عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قرآن برای ارتباط همسری بین زن و شوهر، قوانین و تکالیفی را قرار داده است و حقوقی را نیز برای هر یک ثابت دانسته است، هر تکلیفی حقی را ثابت می‌کند و هر حقی تکلیفی را با خود به همراه دارد. از این رو اگر سخن از حقوق متقابل زن و شوهر به میان می‌آید در همان حال بایستی توجه داشت که تکالیفی نیز برای آنان ثابت است. در تفاوتهایی که در تفاسیر شیعه و اهل سنت در مورد حقوق متقابل زن و شوهر مشاهده می‌شود تفاوت جوهری و اساسی دیده نمی‌شود اما آنچه این دو را از هم متمایز می‌سازد منابع تفسیری آن ...

در این تحقیق موارد موکول به اذن شوهر در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.آنچه نیاز به اذن شوهر دارد هم شامل عبادات می شود هم شامل غیر عبادات. برای ورود به بحث ابتدا به تعریف اصطلاحات و واژه های مربوط به موضوع همچون واژه کلیدی «اذن شوهر» پرداخته شده و در رابطه با فلسفه اذن مباحثی عنوان شده است. سپس به تبیین جایگاه شوهر پرداخته و در رابطه با لزوم ریاست شوهر بر خانواده تمکین و اطاعت از شوهر مطالبی رابیان می کند و به دنبال آن برای واضح تر شدن بحث به بیان مواردی در رابطه با شو ...

هدف اين پژوهش بررسي رابطه ساده و چندگانه بين سبک‌هاي دلبستگي و ويژگي‌هاي شخصيتي با رضايت زناشويي و شادي زناشويي زن و شوهرهاي شهر گچساران بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه زنان و شوهران شهر گچساران در سال 1388 مي باشد و به منظور جمع آوري داده‌هاي پژوهش 240 زن و شوهر به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌هاي سبک دلبستگي، ويژگي‌هاي شخصيتي، رضايت زناشويي و شادي زناشويي بود. فرضيه‌هاي اصلي پژوهش ...

نظام مالي خانواده مجموعه اي از قواعد است كه رابطه مالي و اقتصادي زن با مرد و رابطه آن دو با اشخاص ثالث در مواردي كه مربوط به امور خانواده مي شود را تعيين ميكند. در خصوص اموال زوجين، رژيمهاي گوناگون مالي در نظامهاي حقوقي دنيا پيش بيني شده است از جمله اشتراك تام دارايي،اشتراك نسبي اموال و افتراق كامل اموال. در اسلام، دارايي زوجين مستقل از يكديگر است. اصل استقلال اموال، مبناي روابط مالي زوجين است كه موافق اصل عدم ولايت است. علاوه بر آن، از بعضي از آيات و احاديث نيز مالكيت مس ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشابهت یا عدم مشابهت زن و شوهرها در ویژگی شخصیتی روان نژندی بر رضایت زناشويي و مؤلفه های آن (تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزندپروری، رابطه با خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبی و جهت گیری مذهبی) در زوجین است. روش پژوهش به‌کار رفته در این تحقیق علّی- مقایسه-ای است. نمونه تحقیق شامل 380 زوج از کارکنان متأهل آموزش و پرورش شهرستان لار است که به روش خوشه‌ای و از میان کلیه ...

تحقیق حاضر در پی دستیابی به سبک زندگی اجتماعی زوجین از دیدگاه اسلام به این مهم رسید که ارزشها به عنوان پایه های دین درونی ترین لایه های شخصیت افراد را شکل می دهند و مهمترین منبع درجهت گیری افراد در بعد شناختی و رفتاری می باشند، از این رو ارزشهای دینی براساس ویژگیهایی که دارند درتعیین نوع سبک زندگی زوجین موثر می باشند . اسلام با هدف تعالی وپیشرفت انسان با در نظر گرفتن تمام جنبه ها و ابعاد وجودی انسان مولفه هایی جهت سبک زندگی زوجین بیان نموده است بر این اساس می توان الگوی جامع ...

پدیده طلاق، در جامعه امروز به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی مطرح می شود که ریشه در تغییر و تحولات گوناگون فرهنگی ، اجتماعی، زیستی و... دارد که با پیچیده تر شدن زندگی امروز، سطح آن نیز شدت یافته است. سوال اصلی پژوهش این است که عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اقدام به طلاق زوجین در 5 سال اول زندگی مشترک کدام است؟ با عنایت به این موضوع هدف این تحقیق بررسی وشناخت عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اقدام به طلاق زوجین (در 5 سال اول زندگی مشترک) بوده است. در چارچوب نظریه تحقیق از نظریه ه ...

مطالعه کارکرد خانواده می تواند نقش بسیار مفید و مهمی را در شناسایی و حل مشکلات شخصی و اجتماعی ایفا کند. بسیاری از نابهنجاری های روانی و رفتاری، ریشه در خانواده دارد. بنابراین مسئله مهم، بهبود شرایط روانی افراد، تلاش برای ایجاد ازدواج سالم، و بهبود روابط خانوادگی است. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی در زوجین در آستانه طلاق و زوجین عادی بود. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری آن شامل تمامی زوجین در آستانه طلاق و ...

هدف این پژوهش تعین رابطه بین امید و بخشش در زوج‌های متعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روانشناسی و زوج‌های عادی شهر تهران در سال 1390 می‌باشد. در این پژوهش از روش علی-مقایسه‌ای و نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است که 100 زوج از بین کلیه زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و 100 زوج دیگر به عنوان گروه مقایسه از بین زوج‌های عادی داوطلب بوده است و ابزارهای پژوهش شامل مقیاس امید بزرگسالان (اسنایدر 1991) ،مقیاس سنجش بخشش در خانواده FFS (1998) و پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ) ...