عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به بررسی تاثیر برنامه ارتباط زوج‌ها بر افزایش کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی می‌پردازد. و از نوع نیمه تجربی همراه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. بدین منظور به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد چهل نفر از زنان ناراضی مراجعه کننده به مرکز مشاوره سپهر به روش تصادفی ساده بیست نفر در گروه آزمایش و بیست نفر در گروه کنترل قرار گرفتند و سپس مقیاس‌های سنجش پرسشنامه صمیمیت در ازدواج و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به عنوان پیش آزمون توسط هر دو گروه تکمیل گردید. به گرو ...

یکی از مهم‌ترین مسایلی که جوامع با آن روبرو هستند موفقیت ازدواج یا به عبارتی کیفیت زندگی زناشویی است؛ جامعه‌ای که در آن خانواده‌ها از کیفیت زناشویی برخوردار باشند افرادش آرامش خواهند داشت، رشد فکری پیدا می‌کنند و از لحاظ روحی و جسمی سالم تر هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مرتبط بر کیفیت زندگی زناشویی می‌باشد. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری، افراد متاهل زیر 50 ساله‌ی شهرکرد می‌باشد، حجم نمونه شامل 265 زن و مرد است که از طریق روش نمونه‌گیری دومرحله‌ای انت ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شیوه مداخله تلفیقی "آموزش مهارتهای زندگی زناشویی برای زنان ماستکتومی شده" "بر افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی این گروه از بیماران و نیز تاثیر غیر مستقیم مداخله مذکور بر رضامندی همسرانشان انجام گرفته است. جامعهآماری پژوهش، بیماران مبتلا به سرطان پستان 30 تا 60 ساله‌ی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع) تهران بود که پس ازجراحی ماستکتومی تحت پرتو درمانی قرار داشته اند. اعضای گروه نمونه از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و با استفاده از گ ...

این پژوهش به بررسی رابطه شیوه های ابراز محبت با تعارضات زناشویی زنان دانشجوی دانشگاه های دولتی شهر تهران که حداقل دارای یک فرزند باشند در سال تحصیل 1387 _ 88 پرداخت. هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی شیوه های مختلف ابراز محبت و تاثیر آن در کاهش مولفه های تعارض زناشویی بود تا از این طریق روزنه های بیشتری برای بهبود بهداشت روانی خانواده ها محقق شود. گروه نمونه را 200 نفر از زنان متاهل دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و الزهرا تشکیل دادند. نوع تحقیق، همبستگی و روش نمونه گیری ...

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه‌ عدالت زناشویی بین دوگروه زوجین رضایت‌مند و دارای‌تعارض زناشویی بود. عدالت و چهار مولفه آن ( یعنی: عدالت در تقسیم مسئولیت‌های خانواده، عدالت در تقسیم قدرت، عدالت در احترام به اطرافیان یکدیگر، عدالت در توجه به نیازهای یکدیگر) مورد بررسی قرار گرفت.100زوج(50 رضایت‌مند،50 دارای تعارض) به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به پرسشنامه‌ی محقق ساخته عدالت زناشویی و پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن پاسخ دادند. جنبه‌های روانسنجی این دو پرسشنامه نیز رضایت‌بخش ب ...

در این تحقیق ارتباط بین سبک های دلبستگی بزرگسالان تحت عنوان متغیر پیش بین و انواع سبک های حل تعارض زناشویی به عنوان متغیر ملاک مورد مورد بررسی قرار گرفت سپس سبک های دلبستگی و سبک های حل تعارض در بین دبیران متأهل مرد و زن شهر بندرعباس مورد مقایسه قرار گرفت. و در نهایت رابطه بین ابعاد دلبستگی بزرگسالان و سبک های حل تعارض زناشویی به عنوان یافته جانبی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به همین منظور 285 نفر از دبیران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین جامعه دبیران متأهل شهر بندرع ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر زوج‌درمانی کوتاه مدت به شیوه خودنظم‌بخشی بر افزایش تمایزیافتگی و بهبود کیفیت زناشویی زوج‌های ناسازگار صورت گرفت. روش پژوهش، یک طرح آزمایشی با گروه کنترل و اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه زوج‌های مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره بهزیستی شهر اهواز در پاییز سال 91 بود. روش نمونه گیری، نمونه‌گیری در دسترس بود. به این منظور به همه زوج‌های داوطلب، پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک- والاس داده شد. از میان آنها، کسانی که نمره‌شان ...

این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی مداخله به روش ذهن آگاهی بر کاهش استرس و دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه - بیش فعالی و کاهش نشانه‌های این اختلال در کودکان انجام شد.طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی و به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش مادران دارای فرزند بیش فعال مراجعه کننده به خانه‌های سلامت منطقه 21 شهرداری شهر تهران بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 24 مادر بودند که به طور دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی، در دو گروه آزمایش و کنترل گم ...

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری در بهبود عملکرد ازدواج و کاهش تعارضات زناشویی در بین زوجین دارای عضو معتاد انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایش و به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز اجتماع درمان مدار (T.C) شهر مشهد بود. نمونه مورد مطالعه شامل 30 زوج (60 نفر) بودند که به صورت تصادفی و مبتنی بر هدف انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. از مقیاس های عملکرد ازدواج و تعار ...