عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فعالیت آنزیم سلولاز عامل کلیدی تجزیه کربن آلی در خاک است. بنابر‌این مطالعه ایزوآنزیم‌ها، پارامترهای سینتیکی و ترمودینامیکی آنزیم سلولاز و بررسی توانایی قارچ‌های خاکزی در تولید این آنزیم، می‌تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با وضعیت چرخه کربن در اکوسیستم‌های خاکی و تأثیر مدیریت اراضی بر آن ارائه دهد. همچنین، مقدار و تنوع پروتئین‌های خاک می‌تواند شاخص مناسبی از میزان اثرپذیری اکوسیستم خاک از تنش‌های محیطی ناشی از تغییر کاربری باشد. لذا این رساله، به منظور مطالعه اثر تغییرکاربری ار ...

کیفیت خاک ظرفیت نوع ویژه‏ای از خاک برای کاربرد آن در زیست بوم‏های طبیعی یا مدیریت شده است و یکی از مهم‏ترین عوامل مورد بررسی در ارزیابی مدیریت خاک و پایداری محیط زیست به شمار می‏رود. افزایش فشار‏های ناشی از رشد جمعیت، دخالت روز‏افزون انسان در اکوسیستم‏های طبیعی و تغییر ویژگی‏های ذاتی خاک، نیاز به بررسی اثرات تغییرات کاربری بر کیفیت خاک را افزایش داده است. تأثیر نوع کاربری اراضی بر نحوه‏ی عملکرد خاک در طبیعت، از طریق ارزیابی شاخص‏های کیفیت خاک صورت می‏پذیرد. این پژوهش با هدف ب ...

فرسایش آبکندی یکی از شکل‌های مهم تخریب خاک به ویژه در مناطق نیمه خشک جهان است. استان ایلام چهارمین استان در کشور از نظر وسعت پهنه‌های آبکندی است و13 درصد از سطح آن توسط آبکندها پوشیده شده است. مطالعه حاضر با هدف انجام مطالعات ریخت‌شناسی، ارایه آستانه‌های توپوگرافی آبکندها، بررسی ارتباط های هندسی بین آنها، شناخت فرآیند غالب در شروع و گسترش آبکندها در دو کاربری مرتعی و کشاورزی متمرکز شده است. در ابتدا ویژگی‌های هندسی و توپوگرافی120 آبکند در بخش نیمه خشک استان شامل عرض بالا، عمق ...

پتاسیم محلول خاک قابل دسترس‎ترین نوع پتاسیم و حائز اهمیت در تولید محصولات می‎باشد. شوری خاک و استفاده از آب‌هایی با کیفیت پایین، از عوامل موثر بر آبشویی و هدررفت عناصر غذایی به ویژه پتاسیم در خاک است، که به تبع آن کاهش حاصلخیزی خاک و همچنین آلودگی محیط زیست را در پی دارد. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی میزان آبشویی پتاسیم، تحت تأثیر برخی نمک‌ها، حجم آبشویی و محلول آبشویی و نیز توزیع عمقی کاتیون‌های محلول و تبادلی در خاک می‌پردازد. آزمایش‌ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً ...

فرآیند جهانی شدن در کنار تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار، منجر به تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر تجارت خارجی محصولات تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی بر کیفیت محیط زیست شده است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی به دلیل کاربرد بیشتر منابع طبیعی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی، در پایان نامه حاضر تأثیر تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر پایداری محیط زیست در کشور ایران در دوره زمانی 1386-1376 بررسی شده است. برای این منظور از شاخص های ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی استفاده شده اس ...

منابع فسفر در جهان محدود و قيمت کودهای فسفره به طور پيوسته در حال افزايش است. بنابراين كاربرد بقايای حاوی فسفر براي استفاده دوباره در کشاورزی حائز اهميت است. جزءبندی فسفر به طور گسترده جهت تشخيص اثر فعاليتهای کشاورزی بر تغييرات فسفر خاک به کار برده می‌شود. در اين روش جزءهای مختلف فسفر به ترتيب كاهش قابليت استفاده براي گياه به صورت متوالي با استفاده از عصارهگيرهاي قویتر استخراج می‌شوند. با اين وجود اطلاعات اندکی درباره اثر کودهای آلی بر فسفر قابل استفاده و جزءبندی فسفر معدنی د ...

با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور و همچنین افزایش روزافزون سرمایه گذاری در حوزه زمین و مسکن، این مطالعه با توجه به مطالعه شیم، لی و کیم(2008) به بررسی عوامل نگرشی سرمایه گذار زمین و مسکن و تاثیر آن بر رضایت از سرمایه گذاری و تصمیم به سرمایه گذاری مجدد می پردازد. جهت بررسی این آثار و کشف روابط از مدل همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای سودآوری سرمایه گذاری و نقدینگی سرمایه گذاری، رابطه معناداری با رضایت از سرمایه گذاری ...

یکی از مشکلاتی که بشر از آغاز زراعت بر روی زمین با آن مواجه بوده، فرسایش سریع خاک‌هامی باشد. فرسایش خاک هنوز هم در بسیاری از مناطق دنیا از معضلات به شمار می رود. هدف از انجام این تحقیق بررسی و پهنه بندی فرسایش پذیری خاک در منطقه دماوند با استفاده از مدل فازی جهت شناسایی پهنه های دارای خطر و حساسیت فرسایش پذیری بوده است. در راستای انجام و تحلیل این موضوع ، از 9 معیار و متغیر شامل ارتفاع، شیب، بارش، زمین شناسی، فاصله از شبکه زهکشی، پوشش گیاهی ، فاصله از راههای اصلی، فاصله ...

خاک به عنوان يک محيط باز و متخلخل، دائما در معرض تماس با پيرامون خود بوده و آسيب‌پذيري تدريجي ناشي از آلودگي‌هاي عمومي و مصرف بي‌رويه کودهاي شيميايي و سموم نباتي، فسفر و فلزات سنگين در آن امري بديهي است. هدف اين تحقيق استفاده از مدل Pantanal سيستم تصميم‌گيري ميکروليز براي ارزيابي حساسیت به آسيب‌پذيري خاک در بخشی از اراضي پايين دست معدن مس مزرعه مي‌باشد. منطقه مورد مطالعه به مساحت 1414 هکتار و بين طول شرقي 47 درجه و 2 دقيقه و 47 ثانيه تا 47 درجه و 3 دقيقه و 46 ثانيه و عرض شمال ...