عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از 17200 توده گندم موجود در بانک ژن برای بررسی اثرات زنگ زرد و قهوه‌ای در سال 76-77 در ایستگاه‌های تحقیقاتی ساری، مغان، کرمانشاه و کرج 1024 توده گندم کشت گردید و از تمامی توده گندم‌های سالم و دانه بسته در تمامی ایستگاه‌ها صفات : درصد جوانه زدن، طول خوشه، تراکم خوشه، وضع ریشک ، رنگ گلوم، کرک گلوم، جوانه زدن خوشه، زمان تا گلدهی بروز، تعداد پنجه در هنگام رسیدن، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد سنبلچه در خوشه، تعداد گلچه در سنبلچه، تعداد دانه در خوشه، تعداد گره در ساقه و تاریخ رسیدن ...

به منظور بررسی عکس‌العمل 146 لاین گندم ارسالی از ایکاردا نسبت به بیماری زنگ زرد گندم این آزمایش تحت شرایط آبیاری میست اجرا گردید. در این بررسی تعداد 146 لاین گندم، شامل 11 لاین از خزانه (WYR)، 35 لاین از خزانه (DYR) و 100 لاین از خزانه (CWAYRTN) که از طریق مرکز تحقیقات بین‌المللی ایکاردا ارسال گردیده بود در شرایط مزرعه‌ای و تحت شرایط آبیاری میست (Mist Irrigation) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه ارزیابی گردید. در مرحله گیاهچه‌ای خزانه آزمایشی (WYR) و (DYR) با اسپور زنگ زر ...

نتایج عکس‌العمل مزرعه‌ای تعداد 69 رقم و لاین گندم که از نظر ژنوتیپ مقاومت جزء منابع ژنی شناخته شده هستند در سال اول اجرای طرح نشان داد که بیماری زنگ زرد گندم به دلیل شرایط نامناسب محیطی در اکثر نقاط کشور به نحو مطلوبی ظاهر نگردید.69 رقم و لاین مورد آزمایش در دو خطوط یک متری کشت گردید. در کرج ویرولانس روی ژن‌های YrA, Yr23, Yr22, Yr9, Yr7, Yr6, Yr2 مشاهده گردید. عکس‌العمل رقم Anza با ژن Yr18 (ژن مقاومت در مرحله گیاه کامل) 80MS-S با یادداشت‌برداری شد که نشان‌دهنده race-specific ...

در سال زراعی77-78 تعداد 46 لاین دبلدها پلوئید بدست آمده از طرح حاضر در خزانه زنگ تحت شرایط سیستم مه پاش (Mist) مورد ارزیابی و تکثیر قرار گرفتند. با توجه به عکس‌العمل لاین‌ها به بیماری زنگ زرد و همچنین خصوصیات زراعی و میزان بذر حاصل، مجموعا" 20 لاین دبلدها پلوئید جهت بررسی‌های مقدماتی عملکرد و آزمایشات پیشرفته‌تر انتخاب شدند. در سال زراعی 78-79، 20 لاین مذکور به همراه شاهد و لاین در قالب یک طرح آلفا لاتیس با سه تکرار با سطح برداشت 3/6 مترمربع هر تیمار کاشته شدند. یادداشت‌بردار ...

این تحقیق با تعداد 239 رقم از ارقام A.Test و B.Test و یکنواخت کرج بمنظور تعیین مقاومت به زنگهای گندم در 7 نقطه کشور بدون تکرار اجرا گردید. در این تحقیق نحوهء کشت بصورت خطی بوده یعنی هر یک از ارقام در دو خط یکمتری کشت شده است تلقیح مصنوعی بصورت اسپرپاشی (بصورت محلول - سوسپانسیون اسپر) و بصورت پودرپاشی (اسپر زنگ زرد مخلوط با پودر تالک انجام گردید) اسپر تلقیح شده در کرج در سال 73 از مزرعه تحقیقاتی غلات مزارع و اطراف کرج از روی ارقام قدس - بولانی - موروکو - آزادی جمع‌آوری شده. نگ ...

به منظور مطالعه و ارزیابی نحوه توارث مقاومت در تعدادی از ارقام گندم، پنج والد و ده نتایج F1 حاصل از طرح آمیزشی دای آلل یک طرفه در شرایط گلخانه در مرحله گیاهچه‌ای با دو نژاد زنگ زرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. از پنج رقم مورد استفاده چهار رقم (M-73-3,M-73-4,M-73-6,M-73-7) مقاومت خوبی طی سال‌ها یقبل به زنگ زرد نشان داده بودند و رقم بولانی به عنوان رقم حساس در نظر گرفته شده بود. تیپ آلودگی ارقام، 18 روز پس از مایه زنی یادداشت برداری گردید. تجزیه دای آلل با روش‌های کگریفینگ و جینکز ...

تلاقی دای الل یک طرفه بین پنج رقم گندم به نامهای M-73-3,M-73-4,M-73-7 و M-73-6 و رقم حساس بولانی انجام داده شد. والدین و F1ها در مرحله گیاهچه در گلخانه، نسبت به نژاد 226E 222A+ مورد آزمایش قرار گرفتند. چهار صفت تیپ آلودگی، دوره کمون، اندازه جوش یاد داشت برداری شدند. از دو روش گریفینگ و جینکز و هیمن، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که برای هر چهار صفت مورد مطالعه، مدل افزایشی - غالبیت می‌تواند مناسب باشد. والد M-73-4، دارای ترکیب پذیری عممی خوبی برای م ...

در اردیبهشت ماه 1377 و در مرحله گلدهی ارقام و لاین‌های دریافتی از داخل و خارج کشور در خزانه قراخیل (ساری) در 5 نوبت با فاصله زماین یک هفته تلقیح مصنوعی گردیدند. پس از یک ماه براساس جدول ارزیابی سیمیت یادداشت برداری انجام گرفت . ارقام انتخابی سال 1376-77 خزانه‌های ساری و گرگان نیز به همین ترتیب تلقیح مصنوعی و یادداشت‌برداری گردید. از میان 3000 رقم خزانه ساری تعداد 83 لاین براساس مشاهده و علائم ظاهری بیماری فوزاریومی سنبله گندم انتخاب شدند. طی دومین مرحله انتخاب از میان ارقام ب ...

این بررسی بمنظورتعیین پرمحصولتررقم گندم سازگارباشرایط منطقه انجام میشود.تعداد 6 رقم حاصل‌ازخالص کردن ارقام محلی باسه رقم اصلاح‌شده بااستفاده ازطرح بلوکهای کامل‌تصادفی موردمطالعه قرارمیگیرند.نتایج عملکرددانه کرتهای آزمایشی به روش تجزیه واریانس وتعیین L.S.D موردمقایسه قرارخواهدگرفت . ...