عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ادراک حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی زنان بیوه و زنان مطلقه شهر اهواز انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 60 زن مطلقه و 60 زن بیوه بود که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس (1989) و پرسشنامه کیفیت زندگی (36-SF) پاسخ دادند. طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. برای تحلیل داده‌ها از روش های‌ آماری t گروه های مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد، بی ...

در تحقیق حاضر به منظور گونه شناسی نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق- در شهر اراک- و با هدف شناسایی، گونه‌‌های مختلف نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق و تغییر احتمالی نگرش آنان، نسبت به طلاق و علل احتمالی مرتبط با این تغییر نگرش، سوال های اصلی تحقیق عبارت بودند از: 1- نگرش زنان مطلقه به طلاق چند گونه است؟2- آیا نگرش زنان مطلقه به طلاق تغییر کرده است؟3- تغییر نگرش احتمالی زنان مطلقه به طلاق با چه عواملی می تواند مرتبط باشد؟. در جهت پاسخ گویی به این سوالات با استفاده از روش تحقیق کیفی و ...

این پژوهش به منظور مقایسه رابطه جهت گیری مذهبی و سبک مقابله‌ای با استرس در زنان مطلقه، متأهل و سرپرست خانواده شهرستان خرم آباد در سال1389 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان مطلقه، متأهل و سرپرست بین 20 تا 40 سال بوده است. طرح پژوهش بکار رفته شده طرح علّی پس رویدادی بوده است و با روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر از زنان مطلقه، 40 نفر از زنان متأهل و 40 نفر از زنان سرپرست خانواده انتخاب شدند و پرسشنامه‌های جهت گیری مذهبی آلپورت و سبک مقابله‌ای با استرس لازاروس و فولکم ...

پديده طلاق در جامعه ي ما رو به فزوني مي باشد و گاهي آسيب هاي جبران ناپذيري را براي زوجين ايجاد مي نمايد. از جمله مي توان به احساس افسردگي و تنهايي زنان و همچنين قطع ارتباط با ديگران اشاره نمود. هدف از اين پژوهش تعيين اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي در کاهش احساس تنهايي و افسردگي زنان مطلقه کميته امداد شهرستان شاهرود بوده است. در اين پژوهش ابتدا 90 خانم مطلقه مددجوي کميته امداد از بين 200 نفر با توجه به معيارهاي سني، تحصيلات و تعداد فرزند انتخاب شدند. آنان پرسشنامه افسردگي بک و ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه انعطاف پذیری کنشی و خودکارآمدی زنان مطلقه با زنان عادی شهر بوشهر انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 60 زن مطلقه و 60 زن عادی بود که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کونور و دیویدسون (2003) و پرسشنامه خودکارآمدی رولندیک و همکاران (1986) پاسخ دادند. طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. برای تحلیل داده‌ها از روش های‌ آماری t گروه های مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد. ...

این پژوهش به منظور تعیین تأثیر آموزش بخشش درمانی بر کاهش خشم زنان مطلقه انجام گرفت. برای این منظور از بین زنان مطلقه مراجعه کننده به مرکز طلاق بهزیستی استان اصفهان در سال 90 نمونه‌ای با حجم 30 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش (15n=) و کنترل (15n=) تقسیم شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده و برای گروه آزمایش 10 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای برنامه‌ی آموزش بخشش انجام گرفت. برای اندازه‌گیری میزان خشم آزمودنی‌ها ا ...

این پژوهش باهدف مقایسه نگرانی، تاب‌آوری و سلامت روان زنان مطلقه و زنان متأهل صورت گرفت. پژوهش حاضر از نوع علی - مقایسه‌ای است. جامعه‌ی آماری در پژوهش حاضر شامل زنان مطلقه شهر رشت و نیز سایر زنان متأهل این شهر در سال 1393 بود. با توجه به ارتباط معنادار بین تاب‌آوری و نگرانی با سلامت روان، می‌توان با برگزاری دوره‌هایی مبتنی بر افزایش مهارت‌های تاب‌آوری و کاهش نگرانی، سلامت روان‌شناختی در زنان را افزایش داد تا در ایفای نقش مهم ایشان در جامعه یاری شوند. با توجه به آسیب‌پذیری زنان ...

هدف کلی این پژوهش، تاثیر راهبردهای توانمندسازی مبتنی بر بازسازی شناختی-رفتاری بر تقویت خودپنداره زنان پس از طلاق در شهر تهران می باشد. با توجه به هدف تحقیق، فرضیه پژوهش عبارتست از: خودپنداره زنان مطلقه‌ای که تحت آموزش توانمندسازی مبتنی بر بازسازی شناختی-رفتاری قرار گرفته‌اند، مثبت‌تر از افرادی است که این آموزش را ندیده‌اند. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مطلقه تهرانی ساکن منطقه 5 تهران و نمونه آم ...

تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی برافسردگی و امید به زندگی در زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی تهران را مورد بررسی قرار داده است که با استفاده از روش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون و پس آزمون و همراه با آزمون پیگیری، با گروه آزمایش و کنترل انجام شد.تعداد 30 نفر که از طریق فراخوان داوطلب مشارکت در تحقیق شدند، پیش آزمون با پرسشنامه های افسردگی بک و امید اسنایدر اجرا شد. نتایج بدست آمده نشان داد: آموزش مهارت های مثبت اندیشی افسردگی زنان مطلقه را کاهش و امید به زندگی آنها را افزایش می ...