عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زنگ قهوه ای (.Puccinia triticina Erikss) در ایران از نظر اهمیت اقتصادی بعد از زنگ زرد در درجه دوم قرار دارد. به نژادی ارقام مقاوم به بیماری عملی ترین راه مدیریت بیماری است. شناسایی متابولیت های مرتبط با مقاومت به عنوان بیومارکر برای غربال گری یا تشخیص سطوح مقاومت ارقام گندم به زنگ قهوه ای گندم ابزاری مفید جهت افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه غربالگری است و همچنین در شناسایی مکانیسم های درگیر در مقاومت مفید می باشد. در مطالعه حاضر، استخراج پروفیل متابولیتی بخش قطبی لاین های گندم ...

زنگ قهوه ای با عامل Puccinia triticina E. یکی از مهمترین بیماری های گندم است. با توجه به اینکه استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی در کشاورزی جهت کنترل بیماریها سبب آلودگی محیط زیست شده و همچنین پاتوژن ها به سرعت به این مواد شیمیایی مقاومت حاصل میکنند، پیدا کردن روشی جایگزین، امری ضروری به نظر میرسد. ژن های مقاومت گیاهان (R genes) منابع ژنتیکی با ارزشی هستند که میتوان از آنها در راستای تولید گیاهان تراریخت مقاوم به عوامل تنشزا استفاده کرد. در این تحقیق، رقم مروارید به عنوان رقم ...
نمایه ها:
qRT-PCR | 

زنگ قهوه‌ای به لحاظ وسعت پراکندگی و میزان خسارت در دنیا مهم‌ترین بیماری گندم می‌باشد. در کشور ایران این بیماری از نظر اهمیت پس از بیماری زنگ زرد قرار دارد. با توجه به زیان‌های فراوان سموم شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی از جمله زراعت گندم، انجام تحقیقات در زمینه روش‌های مبارزه بیولوژیک با بیماری‌های مهم برگی گندم از جمله زنگ قهوه‌ای، امری ضروری است. در این تحقیق بررسی تاثیر قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum با نسبت‌های مختلف کود ازته (اوره) بر واکنش مقاومت ارقام گندم ...

زنگ قهوه‌ای و زرد از جمله بیماری‌های مهم کاهنده کمیت و کیفیت محصول گندم در دنیا و ایران می‌باشند. در این مطالعه، تنوع اللی برخی از ژن‌های مقاومت به زنگ قهوه‌ای (Lr) و نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن‌های مقاومت به زنگ زرد (Yr) در 395 ژنوتیپ گندم بومی ایران، شامل 154 ژنوتیپ بهاره، 193 ژنوتیپ پاییزه، 46 ژنوتیپ با عادت رشدی ناشناخته و دو ژنوتیپ‌ بینابین همراه با دو رقم استاندارد Chinese Spring و Thatcher بررسی گردید. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی طراحی شده براساس ژن Lr1، دو ق ...

چکیده زنگ ها از عوامل مهم کاهش عملکرد در غلات بخصوص گندم می باشند. اهمیت زنگها از منطقه ای به منطقه ای به منطقه دیگر بسته به آب و هوا و میزان مقاومت ارقام مورد کاشت متفاوت است. زنگ قهوه ای، ناشی از Puccinia triticina، مهمترین بیماری گندم در استان خوزستان بوده، اما میزان خسارت آن نامشخص می باشد. در این تحقیق علاوه بر مطالعه ی چرخه یبیماری در استان، خسارت وارده در اثر آلودگی در مراحل مختلف رشد و اثر آن بر عملکرد سه رقم گندم با سه نوع واکنش متفاوت نسبت به بیماری، با استفاده ...
نمایه ها:
خسارت | 

یکی از مهمترین عوامل بیماریزای گندم، زنگ‌قهوه‌ای گندم با عاملPuccinia recondita f. sp. Tritici میباشد. به منظور شناسائی ارقام مقاوم و حساس نسبت به زنگ‌قهوه‌ای، تأثیر بیماری بر عملکرد و صفات وابسته و نحوه ارتباط برخی صفات مورفولوژیکی با عملکرد در شرایط نرمال و تنش بیماری تعداد 30 رقم گندم‌نان به همراه رقم شاهد‌حساس در گلخانه و مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان مورد ارزیابی قرار گرفتند. در شرایط گلخانه، اجزاء مقاومت (تیپ‌آلودگی و دوره نهان‌آلودگی) اندازهگیری شدند. بر اساس نت ...

در جهت تعیین فاکتورهای بیماریزائی زنگ قهوه‌ای از 38 رقم و لاین استاندارد استفاده گردید که در نتیجه تست با 12 ایزوله مناطق مختلف کشور شامل اهواز، صفی‌آباد، پلدختر، سرپل ذهاب ، ساری (بایع‌کلا)، ساری (قراخیل)، ساری (دشت ناز)، کرج، هشتگرد، ماهدشت کرج - همدان و زابل در مجموع نشان دهندهء عدم وجود ویرولانس برای دو ژن Lr19 , Lr9 می‌باشد که این دو ژن در اکثر مناطق دنیا مقاومت خوبی از خود نسبت به این پاتوژن نشان داده‌اند. در جهت تعیین ژنهای مقاومت به این زنگ در ارقام و لاینهای پیشرفته ...

گندم 20 درصد از کالری غذای جهان را تامین می کند و غذای اصلی حدود 40 درصد از جمعیت جهان است. زنگ قهوه‌ای گندم توسط قارچPuccinia recondita f.sp.tritici ایجاد می‌شود و یکی از مهم‌ترین بیماری‌های گندم در تعدادی از مناطق جهان می باشد. به‌منظور مطالعه نحوه توارث مقاومت به بیماری زنگ قهوه‌ای در گندم نان و برآورد اجزای ژنتیکی مقاومت، نتاج F1، F2، BC1 و BC2 (حاصل از تلاقی رقم حساس بولانی و رقم مقاوم شیرودی) همراه با والدین در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار کشت و در دو مرحله گی ...

به منظور شناساییی فاکتورهای غیربیماریزا و بیماریزایی (Avirulence/Virulence factors) جدایه‌های قارچ Puccinia recondita F. Sp. tritici عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم در ایران، در سالهای 1374 الی 1376 تعداد 115 نمونه برگ گندم آلوده به این بیماری از مناطق مختلف کشور جمع‌آوری و به گلخانه منتقل گردید. پس از خالص‌سازی و تکثیر، جدایه‌های خالص شده در گلخانه روی گیاهچه‌های 34 لاین تقریبا ایزوژن (Near Isogenic Lines) حامل ژنهای مقاومت Ri 6061, 14b, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ...
نمایه ها:
گندم | 
ایران |