عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زنجره‌ها از جمله موجودات خاکزی هستند که بخشی از سیکل زندگی خود را درون خاک می‌گذرانند. پوره‌های زنجره ضمن تغذیه از ریشه‌های گیاه میزبان، در خاک حرکت کرده و باعث تغییرات فیزیکی و مرفولوژیکی قابل توجهی در خاک می‌گردند. تاثیر فعالیت زنجره‌ها بر ویژگیهای فیزیکی، مرفولوژیکی و ژنتیکی خاک و نیز تاثیر خصوصیات خاک برشدت فعالیت زنجره‌ها، در منطقه اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت . به منظور مطالعه اثر خاک بر فعالیت زنجره‌ها، ضمن شناسایی مناطق آلوده به زنجره اقدام به حفر پروفیل گردید. پروفیل ...

الف - وجود علائم بیماری استابورن در نقاط مختلف فارس در درختان پرتقال ، نارنگی و گریپ‌فروت ب - جداسازی و کشت عامل استابورن از میوه‌های درختان مبتلای مناطق داراب ، خفر و جهرم پ - انتقال عامل استابورن از درختان مبتلا به نهالهای سالم پرتقال در گلخانه از طریق پیوند ت - انتقال عامل استابورن توسط زنجره Neoaliturus haematoceps ث - انتقال عامل استابورن توسط زنجره ناقل به گیاهان پروانش ، کنجد ، باقلا ، نخود ، تربچه کلزا ، یونجه ، خاکشیر و شلغم. ...

قابلیت انتقال بیماری از طریق پیوند بررسی می‌شود. برای تشخیص ماهیت بیماری ، از آنتی‌بیوتیکهای گروه تتراسیکلین ، محلول رنگی دینس و الکترون میکروسکپی مقطع نازک گیاه آلوده یونجه استفاده می‌گردد. به منظور تعیین ناقل یا ناقلین ، انواع زنجره‌ها از مزرعه یونجه جمع‌آوری می‌شود. پس از تفکیک زنجره‌ها ، هر نوع روی گیاه آلوده یونجه قرار می‌گیرد تا پس از تغذیه روی گیاه سالم گذاشته شود. دامنه میزبانی بیماری با استفاده از ناقل مشخص می‌شود. ...
 
درطرح ارائه شده درمورد بیواکولوژی کرم خاردار بررسی بعمل خواهدآمد وهمچنین سایر آفات پنبه مخصوصا تریپس و زنجره و کرم قوزه مورد مطالعه قرارخواهد گرفت . هدف نهائی ازاجرای این طرح علاوه برپیداکردن روشهای مبارزه علیه این آفات ،کنترل کرم خاردار ازنظر سرایت به مناطق پنبه خیز گرگان و مازندران خواهدبود. ...

برنامه های طرح تنظیمی بشرح زیر می باشد: -1 بررسی و تعیین بروز کرم خاردار درمزارع پنبه و گیاهان هرز میزبان درمنطقه گرگان و گنبد و مطالعه زمستانگذرانی آن -2 بررسی وضعیت کرم قوزه و تعیین تغییرات جمعیت آن بر روی محصولات منطقه (پنبه - سویا - ذرت - گوجه فرنگی ) و مطالعه زمستانگذرانی آن -3 بررسی زیست شناسی و تعیین تغییرات جمعیت شب پره زمستانی روی محصولات مختلف و تعیین بهترین روش مبارزه علیه آن -4 تعیین تغییرات جمعیت آفات مکنده (شته -تریپس - کنه - زنجره - سنگ )در مناطق دشت و کوهپایه ...

جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی از مزارع و آلوده‌سازی مصنوعی آنها در گلخانه و همچنین تعیین آلودگی طبیعی آنها با استفاده از روشهای استاندارد بررسی می‌گردد. تغییرات دینامیک حشرات ناقل نیز بوسیله تورزدن و نصب تله‌های آبی زردرنگ در 2-3 مزرعه بررسی گردیده و حشرات جمع‌آوری شده جهت شناسایی به مرکز انتقال می‌یابند. ارتباط بین ویروس و ناقل نیز در گلخانه بوسیله آلوده‌سازی زنجره‌های سالم در سنین مختلف و انتقال آنها روی گیاهچه‌های سالم چغندرقند و بررسی علائم روی آنها تعیین خواهد شد. جهت بررسی م ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
زنجره | 
پنبه | 

ناقل طبیعی بیماری : زنجره Laodelphax striatellus که در مزارع برنج استان فعالیت چشمگیری دارد. سرولوژی : در آزمایشهای تلفیق سرولوژی و الکترون میکروسکپی به روش دکوراسیون ، ویروس کوتولگی گال سیاه برنج از عصاره برگ جو با آنتی‌سرم ویروس کوتولگی زبر ذرت ...