عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت زنجیره تأمین شامل کلیه فعالیت های مرتبط با جریان مواد و تبدیل کالاها از مرحله ی مواد خام به محصول نهایی و نیزجریانهای مرتبط با آنها میشود. مدیریت زنجیره تأمین شامل اجزا مدیریت اطلاعات ، مدیریت موجودی و جریان مواد و مدیریت روابط بیناعضا میباشد. از آنجا که ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین به مدیریت آن کمک شایان توجهی دارد، تصمیم بر آن شد تا با رویکرد کارت امتیازی متوازن به صورت کیفی به ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین بپردازیم. ابتدا ادبیات مربوط به مدیریت زنجیره تأم ...

با توجه به محدود بودن منابع، رشد جمعیت جهان، توسعه پایدار، گرم شدن کره زمین و تخریب محیط در اثر فعالیت های صنایع مختلف موضوع محیط زیست در مباحث مدیریتی با اقبال زیادی روبه رو گشته است. بحران کنونی زیست بر کره که متاثر از فعالیت های شرکتهای صنعتی می باشد را با هیچ مشکل جهانی دیگر، از ابتدای تاریخ تا کنون، نمی توان مقایسه کرد، این موضوع گریبانگیر همه کشورها از جمله کشور ما نیز شده است. لذا شرکتهای صنعتی کشور نیاز دارند که با پیاده سازی یک سیستم ارزیابی عملکرد استفاده از منابع ر ...

در دههی حاضر با فضای رقابتی کنونی، اعتبار برندهای صنعتی به طور چشمگیری به عملکرد زنجیرهی تأمین آنها وابسته است؛ از این رو بایستی عوامل موثر بر زنجیره تأمین آنها بررسی شود تا بر توان رقابتی زنجیره بیافزایند . از آنجا که بهرهوری یکی از عوامل مهم در پیشرفت صنعت میباشدکه ارزیابی آن مستلزم شناسایی معیارهای حائز اهمیت آن است، لذا در پژوهش پیشرو سعی شده با استفاده از مصاحبه با خبرگان، مدیران و صاحبانصنعت و بکارگیری اصولی مفاهیم پویایی شناسی سیستم در این زمینه عوامل موثر بر بهرهوری ز ...

استفاده از نظریه صف در بهینه سازی سیستم های کنترل موجودی از جایگاه ویژه ای در ادبیات موجودی کالای فاسدشدنی برخوردار است. با این وجود، حجم کمی از مقالات در این حوزه به بررسی زنجیره تأمین کالاهای فاسدشدنی پرداخته اند. در این مقاله از مبانی نظریه صف برای بهینه سازی سیستم کنترل موجودی در زنجیره تأمین دو سطحی کالاهای فاسدشدنی با طول عمر نمایی استفاده شده است. زنجیره شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروش است. خرده فروش بر اساس سیاست مرور پیوسته به بازپرسازی انبار میپردازد. مدت زمان تحو ...

آلودگی و محافظت از محیط زیست در قرن حاضر به یک مسئله ی بسیار مهم تبدیل شده است. پیشتر از این نگرش یک سویه دولت ها به پیشبرد صنعت و اقتصاد بدون توجه به آسیب های وارده بر محیط زیست، حیات بشر را تهدید نموده است. با جدی شدن خطرات وارده و تهدید پایداری محیط زیست، برنامه ریزی و اجرای طرح های منسجم به منظور پایداری محیط زیست در دستور کار کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه قرار داده شد. در این میان زنجیره های تأمین به عنوان عامل های صنعتی موثر در آلودگی محیط زیست، مورد توجه بسیاری ...
نمایه ها:

چکیده از آنجایی که رقابت در بازار امروزی تشدید شده بیشتر شرکت‎ها درک کرده‎اند که عملکرد تجارتشان به شدت وابسته به میزان مشارکت و هماهنگی در زنجیره تأمین است. مدلسازی برای هماهنگی بین عناصر زنجیره یکی از رویکردهایی است که می‏تواند در شرایط مختلف به اجزای زنجیره پیشنهاد چگونگی هماهنگ شدن را بدهد. اولین و ساده‏ترین مدل که مبنای تقریبا همه مدلهای هماهنگی در زنجیره تأمین است، مسأله روز نامه‏فروش می‏باشد که جهت یافتن مقدار سفارش بهینه برای فروش تک‏دوره‎ای با هدف حداکثر نمودن سود م ...

امروزه مدیران کشور بر این باورند که ارزیابی عملکرد یکی از مسائل مهم و حیاتی برای هر سازمان است و بایستی برای انجام آن ابزار و مقیاس مناسبی را بتوان فراهم کرد. از جنبه‌ای دیگر، با توجه به اهمیت عملکرد بهینه زنجیره تأمین و نقش این مورد در دستیابی به اهداف و چشم‌انداز سازمان می‌توان بیان کرد که ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین یکی از حیاتی‌ترین اولویت‌های سازمان است که با بررسی این مورد و اولویت‌بندی ابعاد مختلف آن می‌توان سازمان مورد بررسی را در مسیر رو به رشد قرار داد. ...

یکی از فعالیتهای مهم سازمان در برنامه ریزی و مدیریت زنجیره تامین، طراحی موثر زنجیره تامین میباشد. در سطح تصمیم گیری استراتژیک، تعداد، مکان، ظرفیت و تکنولوژی هر یک از تسهیلات مشخص میگردد. در سطوح دیگر نظیر سطح تاکتیکی، تصمیماتی نظیر مدیریت جریان در بین تسهیلات اتخاذ میگردد. با در نظر گرفتن فضای تصمیم میتوان بیان داشت که تصمیمات مربوط به مکانیابی تخصیص در زنجیره تامین تاثیر بسیار مهمی بر میزان سرمایه گذاریها، هزینه های عملیاتی ناشی از نگهداری موجودی، حمل و نقل و غیره دارد. ...

معماری سرویسگرایی (SOA) درواقع مجموعه قوانین ، سیاستها و چهارچوبهایی است که نرم افزارها را قادر می سازد تا عملکرد خود را از طریق مجموعه سرویسهای مجزا و در عین حال مربوط به هم در اختیار سایر درخواست کنندگان قرار دهند تا بتوانند بدون اطلاع از نحوه پیاده سازی و تنها از طریق رابطهای استاندارد و تعریف شده ، این سرویسها را پیدا کرده و فراخوانی نمایند. با پیاده سازی یک معماری سرویسگرا (SOA)، برای به جریان انداختن فعالیت های تجارت الکترونیکی در زمینه شرکت-به-شرکت (B2B)، شرکتهایی مان ...