عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعداد 20 نمونه زنگ سیاه گندم از مناطق آلوده کشور جمع‌آوری گردید. نتایج حاصل از تعیین ویرولانس و تعیین مقاومت ارقام و لاین‌های پیشرفته گندم نسبت به 9 ایزولهء زنگ سیاه از مناطق اهواز، ازنا، درود، بوشهر، ایلام و بندرعباس و همچنین نتایج بدست آمده از تعیین ویرولانس بر روی ژن‌های مقاومت به زنگ سیاه به صورت درصد فراوانی بیماری‌زایی برای هر یک از ژن‌ها در جداولی ارائه شد. کلیه جدایه‌ها روی ژن‌های Sr9y، Sr17، Sr21 بیماری‌زا بودند. از بین سایر ژن‌ها، ژنهای Sr24، Sr25، Sr31 در مقابل بیش ...

در اسل 71 تعداد 277 لاین جدید گندم که از مناطق مورد عمل طرح و از آزمایشات به نژادی آنها انتخاب شده بود در خزانه‌های تهیه شده کشت گردید تا در مقابل زنگها و سپتوریا بشرح زیر: گرگان - سپتوریوز گندم Septoria tritici ساری - زنگ زرد گندم Puccinia striiforms اهواز - زنگ قهوه‌ای گندم Puccinia recondita مغان - زنگ زرد گندم Puccinia striiforms کلاردشت - زنگ سیاه گندم Puccinia graminis مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند پس از آمار برداری‌های لازم تعدادی از آنها جهت تهیه ارقام مقاوم معرفی گ ...

دراین تحقیق عکس‌العمل تعداد تقریبا 200 رقم ازگندمهای زمستانه International Winter Wheat Rust Nursery ودرحدود 400 رقم از گندمهای بهاره International Spring Wheat Rust Nursery (I.S.W.R.N.) که ازمرکز تحقیقات بین المللی مریلند درآمریکا دریافت میشود. هرکدام جداگانه کشت میشود. درطول مدت رویش کلیه عملیات زراعی انجام ودرمرحله ساقه رفتن کلیه ارقام وگندمهای روشن اطراف آزمایش بااسپرهای زنگ زرد و سیاه و قهوه ای بوسیله سرنگ مخصوص تلقیح میگردد و تقریبا پس از 20 روز علائم زنگ روی برگهای ارق ...

در این طرح 217 رقمو لاین گندم دیم در مراحل گیاه کامل و گیاهچه‌ای نسبت به زنگ سیاه گندم مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج حاصل از ارزیابی در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط گلخانه‌ای نشان می‌دهد که در مقابل ایزوله 13 تعداد 52 لاین عکس‌العمل حساس ودر مقابل ایزوله 15 تعداد 61 لاین دارای واکنش حساس بودند و در شرایط مزرعه‌ای در ارومیه 31 لاین لرستان 231 لاین - گچساران 3 لاین و در اسلام نیز 3 لاین دارای واکنش حساس بودند. ...

از 8 لاین مورد بررسی نسبت به رنگ زرد، 7 لاین مصون و یک لاین مقاوم و نسبت به رنگ قهوه‌ای، 3 لاین نیمه حساس (MS) و 5 لاین نیمه مقاوم (MR) و نسبت به رنگ سیاه کلیه لاینها مصون بودند. همچنین نسبت به سپتوریا دو لاین نیمه مقاوم، 5 لاین نیمه حساس و یک لاین حساس ارزیابی گردید. ...

به منظور بررسی توام مقاومت مزرعه‌ای ارقام و لاینهای گندم نسبت به بیماریهای زنگ زرد، زنگ قهوه‌ای، زنگ سیاه، بلایت فوزاریومی سنبله گندم، سفیدک سطحی و سپتوریوز برگی گندم 257 لاین آزمایش نسلهای در حال تفکیک به مقدماتی کرج انتخاب و در شرایط مزرعه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش اصلاحی کاب (Modified Cobbs Scale) برای یادداشت برداری زنگها، مقیاس 0-9 برای سفیدک سطحی و سپتوریوز برگی گندم و درصد وقوع بیماری برای (Disease incidenc) بلایت غوزاریومی سنبله گندم مورد استفاده قرار گرفت . بر ...

تعداد 250 رقم ازگندمهای بومی ایران درمزرعه موردبررسی قرارمیگیرد،درمرحله ساقه رفتن بااسپرزنگ سیاه وقهوه ای کلیه ارقام تلقیح ویادداشت برداری میگردد،برای آلوده کردن مصنوعی مزرعه به مقدار کافی اسپر نیازمیباشد.برای تامین این اسپر درهرفصل زراعی مستقیما ازمزارع آلوده مقادیرکافی اسپرجمع‌آوری ودریخچال نگهداری میشود،درپائیز وزمستان درگلخانه موسسه اصلاح بذر کرج روی ارقام حساس نظیرروشن وتکثیر وبه جمع‌آوری آن اقدام میشود،دراولین فرصت دربهار هنگام ساقه رفتن کلیه موادخچانه زنگ وهمچنین موادب ...

500 رقم ازگندمهای بومی درمرحله گیاهچه (ازطریق آلودگی مصنوعی درگلخانه ) ودرمرحله ساقه رفتن گیاه کامل درمزرعه (از طریق تلقیح مصنوعی با اسپرزنگ ) موردبررسی و مقایسه قرار میگیرند.تهیه اسپرزنگ بمیزان کافی برای تلقیح مصنوعی نیز جزئی از کارهای این پروژه میباشد. ...

گندم با نام علمی Triticum aestivum یکی از گیاهان مهم تیره گندمیان (Poaceae) می‌باشد. زنگ سیاه یا زنگ ساقه گندم که توسط عامل قارچی Puccinia graminis f. sp. tritici ایجاد می‌شود، یکی از بیماری-های مخرب گندم است که خسارت زیادی به محصول گندم در سراسر دنیا می‌تواند وارد می‌کند. در سال 1998، نژاد جدیدی از بیمارگر به نام TTKSK در کشور اوگاندا دیده شد که در برابر ژن Sr31 میزبان قابلیت پرآزاری داشت. این نژاد در سال 2007 در ایران در استان لرستان و همدان دیده‌شد. در این تحقیق، از جدایه ...