای اهل فن بوده است و تکرار به عنوان یکی از جنبه‌های بلاغی و مولفه‌های زیبایی‌شناختی، اگرچه اغلب با بی مهری از سوی افراد مذکور روبرو بوده؛ لکن تفوق و ارج خویش را در این کتاب ...

تحقیق حاضر با عنوان مقایسه دیدگاه های علامه جعفری(ره) و هری برودی درباره تربیت زیبایی شناختی انجام شده است. در این پژوهش نوع تحقیق «بنیادی – کاربردی» و روش تحقیق تحلیل محتوا از نوع تحلیلی – مقایسه ای و روش گردآوری اطلاعات «کتابخانه ای» و ابزار آن «فیش برداری» است. برای تحلیل و گردآوری اطلاعات کارهای زیر را به ترتیب انجام شده است: ابتدا کتاب های مرتبط با موضوع ، که توسط برودی و علامه جعفری(ره) نوشته شده بود ، جمع آوری و انتخاب شد. این کتاب ها شامل کتاب «زیبایی و هنر از دی ...

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تأکید دبیران بر پرورش حس زیبایی‌شناسی دانش‌آموزان می‌باشد. برای نیل به این هدف، مولفه‌های زیبایی‌شناسی در قالب نه سوال پژوهشی با هدف شناسایی میزان تأکید دبیران بر پرورش تخیّل، نوآوری، کنجکاوی، انعطاف‌پذیری، تحرک و پویایی، تنوع‌طلبی، دقّت و توجّه، هماهنگی و موزونی و عواطف انسانی دانش‌آموزان طراحی شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است که جامعه آماری آن را دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر ابهر با حجم 1779 نفر تشکیل می‌دهند. با ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی فلسفه زیبایی شناسی و نقش آن در تربیت عاطفی کودک می باشد. این پژوهش از نوع کیفی است روش بررسی در این تحقیق، تحلیل محتوای کیفی می‌باشد و از آنجا که تحلیل به عنوان یکی از روش‌های تحقیق بخشی از کار فلسوفان به شمار می‌آید. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از منابع، کتب و پژوهش‌های موجود به تحلیل و استخراج مبانی نظری فلسفه زیبایی شناسی پرداخته شده و نقش آن در تربیت عاطفی کودکان بیان شود.این پژوهش به بررسی عوامل تأثیر گذار بر تربیت زیبایی شناسی ارتباط ...

به کاربردن نظریه ی ذهنی "کانت" در زیبایی شناسی، برای بررسی یک اثر هنری به عنوان عین مدعی زیبایی، موانع بسیاری دارد. از جمله روشن نبودن ذهنیت و عینیت در تعریف زیبایی و هنر. در این تحقیق سعی برآن است این موانع از سر راه برداشته شود. به این منظور ابتدا تعاریف کانت از امر زیبا بر اساس لحظات چهارگانه در تعریف امر زیبا مرور می شود. سپس اعتبار دستگاه زیبایی شناسی کانت در نظریات برجسته ی تاریخ زیبایی شناسی و فلسفه ی هنر مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن مکانیزم قوای شناسایی انسانی ب ...

زیبایی شناسی دانشی است که درباره ی زیبایی گفتگو می کند. از دیرباز فلاسفه و اندیشمندان بسیاری کوشیده اند تا تعریفی برای زیبایی بیان کنند. فصل نخست این پژوهش به تعریف زیبایی‌شناسی، پیشینه‌ی آن و آراء و عقاید اندیشمندان پیرامون زیبایی پرداخته است. سپس تعریفی برای زیبایی بیان شده است و عوامل به وجود آورنده ی آن مورد بررسی قرار گرفته است. غزل های کلیم کاشانی از زیباترین غزل های زبان فارسی است. این پژوهش، به نقد زیبایی شناسانه ی غزل کلیم پرداخته است. فصل دوم به اولین و مهم‌ترین ع ...

هدف از این تحقیق بررسی نقش و جایگاه زیبایی شناسی در اندیشه ی ویتگنشتاین است. ویتگنشتاین ، صاحب دو نظام فکری متفاوت در فلسفه و به تبع آن دارای دو طرز فکر متفاوت در نگرش به زیبایی شناسی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند. ویتگنشتاین در تلقی اولش(ویتگنشتاین متقدم)، می خواهد پیوند میان اخلاق و زیبایی شناسی را نشان دهد . اخلاق و زیبایی شناسی را یکی می داند و آنها را ذیل امور رازورانه قرار می دهد . او معتقد است برای اینکه شیء را هنری بدانیم باید نحوه نگرش مان را تغییر ...