عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشاوره زوجی امیدمحور بر دلزدگی و سازگاری زناشویی زوجین نابارور بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با استفاده از گروه کنترل و طرح پیش‌آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. نمونه آماری شامل 32 زوج نابارور بود که به شیوه نمونه‌گیری مبتنی بر هدف از بین مراجعه کنندگان به مراکز ناباروری شهر اصفهان انتخاب و به طورتصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش (هر گروه 16 زوج) جایگیری شدند. سپس گروه آزمایش در 7 جلسه مشاوره زوجی امیدمحور شرکت نمودند. هر دو گروه، مقیاس تجدید ...

افزایش ارتباطات جهانی و میزان مهاجرت به دیگر کشورهاطی دهه های اخیر، ضرورت بررسی آثار ارتباطات میان فرهنگی را تقویت کرده است . در همین راستا ، این پژوهش با هدف بررسی آثار ارتباطات میان فرهنگی زوج های ایرانی و فرانسوی به انجام رسید تا اثرات این ارتباطات بر انگاره های ذهنی حساسیت بین فرهنگی آنها را بسنجد. این موضوع که ارتباطات ایرانی ها و فرانسوی ها پیش از انقلاب بسیار گسترده و مثبت بوده ولی طی سال های اخیر به تیرگی گرائیده یکی ازدلایل انتخاب فرانسوی های ساکن تهران برای جامعه ...

اهداف: این پژوهش به تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی زوج‌های جوان پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بوده که با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفته است. به این منظور در این مرکز با استفاده از فراخوان، داوطلبانی که حائز شرایط بودند به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و آزمایش تقسیم گردیدند. تعداد آزمودنی‌ها بعد از ریزش60 نفر بوده که از این میان سهم گروه مداخله 28 نفر و سهم گروه کنترل 32 نفر می‌باشد. گروه‌ مداخله در 8 جلسه ...

باروری به عنوان یکی از سه عنصر اصلی تغییرات جمعیت به یکی از مسائل اصلیامروز کشور ما تبدل شده است، به صورتی که تحقیقات گسترده‌ای در زمینه شناخت عوامل موثّر بر آن در ایران و خارج از کشور صورت گرفته، زیرا که اساس و زیربنای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیّتی برای توسعه بر این شناخت‌ها استوار است. فهم عمیق پدیده‌ی باروری مستلزم مطالعه‌ی بُعد معنایی این پدیده است؛ بُعدی که بیانگر فهم و تفسیر مردم از جهان اجتماعی خود، وقایع و شرایط و نیروهای موجود در آن و پیوندشان با فرزندآو ...

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین تعداد مطلوب فرزندان زوج های جوان شهر تهران با تعداد فرزندان والدین آنها است. یک فرضیه کلی و چند فرضیه جزئی در این پژوهش مطرح شده است. جامعه آماری انتخاب شده تعداد 240 نفر افراد متاهل ساکن در 2 منطقه تهران شامل مناطق 7 و 20 (بصورت برابر) می باشد که به روش تلفیقی نمونه گیری خوشه ای و طبقه بندی نامتناسب انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، بصورت ارائه پرسشنامه به پرسشگران و شامل سئوالاتی در زمینه وضعیت فردی، اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی و ...

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه دلبستگی به والدین بادلبستگی به خدا ورضایت جنسی در زوجین شهر ارسنجان انجام شده است.روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل زوجین شهر ارسنجان بوده که حداکثر 5 سال از ازدواج شان گذشته بود و دارای فرزند نبودند. برای دستیابی به اهداف پژوهش، تعداد 100 زوج (200نفر) از میان جامعه‌ی آماری پژوهش با میانگین و انحراف معیار سنی 54/29 و 96/4 به وسیله روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور بررسی میزان دلبستگی به والدین در شر ...
نمایه ها:
خدا | 
زوج | 

پژوهش حاضر به منظور بررسی آموزش روشهای زوج درمانی هیجان مدار و راه حل محور و مقایسه‌ی اثربخششی آنها بر میزان سازگاری و صمیمیت زوجین انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر طرح، شبه آزمایشی و در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون و با یک گروه کنترل و دو گروه آزمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه‌ی زن و شوهرانی تشکیل داده‌اند که به منظور حل مشکلات زناشویی خود به مرکز مشاوره‌ی مهر و مرکز مشاوره‌ی دانشگاه سوره در شهر تهران در سال 1387 مراجعه نموده‌اند. جه ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک‎های حل تعارض زناشویی بین سه گروه زوجین رضایت‎‎‎‎‎‎مند، دارای‎تعارض زناشویی و درشرف طلاق در شهر بندرعباس بود. پنج سبک حل تعارض بین‎فردی(یکپارچگی، مصالحه کننده، مسلط، اجتنابی و ملزم شده) مورد بررسی قرار گرفت.150 زوج به روش نمونه‎گیری دردسترس انتخاب شدند. در هر گروه به طور مساوی 50 زوج حضور داشتند. از پرسشنامه 28 ماده‎ایی سبک‎های حل‎تعارض رحیم(1983) و پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن برای جمع آوری یافته‎ها استفاده شد. برای تحلیل یافته‏های پژوهش از آزمون تحل ...

هدف از این پژوهش بررسی عوامل پیش بینی کننده ی چرخه ی ارتباطی تقاضا – کناره گیری و تدوین و بررسی تاثیر مدل بومی مشاوره ی زوجی بر چرخه مذکور و کاهش تعارض زناشویی زوجین شهر اصفهان بود. روش پژوهش شامل روش کیفی و کمی بود. در بخش کیفی از طریق تحلیلی محتوای متون و مصاحبه با متخصصان، متغیرهای مفهومی مرتبط با چرخه ی تقاضا – کناره گیری شناسایی و در بخش کمی، آزمون‌های عزت نفس روزنبرگ، پنج عاملی شخصیت، دلبستگی‌هازن و شیور، الگوهای ارتباطی کریستن سن و سالاوی، هوش هیجانی بار – آن ، تعارض ز ...