عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1488

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در فضای گفتمان عصر حاضر، توجه به حفظ محیط زیست، و جلوگیری از تخریب و فرسایش آن، با هدف بهره مندى نسل هاى آینده، به عنوان یکى از مهم ترین شاخصه های توسعه پایدار، به مسئله ای جهانى تبدیل شده است. در این فضا نیاز است با رویکردی جدید به این موضوع نگریسته شود. رویکردی که در آن، با اعمال راهبرد فراگیر نمودن اخلاق زیست محیطی در بین تمام اقشار جامعه، به اقتصادی سبز دست یافت.از آنجا که یکی از مهم ترین ارکان پروسه ی توسعه ی پایدار، مشارکت اجتماعی مردم فرض میشود، به نظر می رسد که در این ...

یکی از مهم‌ترین معیارهای درجه توسعه یافتگی یک کشور، جایگاه و اعتباری است که زنان در آن کشور برخوردارند. زنان نه فقط نقش بسزایی در تحقق توسعه اجتماعی و سیاسی دارند، بلکه بعنوان یک نیروی فعال و سازنده می‌توانند بر سرعت فرایند توسعه اقتصادی و تسریع عدالت اجتماعی بیفزایند. امروزه مقوله زنان و به ویژه مشارکت آنان در تصمیم گیری ها و تصدی مشاغل بالای مدیریتی کشورها مورد توجه صاحب نظران علوم مختلف دنیا قرار گرفته است. این گرایش در سطح جهانی و سازمان های بین المللی نیز کاملا مشهوداست. ...

چکیده سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با خشونت علیه زنان مهسا پاغوش امروزه مساله ی زنان و خشونت علیه آنان به عنوان یکی از نگرانی های جدی جوامع و دولت ها در آمده است.از این رو دولت ها از طریق سازوکارهای گوناگون و از طریق سیاست جنایی مختلف در صدد مقابله با این معضل و حمایت هر چه بیشتر از زنان به ویژه قربانیان خشونت هستند.در این بین نقش قانون و حمایت قانونی بسیار پررنگ است که با وضع قوانین پیشگیرانه و حمایتی از زنان بزه دیده و قربانیان خشونت می تواند در کاهش و جلوگیری ...
نمایه ها:
خشونت | 

موضوع این رساله بررسی نقش زنان مسلمان در جنگهای صدر اسلام است. جهت بررسی این موضوع سوال اصلی به این شکل طرح گردید: نقش زنان در جنگهای صدر اسلام تا آغاز امویان چه بوده است؟ جهت بررسی سوال اصلی، فصولی چند در نظر گرفته شد. از آنجایی که بررسی موضوع رساله نیازمند نگاهی اجمالی به جایگاه و موقعیت زنان در جاهلیت، جایگاه و منزلت زن در اندیشه‌ی اسلامی می‌باشد، در آغاز به این مهم پرداخته، سپس نقش زنان مسلمان در جنگهای زمان پیامبر?، در سه بخش اساسی رزمی، غیر رزمی و بعد از جنگ، مورد بررسی ...
نمایه ها:
زنان | 
اسلام | 

این پژوهش از نوع توصیفی – تبیینی است که به بررسی برخی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان شهر تهران می پردازد . مسئله اصلی آن است که با توجه به شهر نشینی گسترده ، مهاجرت به شهر های بزرگ ، آمار فزاینده جرم و جنایت در جامعه و... احساس امنیت اجتماعی در میان زنان شهر تهران در چه وضعیتی قرار دارد و تابع چه متغیر هایی است ؟ احساس امنیت اجتماعی زنان در این پژوهش در سه بعد احساس امنیت جانی و جنسی ، احساس امنیت مالی ، احساس امنیت فکری و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است . چارچوب ن ...

اعتیاد به موادمخدر یک آسیب اجتماعی است که ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی است. از آنجایی که زنان، وظیفه مادری و تربیت نسل آینده را به عهده دارند و وجود مادر معتاد در خانواده می تواند آسیب جدی به همسر و فرزندان و در نتیجه به جامعه وارد کند، بنابراین اعتیاد زنان یک مساله اجتماعی است. اعتیاد در زنان تاثیرات مخربی بر بدن آنها دارد و شرایط اجتماعی موجود در رابطه با زنان معتاد باعث افزایش حساسیت می شود و از آنجا که اعتیاد زنان پی ...

هدف اصلی این تحقیق، برگرفته از یک تحقیق دانشگاهی، بررسی نقش تابلوهای تبلیغات شهری در گرایش زنان ساکن در منطقه یک شهر تهران به خرید کالاها و لوازم خانگی مورد تبلیغ است. دیگر اهداف این پژوهش، عبارتند از: بررسی نقش تابلوهای تبلیغات شهری در افزایش سطح آگاهی مخاطبان از ویژگی های کالاها و لوازم خانگی، تغییر دیدگاه زنان منطقه یک شهر تهران ناشی از افزایش سطح آگاهی از مزایای استفاده از کالاهای مورد تبلیغ و در نهایت ایجاد فرهنگ مصرف گرایی و تصمیم به خرید کالاها و لوازم خانگی توسط زنان ...
نمایه ها:
زنان | 

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارت های تتظیم منابع تکوین خود بر کاهش تعارضات زناشویی زنان انجام گرفت. روش پژوهش تجربی و ازنوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری تمامی زنان ساکن شرق تهران و حجم نمونه شامل 28 نفر بود؛ که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای اتنخاب و به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شده بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ) بوده است. آزمودنی های گروه آزمایش طی هشت جلسه (هر جلسه 120 دقیقه) تحت آموزش مهارت های تنظیم من ...

دستیابی به توسعه روستایی و رشد اقتصادی که یکی از اهداف و آرمان‌های بزرگ هر کشوری محسوب می‌شود نیازمند برنامه-های توسعه‌ای است. در برنامه‌های توسعه نیز باید اولویت اصلی را به توسعه منابع انسانی داد و در این راستا توانمندسازی زنان که نیمی از جمعیت روستایی را تشکیل می‌دهند حائز اهمیت می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. از آزمون کوکران برای تعیین حجم جامعه نمونه استفاده شده است که تعداد 300 پرسشنامه به دست آمده است. برای روایی محتوای پرسشنامه با نظرخواهی از متخصصین ...
نمایه ها:
زنان | 
روستا |