عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 165

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حیات اجتماعی افراد در طول تاریخ، دستخوش اختراعات و تولیدهای آنها قرار گرفته است. یکی از این تولیدها اینترنت و به دنبال آن شبکه های اجتماعی مجازی همچون فیس بوک است. فیس بوک به دلایلی همچون دسترسی به زبان های متفاوت و سهولت استفاده یکی از پر جمعیت ترین شبکه های اجتماعی محسوب می شود. ایران یکی از کشورهایی است که کاربران بسیاری در فیس بوک دارد. این کاربران، نوع جدیدی از باهم بودگی را در این فضا تجربه کرده و آن را مطابق با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی خود مصرف کرده و خود را در آن ب ...

شهرهای ایران خصوصاً در سال های اخیر رشد شتابان و ناموزونی را تجربه کرده اند. با توجه به این رشد شتابان شهرنشینی و همچنین عدم وجود سیستم مدیریتی کارآمد چه در گذشته و چه در حال به نظر می رسد وجود سیستم مدیریتی جدید که نگرشی پویاتر به شهر و شهروندان داشته باشد، لازم است. اگر مجموعه نظریه ها و پژوهش های تجربی ارائه شده بیانگر ترکیب علی برای تحقق حکمرانی خوب باشند، یک نقطه مشترک در همه نظریه های مورد بحث وجود دارد و آن نقطه اشتراک این است که برای تحقق حکمرانی خوب، وجود سرمایه اجتم ...

موضوع اصلی رساله بررسی وضعیّت عدالت اجتماعی در ایران است. جامعه آماری آن برنامه های دوّم و سوّم وچهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس چارچوب مفهومی-تحلیلی تحقیق، زندگی اجتماعی متشکّل از چهار حوزه زندگی اقتصادی، سیاسی، جامعوی و فرهنگی است.لایه زیرین زندگی اجتماعی که به تمام اجزای آن معنا می بخشد،ارزشهای اجتماعی است. ارزشهای محوری حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی به ترتیب: پول، قدرت، تعهد و دانش است. حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی درعین استقلال در ساختار و سازوکار با دی ...

رابطه ی زناشویی در زندگی مانند هر رابطه ی دیگری داری جنبه های مثبت و منفی‌می باشد.یکی از مهمترین شاخصه های تعیین کننده موفقیت در ازدواج رضایت زناشویی است، بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه ی یک مدل علی بر اساس رابطه ی متغیرهای مثلث عشق، تمایز یافتگی خود، سبک زندگی عرفانی و علاقه‌ی اجتماعی با رضایت زناشویی و میانجی گری الگوهای ارتباطی زوجین انجام گرفت. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماریپژوهش شامل کلیه زنان و مردان متاهل شهر کرمانشاه بود.نمونه ای به روش نمونه گیری ...

تحقیق حاضر در پی دستیابی به سبک زندگی اجتماعی زوجین از دیدگاه اسلام به این مهم رسید که ارزشها به عنوان پایه های دین درونی ترین لایه های شخصیت افراد را شکل می دهند و مهمترین منبع درجهت گیری افراد در بعد شناختی و رفتاری می باشند، از این رو ارزشهای دینی براساس ویژگیهایی که دارند درتعیین نوع سبک زندگی زوجین موثر می باشند . اسلام با هدف تعالی وپیشرفت انسان با در نظر گرفتن تمام جنبه ها و ابعاد وجودی انسان مولفه هایی جهت سبک زندگی زوجین بیان نموده است بر این اساس می توان الگوی جامع ...

حیات اجتماعی اقتصادی زرتشتیان یزد در عصر قاجار در دو مقطع قابل بررسی می باشد: ضهور سلسله قاجار تا مشروطیت اول از مشروطیت تا پهلوی اول براین اساس پژوهش حاضر به وضعیت اجتماعی اقتصادی این اقلیت می پردازد بررسی شرایط اجتماعی اقلیت زرتشتی یزد در دوره قاجار واکاوی نقش زرتشتیان در عرصه اقتصاد تجاری،که در این بعد با تکیه به رشد بازرگانی منطقه از دوران ناصرالدین شاه به این سو،برسی جایگاه زرتشتیان در این اقتصادونقش آنهادر تجارت مدّنظر می باشد. باتوجه به اهداف مذکور لازم است ضمن ب ...

انسان برای تأمین نیازهای خود وابسته به جامعه است، از سوی دیگر جامعه نیز ضوابطی را برای افراد تعیین و بوسیله فرهنگ معرفی می‌کند. هر طبقه اجتماعی، فرهنگ خاص خود را دارد که از توافقات تاریخی- اجتماعی افراد آن طبقه نشأت می گیرد. یکی از عناصر اساسی فرهنگ «ارزش های اجتماعی» است. ارزش های اجتماعی، مقاصد و هدف های مطلوبی است که افراد جامعه برای دستیابی به آن ها فعالیت می کنند تا بدین وسیله نیازها و خواسته های خود را برآورده سازند. این تحقیق به منظور مطالعه ارزش های رایج در طبقات مختل ...

دولت عظیم ساسانی که بیش از چهارصد سال بر فلات ایران حکمرانی می‌کرد و قرن‌ها در مقابل دیگر دولت مقتدر جهان یعنی روم ایستاده بود، در قرن اول هجری ( هفتم میلادی ) مقهور دولت تازه تأسیس اسلامی مدینه شد. این دولت به مدد انفاس پیامبری راستین که ندای وحی الهی را برای بر انداختن ظلم و گمراهی و بت پرستی به ارمغان آورده بود تأسیس شده بود. با آغاز فتوحات در ایران، سلسله ساسانی که در این سال‌ها بر عصای موریانه خورده سلیمان تکیه زده بود با تمام افتخارات تمدنی‌اش، ظرف مدت کوتاهی از پای درآ ...

در علوم اجتماعي يكي از مسائلي كه بسيار مورد چالش قرار گرفته است ، توسعه اجتماعي و عوامل موثر بر آن مي باشد . دسته اي از تئوري ها به نقش عوامل فرهنگي نظير دين بر روي اين مقوله تاكيد دارند . يكي از مفاهيمي كه در مبحث دين جاي مي گيرد تقديرگرايي و رويكرد تقديرگرايانه نسبت به هستي و زندگي اجتماعي است . يكي از مشهورترين تئوري ها در اين مورد ، نظريه وبر مي باشد كه بر اساس آن ، دريافت تقديرگرايانه از هستي و نيز از خلقت و مشيت ازلي ، موجب تشويق فعاليت هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي مي ...