عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زنگهای غلات از عوامل مهم بیماریزا و خسارتزا در گندم هستند. عوامل بیماریزایی که زنگهای گندم را بوجود می آورند، متعلق به جنس Puccinia از خانواده Pucciniaceae هستند. سه زنگ مهم گندم عبارتند از: زنگ زرد (زنگ نواری) P. striiformis f.sp. tritici، زنگ سیاه (زنگ ساقه) P. graminis f.sp tritici و زنگ قهوه ای ( زنگ برگی) P.triticina . در ایران تا کنون زنگ زرد بیش از بقیه زنگها مهم بوده و در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی و کشت میزبان حساس سبب بروز اپیدمی شدید می گردد. با ورود نژ ...

زنگ‌های غلات از مهم‌ترین بیماری‌های گندم در ایران و اکثر مناطق جهان می‌باشند. یکی از موثرترین روش‌های کنترل این بیماری‌ها استفاده از ارقام مقاوم است. امروزه با استفاده از روش‌های نوین در بیوتکنولوژی گیاهی از قبیل روش هاپلوییدی و بکار گیری نشانگرهای مولکولی که برای تعداد قابل توجهی از ژن‌های مفید در گندم به ویژه ژن‌های مقاومت به بیماری‌های زنگ غلات شناسایی شده‌اند، می‌توان ضمن کوتاه کردن مدت زمان برنامه به‌نژادی با انتخاب ژنوتیپ‌های برتر، نسبت به معرفی ارقام دارای صفات زراعی م ...
نمایه ها:
گندم | 

در سال زراعی 1371-1372 در اجرای این طرح تعداد 83 رقم و لاین جو در ارومیه نسبت به زنگ زرد، قهوه‌ای و سفیدک حقیقی، تعداد 100 رقم در گرگان نسبت به زنگ قهوه‌ای، سفیدک حقیقی، اسکالدولکه قهوه‌ای نواری، 100 رقم در کرمانشاه نسبت به زنگ زرد قهوه‌ای، سیاه، سفیدک حقیقی، اسکالدولکه قهوه‌ای و 45 رقم در لرستان نسبت به زنگ قهوه‌ای و سفیدک حقیقی، 75 رقم در زنجان نسبت به سفیدک حقیقی و اسکاله، 100 رقم در مغان نسبت به زنگ زرد قهوه‌ای و سفیدک حقیق جو در کرج، در اصفهان تعداد 164 رقم نسبت به زنگ ز ...