عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 165

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این رساله با عنوان " مرگ و زندگی در دیدگاه شاعران عصر جاهلی" پژوهشی است برای بیان دیدگاه‌های شاعران آن دوره درباره‌ی مرگ و زندگی و برداشتی که آنان از این پدیده داشته‌اند. بدیهی است توجه به مرگ و زندگی و عاقبت هستی، اندیشه‌ای فلسفی، دینی یا حداقل اسطوره‌ای در پی خواهد داشت.پرسش در اینجا است که در دوران جاهلی این تفکر و یا برخورد با این دو رویداد چگونه بوده است و با چه کیفیتی در شعر شاعران آن زمان جلوه‌گر شده است و بازتاب آن در زندگی اجتماعی آن مردم تا چه اندازه نمایان گردیده ا ...

بررسی رضامندی از زندگی بعد از مهاجرت عنوان جدیدی در مباحث رضامندی و جامعه‌شناسی مهاجرت است که پژوهشگران تاکنون کمتر به آن پرداخته‌اند. رضامندی از زندگی بیانگر میزان ارضاء تمایلات و نیازهای اساسی انسانها بوده و از این طریق است که مفهوم رضامندی با مفهوم نیاز مرتبط می‌گردد. انسان به عنوان پیچیده‌ترین و کامل‌ترین موجود جهان آفرینش دارای نیازها و انگیزه‌های متنوع و بی‌پایانی است که اهداف و فعالیتهای او را تحت تاثیر قرار می‌دهند. وقتی رضامندی از زندگی را به عنوان ارضاء نیازهای اساس ...
نمایه ها:
گروه | 
مهاجر | 
رضایت | 
زندگی | 

در این پایان نامه دو موضوع آفرینش و مرگ در اساطیر ملل مختلف مورد بحث قرار گرفته است. در موضوع آفرینش، نخست باورهای اساطیری ملت ها، در باره آفرینش انسان و جهان تشریح گردیده و سپس در باره وجوه اشتراک و افتراق باورهای اساطیری آفرینش و میزان تاثیرپذیری این باورها از یکدیگر بحث شده است. در موضوع مرگ به سه مبحث پرداخته شده است: 1-دیدگاه گذشتگان در باره پدیده مرگ و چگونگی رویارویی با آن توضیح داده شده است و سپس به مراسم و باورهای ملت های مختلف پرداخته شده است. 2-اعتقاد به جهان پس ا ...
نمایه ها:
زندگی | 
مرگ | 

در ادامه بررسی جنبه‌های مختلف رضایت از زندگی، واحد افکار عمومی مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما 1374/7/24 طرح نظرسنجی کیفیت زندگی 20 را با عنوان خاص ((وضعیت زندگی)) اجرا کرد. در بررسی حاضر ابتدا میزان قدرت انتخاب و آزادی فرد در برخی از جنبه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس به میزان رضایت از نحوه برخورداری از برخی نیازهای اساسی زندگی پرداخته شد. رضایت از خانواده بیشترین نمره بخود اختصاص داده است . بدین معنی که شهروندان تهرانی از اوضاع خانوادگی خود ...

هدف این پژوهش مطالعه‌ای پیرامون نقش حوادث زندگی در بروز، تشدید و عود علایم بیماری اسکیزوفرنیا بود. به همین منظور با استفاده از پرسشنامه تعدیل یافته هلمزوراهه و مصاحبه سازمان یافته رویدادهای استرس‌آمیز زندگی 72 بیمار اسکیزوفرنیک در طی سه ماه اخیر جمع‌آوری و با گروه کنترل غیربیمار روانی مقایسه شد. نتایج پژوهش نشان داد که بطور کلی بیماران اسکیزوفرنیک در مقایسه با گروه کنترل رویدادهای پراسترس بیشتری را در زندگی خویش تجربه کرده بودند و این تفاوت در سطح P<0/01 معنادار بود. با توجه ...

حوادث استرس زای زندگی با فراوانی قابل توجهی در افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند، قبل از اقدام به خودکشی دیده می شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی حوادث زندگی قبل از اقدام به خودکشی، در بخش فوریت های بیمارستان رازی رشت در تابستان 1380، بر روی بیمارانی که بعلت اقدام به خودکشی به این مرکز آورده شده بودند انجام شد. برای رسیدن به این هدف 173 نفر از اقدام کنندگان به خودکشی توسط دو نفر از پزشکان عمومی آموزش دیده مرد و زن ، مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند. روش گردآوری داده ها پرسش نام ...

1- کاربردی کردن محتوای آموزش در زندگی مستقل EMR. 2- بررسی کارآیی محتوای آموزشی فعلی در توانمند سازی این گروه از کودکان. 3- بررسی نظرات والدین این دسته از کودکان در مورد آموزش آنها. 4- بررسی نظری محتوای آموزشی از نظر عناصر زندگی مستقل در آموزش و پرورش استثنایی فعلی جهان. سوالات تحقیق: 1- محتوای آموزشی فعلی تا چه اندازه به زندگی مستقل کودکان EMR. کمک می کند؟ 2- تا چه اندازه کودکان مورد نظر محتوای آموزشی را به محیط زندگی تعمیم می دهند؟ 3- میزان کاربرد پذیری محتوای آموزشی در زندگ ...

شناخت مولفههای سبک زندگی اسلامی یکی از مهمترین راههای کاربست آموزههای دین اسلام در حوزهی زندگیفردی و اجتماعی است و بدون داشتن آگاهی کامل نسبت به این مسئله، زندگی انسان ابهام آلود، متزلزل و دشوار خواهدبود. از اینرو، این پژوهش تلاش شده است که با نگاهی همه جانبه نگرانه به آیات قرآن کریم مولفههای بارز سبک زندگیاسلامی و راه های رسیدن به آن از لابلای متون اصلی دین استخراج مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضرگویای این مهم میباشد که از آموزههای وحیانی قرآن مولفههایی از جمله: ایما ...

با توجه به موضوع تحقیق که راجع به هدف زندگی انسان و غایت حیات بشر می‌باشد، لازم است در ابتدا به مبحث هدفداری و غایت پرداخته شود. ابتدا بر مبنای موضوع هدفداری و غایت ، براساس تقسیم‌بندی موضوعی از هدفداری، ادعای این تحقیق این است که با این تقسیم‌بندی منطقی، نظرات تمای فلاسفه و اندیشمندان در مورد غایت و هدفداری در یکی از اقسام چهارگانه، ظرفیت دسته‌بندی شدن دارد. هر اندیشمند و دانشمندی بر مبنای فکر و فلسفی که ارائه داده است یا اعتقاد به غایتی پیدا می‌کند و یا انکار غایت می‌نماید. ...
نمایه ها:
اسلام | 
انسان | 
علیت | 
هدف | 
زندگی |