عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 284

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ناحیۀ چهل‌دختر واقع در شمال خاوری شهرستان شاهرود، بخشی از حاشیۀ جنوبی البرز خاوری می‌باشد. مطالعات چینه‌نگاری در این منطقه وجود واحدهای سنگی پالئوزوئیک، مزوزوئیک و سنوزوئیک با روند ساختاری شمال خاوری- جنوب باختری تا خاوری- باختری را تأیید می‌نماید. تمامی چین‌های مورد بررسی بجز تاقدیس سرخ‌چشمه که نتیجۀ چین‌خوردگی واحدهای آهکی کربونیفر زیرین (سازند مبارک) می‌باشد، حاصل چین‌خوردگی سنگ‌های رسوبی مربوط به دورۀ ترشیری می‌باشند. چین‌های مطالعه شده، طبق رده‌بندی فلوتی بر مبنای زاوی ...

پلایای طبس در 70 کیلومتری جنوب غربی طبس در مسیر طبس- یزد قرار دارد. منطقه مورد مطالعه از نظر شرایط اقلیمی و آب هوایی در منطقه‌ای ‌خشک و کویری قرار گرفته است. حوضه طبس از نظر تکتونیکی گسل خورده، خرد شده و چین خورده می‌باشد که در یک پهنه همگرا ایجاد شده است. با توجه به مطالعات زمین شناسی ساختمانی نحوه پیدایش این حوضه در اثر عملکرد گسل‌های امتداد لغزی که خود سر شاخه‌هایی از گسل‌های امتداد لغز نایبند وکلمرد می‌باشد، قابل تفسیر است.نهشته‌های کواترنری آن شامل تراس‌های آبرفتی، رسوبا ...

گستره گلباف در استان کرمان (جنوب خاوری ایران) بین سال‌های 1376-1360 خورشیدی شاهد رویداد پنج زمین‌لرزه با بزرگای بین Mw 5.4-7.1 بوده است. رخداد این زمین‌لرزه‌ها در بازه‌ی زمانی کمتر از بیست سال نشان از لرزه‌خیزی بالای سامانه گسلی گلباف (گوک) دارد. این سامانه گسلی با درازای حدود 160 کیلومتر و راستای کلی N152⁰ بخش مرکزی سامانه گسلی بزرگ‌تری به نام نایبند ـ گلباف ـ سبزواران بوده که با سازوکار چیره راستالغز راست‌بر، حاشیه باختری بیابان لوت را تشکیل می‌دهد. در این پژوهش بررسی‌های ...

ناهمواری پرآو، توده کوهستانی آهکی است که در شمال شهرستان کرمانشاه واقع شده است و از نظر ساختاری بخشی از زاگرس‌مرتفع محسوب می‌شود. ساختار آهکی این ناهمواری، دارای شرایط مناسبی برای توسعه اشکال کارستی است. در تحول و توسعه کارست در منطقه مورد مطالعه متغیرهای مختلفی نقش دارند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و پهنه‌بندی فرسایش یا به عبارتی؛ بررسی نوسانات ارتفاعی منطقه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تجزیه و تحلیل مدل رقومی ارتفاعی(DEM) منطقه با توجه به شرایط زمین‌شناسی و توپوگ ...

ساختمان تاقدیس خافتر(کفتر) در ناحیه جهرم استان فارس به مختصات طول جغرافیایی 53 شرقی تا 54.00 شرقی و عرض جغرافیایی 28.30 تا 29.00 می باشد. به لحاظ پیشینه تاریخی و دستگاهی زمین لرزه های ناحیه و عملکرد گسل های بنیادین و نفت خیز بودن ناحیه از دیرباز مورد اهمیت بوده است. بررسی پارامترهای ریخت زمین ساختی شیوه ای جدید در ارائه الگوی نوزمین ساختی و ارزیابی عملکرد زمین ساخت جنبا در منطقه محسوب می شود. مورفولوژی کوهستانی الگوی آبراهه ها و مطالعه تکامل ساختاری در این ناحیه یکی از روش ها ...

آبراهه ها عناصر ریخت زمین ساختی بسیار جوانی هستند که الگوی آنها علاوه بر عواملی چون لیتولوژی و تغییرات آب و هوایی، متاثر از فرآیندهای زمین ساختی فعال منطقه نیز می باشد. تجزیه و تحلیل کمی آبراهه ها سرنخ هایی از فعالیت گسل و دیگر ساختار های فعال منطقه، که ارزیابی میزان فعالیت آنها توسط روش های مرسوم زمین شناسی دشوار بوده یا ممکن نیست، به ما می دهد. در این تحقیق الگوی کمی آبراهه های منطقه شمال دامغان در قالب محاسبه کمیت های دانسیته طول و فراوانی و همچنین بررسی امتداد آبراهه ها م ...

حوضه آبریز سد تبارک در شمال شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی واقع است. و جزء زون های زمین شناسی کپه داغ در شمال شرقی ایران می باشد. این حوضه تحت تاثیر فعالیت های تکتونیکی و فرسایشی قرار گرفته است، و از لحاظ زمین ریخت شناسی تاثیر لیتولوژی و تکتونیکی باعث تشکیل ناودیس، دشت و تپه ماهوری شده است. وجود لایه های آهکی سازند تیرگان در حوضه سبب شده تا رودخانه های اصلی بصورت رودخانه های عمود بر لایه بندی یا متقاطع باشند. از نظر طرح زهکشی که ناشی از تاثیر فرآیند های فرسایش و تکتون ...

پروژه ی قطار شهری مشهد در سال 1381 به منظور تسهیل امر حمل و نقل درون شهری در شهر مشهد شروع به فعالیت نمود. خط 3 قطار شهری مشهد به طول تقریبی 19 کیلومتر در امتداد شمال غرب - جنوب شرق از انتهای بلوار امامیه تا ترمینال جنوب مشهد ادامه دارد. از آنجا که تمامی این مسیر به صورت تونل اجرا می گردد پایین بودن سطح آب زیرزمینی از نکات مثبت در این پروژه محسوب می شود. به طور کلی 80 درصد از مسیر مذکور از خاک های رسی- سیلتی با ماسه سیلتی تشکیل شده است. جنس کلی خاک در طول مسیر از امامیه به پا ...

منطقه مورد مطالعه در شمال شرق مشکین شهر به صورت تاقدیسی با روند غرب شمال غرب - شرق جنوب شرق، بین طول‌های جغرافیایی47 ̊ 30 ́- 47 ̊ 50 و عرض‌های جغرافیایی 39 ̊ 00 ́- 39 ̊ 50قرار داشته و جزو بلوکی می-باشد که حد جنوبی آن گسل‌های راست‌گرد گرمی‌چای و تبریز، حد شرقی آن گسل راست‌گرد آستارا، حد غربی آن گسل چپ‌گرد ارس و حد شمالی آن زمین‌درز اللهیارلو و گسل اللهیارلو - هوای می‌باشد. ما این بلوک را که در خلاف جهت عقربه‌های ساعت در حال چرخش می‌باشد را اهر - مشکین شهر نامیدیم. مهمترین مجم ...