عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر مقایسه‎ی میزان تمایزیافتگی بین دوگروه زوجین رضایت‎‎‎‎‎‎مند و دارای‎تعارض‎زناشویی در شهر بندرعباس بود. چهار مولفه‌ی تمایزیافتگی (‌واکنش‎پذیری‎عاطفی، گسلش‎عاطفی، آمیختگی‎عاطفی، موقعیت‌من) مورد بررسی قرار گرفت.120زوج به روش نمونه‎گیری دردسترس انتخاب شدند. در هر گروه به طور مساوی 60 زوج حضور داشتند. از پرسشنامه 46سوالی تمایزیافتگی (DSI) و پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن برای جمع آوری یافته‎ها، و برای تحلیل یافته‏های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل رگرس ...