عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش گذشت بر افزایش سازگاری با طلاق زنان مطلقه شهر اهواز است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مطلقه شهر اهواز می باشد که به فراخوان محقق پاسخ مثبت داده اند. نمونه پژوهش حاضر شامل 30 زن مطلقه می باشد که به صورت تصادفی ساده از بین جامعه داوطلب شرکت در پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل می باشد. برای سنجش سازگاری شرکت کنندگان از پرسشنامه‌ی سازگاری با ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه ای میزان اختلال های رفتاری دانش آموزان دبستانی با مادران مطلقه و همسر فوت شده تحت حمایت سازمان بهزیستی ورامین انجام شده است.روش: این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام گرفتن آن زمینه ای است. جامعه آماری: جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر و پسر دارای مادران مطلقه و همسر فوت شده تحت حمایت سازمان بهزیستی شهرستان ورامین است. در این پژوهش از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. شامل 30 دانش آموز با مادر مطلقه و 30 دانش آموز با ...

در تحقیق حاضر به منظور گونه شناسی نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق- در شهر اراک- و با هدف شناسایی، گونه‌‌های مختلف نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق و تغییر احتمالی نگرش آنان، نسبت به طلاق و علل احتمالی مرتبط با این تغییر نگرش، سوال های اصلی تحقیق عبارت بودند از: 1- نگرش زنان مطلقه به طلاق چند گونه است؟2- آیا نگرش زنان مطلقه به طلاق تغییر کرده است؟3- تغییر نگرش احتمالی زنان مطلقه به طلاق با چه عواملی می تواند مرتبط باشد؟. در جهت پاسخ گویی به این سوالات با استفاده از روش تحقیق کیفی و ...

‌با توجه به رشد بی سابقه طلاق در سال‌های اخیر، به ویژه در استان تهران و افزایش آمار زنان مطلقه، پژوهش حاضر به مطالعه پیرامون تجربه زیسته زنان مطلقه به روش نظریه مبنایی پرداخته است. منبع غنی داده‌ها، تجربه زیسته 30 نفر از زنان مطلقه تهرانی بوده که حداقل دارای یک فرزند و پنج سال سابقه زندگی مشترک بوده باشند. نمونه‌گیری با روش ساده شروع و به صورت گلوله برفی ادامه یافته و به صورت نمونه‌گیری هدفمند برآمده است. اشباع نظری داده‌‌ها، حجم نمونه را تعیین کرده است. سوال‌های اساسی پژوهش؛ ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه انعطاف پذیری کنشی و خودکارآمدی زنان مطلقه با زنان عادی شهر بوشهر انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 60 زن مطلقه و 60 زن عادی بود که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کونور و دیویدسون (2003) و پرسشنامه خودکارآمدی رولندیک و همکاران (1986) پاسخ دادند. طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. برای تحلیل داده‌ها از روش های‌ آماری t گروه های مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد. ...

هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه و مقایسه سبکهای دلبستگی وطرحوارهای ناسازگار اولیه در زنان مطلقه و متاهل است. به اين منظور 100 نفر زن )50 زن مطلقه و 50 زن متاهل( براساس نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و علی مقایسه ای می باشد. از ابزارهای پژوهش، پرسشنامه (AAI) سبک های دلبستگی بزرگسالان و پرسشنامه طرحواره های ناسازگار (SQ-SF) استفاده شد. تحليل نتايج با استفاده از رگرسیون گام به گام، آزمون t مستقل، نشان داد: از بین سبک های دلبستگی،سبک دلبستگی ایمن ...

هدف از انجام این پژوهش مقایسه میزان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، مهارت‌های مقابله با استرس و دارو درمانی بر کاهش افسردگی و آسیب پذیری شناختی زنان مطلقه مبتلا به افسردگی بود. روش پژوهش، روش نیمه تجربی، کارآزمایی بالینی تصادفی دو سرکور با گروه گواه (لیست انتظار) بود. جامعه آماری را زنان مطلقه مراجعه کننده به مرکز مشاوره طلاق سازمان بهزیستی استان اصفهان در سال 1387 تشکیل دادند. غربالگری اولیه توسط مصاحبه بالینی و مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور (SCID-I ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه طرح واره های ناسازگار اوّلیه و ریشه های والدینی و تله های زندگی ببن زنان متأهل و مطلقه بود. آزمودنیهای پژوهش 400 نفر، 200 نفر زن مطلقه، و 200 نفر زن متأهل شهر تهران بودند. زنان خواهان طلاق از میان مراجعه کنندگان به مجتمع قضایی خانواده به روش در دسترس و نمونه عادی به روش نمونه چندمرحله ای تصادفی، از چند دبستان شهر تهرانانتخاب شدند. همه زنان نمونه به کمک پرسشنامه های طرح واره های ناسازگار اوّلیه، سبک فرزندپروری و تله های زندگی ارزیابی شدند. برای تحلیل داده ...

هدف از پژوهش حاضر تبيين تفاوت سلامت روان، سازگاري اجتماعي، شادکامي، اميد به زندگي و هوش هيجاني در زنان مطلقه با رابطه جنسي و بدون رابطه جنسي بود. جامعه آماري اين پژوهش را زنان مطلقه عضو سازمان اداره کل امور بانوان شهرداري تهران در منطقه 2 تشکيل مي دادند. با استفاده از جدول کوکران 340 زن بصورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماري انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل1- پرسشنامه سلامت روان GHQ) 2) پرسشنامه سازگاري بيل 3- پرسشنامه شادکامي آکسفورد 4- پرسشنامه اميد ...