عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازند آغاجاری به‌صورت توالی سنگ‌های رسوبی آواری ماسه‌سنگ، مارن و سیلتستون و به سن میوسن میانی تا پلیوسن است. رخنمون تاقدیس اهواز متشکل از تناوب لایه‌های ماسه‌سنگ و مارن این سازند است. سیلتستون به صورت بسیار محدود در این تاقدیس مشاهده شده است. به منظور بررسی خصوصیات ژئوتکنیک واحدهای سنگی سازند آغاجاری، تاقدیس اهواز به ده منطقه تقسیم گردید اما از 5 منطقه (یعنی تنها از بخش شرقی تاقدیس) نمونه‌برداری صورت گرفته و مطالعه انجام شده است. مطالعات صحرایی نشان‌دهنده این موضوع است که ب ...

احداث سد مخزنی خرسان 2 بر روی رودخانه خرسان، در جنوب غربی شهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختیاری)، به‌عنوان یکی از پروژه‌های آبی بزرگ کشور چشم‌انداز امیدبخشی در حل معضل کمبود آب در این منطقه بشمار می‌رود. پژوهش حاضر به‌منظور انجام مطالعات و ارزیابی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی، تعیین پارامترهای ژئومکانیکی و طبقه‌بندی توده‌سنگ‌های ساختگاه سد خرسان 2 از آزمون‌های برجای ژئوتکنیکی به‌ویژه آزمون دیلاتومتری بهره جسته است. بر پایه نتایج حاصل از آزمون دیلاتومتری، مدول‌های تغییرشکلی تو ...