عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین مشکلات در ایستگاههای هیدرومتری که به اندازه گیری دبی رسوب در آنها پرداخته می شود، ناتوانی افراد و کمبود تجهیزات مناسب این اندازه گیری، در شرایط سیلابی می باشد. در نتیجه قسمت اعظم اندازه‌گیریها در شرایط غیرسیلابی می‌باشد از طرفی بیشتر رسوبات رودخانه بطور طبیعی در شرایط سیلابی منتقل می‌شوند. پس برای غلبه بر این مشکل نیاز به استفاده از روش مناسبی برای تعیین غلظت رسوب در رودخانه می‌باشد. در اولین گام باید عوامل موثر بر مقدار دبی رسوب تعیین گردند. از جمله این عوام ...

خشکسالی مشخصه نرمال و طبیعی از اقلیم است که بطور مجازی در تمام رژیم های اقلیمی اتفاق می- افتد. خشکسالی هواشناسی بصورت یک دوره زمانی مشخص می باشدکه در آن دوره بارندگی کمتر از یک مقدار ویژه است.در این تحقیق با کمک شاخص های خشکسالی (SPI, RDI)، خشکسالی هواشناسی برای 10 ایستگاه سینوپتیک منتخب کشور که دارای آماری بیش از 30 سال می باشند (با توجه به تنوع اقلیم) با استفاده از مدل زنجیره های مارکوف مدلسازی گردید. از شاخص های خشکسالی به منظور تعیین دوره های تر و خشک و همچنین طبقه بندی ک ...

دراینپژوهش با استفاده از داده های روزانه بارش کشوردرطول دوره اماری 2008-1961 با به کارگیری الگو زنجیره مارکوف به تجزیه و تحلیل احتمال وقوع و پیش بینی روزهای خشک درپهنه ایران پرداخته شد توزیع مکانی بارش درپهنه ایران مورد ارزیابی قرارگرفت سپس زنجیره مارکوف برای براورد احتمال بارش کل کشور مورد بررسی ازمون و ارزیابی قرارگرفت براساس یافته های این پژوهش معلوم شد که الگو زنجیره مارکوف به لحاظ تشخیص زمان کمینه بیشینه و بهینه روزهای خشک برای تمامی ماه های سال و درسرتاسر ایران ازصلاحیت ...

در این بررسی دست به مقایسه دو مدل زنجیره مارکوف و مددل P/E در بازار بورس اوراق بهادار زده ایم. ارزشیابی سهام یکی از مسائل بسیار پیچیده است و هیچ مدل ارزشیابی وجود ندارد که بتواند بده درسدتی ارزش ذاتی یک سه را پیشبینی کند حتی هیچ مدلی وجود ندارد که بتواند پیشبینی دقیقی از تغییرات قیمت در آینده را ارائه دهد در مدل زنجیره مارکوف سرعت رشد سود سهام به عنوان متغیر در نظر گرفته می شود. فرضیه های پژوهشف روش همبستگی انتخاب گردید. از آمار توصیفی- انحراف م عیار، میانگین تحلیل رگرسیون (ر ...

بررسی عدم قطعیت به وسیله احتمالات فاصله ای اخیراً توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. احتمالات فاصله ای زمانی استفاده می شوند که محاسبه عدم قطعیت به وسیله ی احتمالات نقطه ای به دلیل اطلاعات ناکافی یا غیر دقیق دشوار باشد. چرا که اطلاعات موجود جهت ارزیابی احتمالات یا به اندازه کافی نیستند ویا دقیق نیستند. احتمالات فاصله ای، کاربرد های گسترده ای- از جمله در زنجیره های مارکوف و نیمه مارکوف می تواند داشته باشدکه مورد توجه ما در این تحقیق است. تجربه نشان داده است که د ...

معماری نرم‌افزار یک فرآورده حیاتی در چرخه حیات نرم‌افزار است. یک معماری خوب در موفقیت و تأمین نیاز‌های عملیاتی و غیرعملیاتی نرم‌افزار استخراج شده از ذینفعان سیستم، نقش اساسی دارد. فعالیت اصلی طراحی معماری نرم‌افزار تجزیه نرم‌افزار به مولفه‌ها است که به‌منظور تأمین نیاز‌های عملیاتی و غیرعملیاتی موردنظر با یکدیگر همکاری می‌کنند. هدف از این فعالیت کاهش پیچیدگی مسئله با تجزیه آن به بخش‌های قابل مدیریت کوچک‌تر است. سبک معماری علاوه بر توصیف نرم‌افزار و تجزیه آن به مولفه‌ها، روی صف ...

در این مطالعه، خشکسالی هواشناسی استان همدان با استفاده از شاخص‌های بارش استاندارد شده (‌SPI) و بارش استاندارد اصلاح‌شده در مقیاس زمانی 1، 3، 6، 12، 18، 24 و 48 ماهه مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از داده‌های بارش ماهانه 11 ایستگاه سینوپتیک و باران‌سنجی در طول دوره آماری 1392-1363 استفاده شد همچنین برای پیش‌بینی شرایط رطوبتی آینده از روش زنجیره مارکوف بهره گرفته شد. مرتبه زنجیره مارکوف )مرتبه وابستگی شاخص خشکسالی( با استفاده از دو آزمون" معیار اطلاعات آکائیک" (AIC) و "معی ...
نمایه ها:
شدت | 
مدت | 

در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشان خواهیم داد که چگونه می توان این مدل را به صورت یک زنجیره مارکوف نامتناهی نشان داد ...

به منظور ارزیابی کمی قابلیت اطمینان نرم افزار یک مدل قابلیت اطمینان مولفه مبتنی برشبکه پتری تصادفی SPN ارایه شده است زنجیره مارکوف متناظر با مدل SPN مولفه به دست م یآید و روش ارزیابی کمی قابلیت اطمینان ارایه میشود سپس مقدار قابلیت اطمینان طبق توزیع احتمال تجمعی زنجیره مارکوف بهدست م یآید یک مطالعه موردی کاربردی بودن این روش را نشان میدهد. ...