عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گندم با نام علمی Triticum aestivum یکی از گیاهان مهم تیره گندمیان (Poaceae) می‌باشد. زنگ سیاه یا زنگ ساقه گندم که توسط عامل قارچی Puccinia graminis f. sp. tritici ایجاد می‌شود، یکی از بیماری-های مخرب گندم است که خسارت زیادی به محصول گندم در سراسر دنیا می‌تواند وارد می‌کند. در سال 1998، نژاد جدیدی از بیمارگر به نام TTKSK در کشور اوگاندا دیده شد که در برابر ژن Sr31 میزبان قابلیت پرآزاری داشت. این نژاد در سال 2007 در ایران در استان لرستان و همدان دیده‌شد. در این تحقیق، از جدایه ...

چکیده زنگ زرد یکی از مهم‌ترین بیماری‌های گندم در بسیاری از مناطق جهان و از جمله ایران است. در این مطالعه نقش بوته‌های زرشک درون زیستگاهای طبیعی استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت. از مناطق رویشگاه‌های طبیعی زرشک استان لرستان شامل ازنا، الیگودرز، بروجرد و دورود نمونه‌برداری صورت گرفت. شناسایی گونه‌های زرشک میزبان و همچنین سطح‌بندی میزان آلودگی بوته‌های زرشک در هر منطقه انجام شد. آزمون بیماری‌زایی ایسیوسپورها روی چند رقم گندم شامل: رقم الوند، بهار، بولانی و موروکو در شرایط آزما ...

گندم در سرتاسر جهان کشت می‌شود و نقش استراتژیکی در توسعه کشورها بازی می‌کند. سطح زیر کشت گندم در ایران و استان کردستان در سال 92 - 91 به ترتیب معادل 6538053 و 53913 هکتار بوده است. تولید گندم به شدت توسط زنگ‌ها و علف‌های هرز خسارت می‌بیند. سه زنگ گندم (زرد، برگ و ساقه) مهمترین بیماری‌های گندم می‌باشند. همچنین علف‌های هرز علاوه بر خسارت‌ به گندم، به عنوان میزبانی برای زنگ‌های گندم و دیگر زنگ‌ها محسوب می‌شوند. شناسایی این قارچ‌ها اولین و مهمترین قدم در انجام تحقیقات مختلف از جم ...

گندم مهم ترین محصول کشاورزی ایران است و زنگ سیاه گندم با عامل پوکسینیا گرامینیس ، از خطرناک ترین بیماری های گندم محسوب می شود. این بیماری با استفاده از ژن مقاومت Sr31 سالیان متمادی کنترل می شد تا سال 1378 که نژاد جدیدی از آن با نام Ug99 در اوگاندا شناسایی شد و برای ژنSr31 بیماری زایی داشت و محصول جهانی گندم را مورد تهدید قرار داد. ظهور Ug99 در یمن و ایران گزارش شده است. بنابراین یافتن منابع مقاومت نسبت به این بیماری و به خصوص نژاد Ug99 ضروری است. در این تحقیق 50 نمونه ژنتیک ...

بیماری زنگ سیاه گندم با عامل ( Puccinia graminis f.sp. tritici (Pgt از بیماری‌های مهم و مخرب این محصول در جهان و ایران می‌باشد. پیدایش نژاد (TTKSK (Ug99 که برای ژن مقاومتSr31 بیماری-زایی دارد، تولید جهانی محصول گندم را در معرض خطر قرار داد. به منظور شناسایی نژادها، بررسی تنوع در جمعیت Pgt و پراکنش این بیماری در کشور، بین سال‌های 1391- 1387 ردیابی بیماری با جمع‌آوری نمونه‌های آلوده از سطح مزارع گندم کشور صورت پذیرفت. تعداد 104 جدایه به کمک 20 لاین افتراقی زنگ سیاه بر اساس سیست ...