عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بید سیب‌زمینی، (Zeller) Phthorimaea operculella از آفات مهم سیب‌زمینی در مناطق معتدله و گرم جهان از جمله ایران می‌باشد. در این آزمایش اثر دو حشره‌کش آبامکتین (1.8 %EC) و دلتامترین (%EC 2.5) روی مراحل تخم، لارو سن اول، شفیره و حشره کامل بید سیب‌زمینی (به دو روش غوطه‌وری کاغذ صافی و آغشته کردن ظروف پتری) بررسی شدند و غلظت کشنده (LC50) هر دو حشره‌کش روی مراحل مختلف آفت برآورد گردیدند. همچنین غلظت زیرکشنده LC30 هر دو حشره‌کش روی تخم اثر داده شد و پارامترهای دموگرافیک شامل امید به ...

بید چغندر قند، (Scrobipalpa ocellatella Boyd. (Lep.: Gelechidae از آفات اختصاصی چغندر قند است. هدف این تحقیق بررسی دینامیسم جمعیت، تعیین توزیع فضایی، ارزیابی خسارت آفت و شناسایی پارازیتوئیدهای آن بود. به این منظور، در سه مزرعه واقع در سه منطقه مختلف و هر کدام سه واریته کشت شد و هر ده روز به صورت تصادفی از این مزارع نمونه برداری شد. برای ارزیابی خسارت کمی و کیفی آفت بر چغندر قند در فصل برداشت از بوته های سالم و آلوده نمونه برداری شد. همچنین پارازیتوئیدهای آفت در منطقه جمع آوری ...

بید سیب‌زمینی،(Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) Phthorimaea operculella به عنوان یکی از مهم-ترین آفات خسارت‌زای محصول سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در انبار‌ها و مزارع در نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌باشد. آگاهی از ویژگی‌های زیستی این آفت روی ارقام مختلف سیب‌زمینی، می‌تواند در معرفی ارقام نسبتا حساس یا غیر حساس نسبت به حمله این آفت مفید باشد. لذا این تحقیق با هدف تعیین و مقایسه‌ی پارامتر‌های زیستی و جدول زندگی آن روی برگ و غده‌ی ارقام مختلف سیب‌زمینی انجام شد. پارامت ...

بید سیب‌زمینی،( Phthorimaea operculella, Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae، یک آفت درجه‌ی اول سیب‌زمینی در هر دو شرایط مزرعه و انبار در اکثر کشورهای گرمسیر و نیمه‌گرمسیر دنیا از جمله ایران است. با محدودیت روش‌های مبارزه در انبار نسبت به مزرعه، همچنین به دلیل مقاوم شدن بید سیب‌زمینی به تعدادی از حشره‌کش‌های، استفاده از گیاهان به عنوان ترکیبات دورکننده در جلوگیری از فعالیت آفت در انبارها حائز اهمیت است. در این تحقیق، اثرات حشره‌کشی، دورکنندگی و بازدارندگی تخم‌ریزی اسانس‌ها، پو ...

بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller یکی از آفات مخرب سیب زمینی در مزارع و انبارهای مناطق معتدله گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان و از جمله ایران است. از آنجا که خسارت این آفت در انبار زیاد بوده و با توجه به اینکه سیب زمینی یکی از منابع مهم غذایی انسان به شمار می رود، کنترل غیرشیمیایی این آفت از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا در این بررسی، اثر تخم‏کشی اسانس های اسطوخودوس Lavandula angustifolia و مرزنجوش Origanum vulgare روی تخم های یک روزه بید سیب زمینی مورد مطالعه قرار گر ...

بیدسیب‎زمینی(Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae یکی از مهم‎ترین آفات سیب‌زمینی است که کنترل شیمیایی آن به‌دلیل زیستگاه خاص آفت داخل غده، مبحثی چالش‌برانگیز می‌باشد. نماتودهای بیمارگر حشرات متعلق به خانواده‌های Heterorhabditidae و Steinernematidae به‌دلیل کنترل موثر آفات خاک‌زی (به ویژه آفاتی ساکن در زیستگاه‌های مخفی) در سال‌های اخیر، توجه فراوانی را جلب نموده‌اند، لذا مطالعه جاری باهدف بررسی حساسیت بیدسیب‌زمینی نسبت به نماتودهای بیمارگر حشرات در شرایط آزمایشگا ...

بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller یکی از آفات مهم گیاهان تیره Solanaceae به خصوص سیب‌زمینی درمزرعه و انبار می‌باشد. در سال‌های اخیر، بید سیب زمینی از مناطق سردسیر مانند دماوند، اردبیل و همدان نیز گزارش شده است که نشان می‌دهد این حشره قادر است زمستان‌های سخت را در این مناطق سپری نماید. بنابراین استراتژی تحمل بید سیب زمینی به دماهای زیر صفر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب ابتدا تغییرات نقطه انجماد و میزان تحمل مراحل مختلف رشدی بید سیب‌زمینی به سرما در شرایط آزمایش ...

شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی(Lepidoptera: Gelechiidae) (Meyrick) Tuta absoluta یکی از آفات خطرناک مزارع گوجه‌فرنگی می‌باشد که در صورت طغیان می‌تواند‌ 50ـ100 درصد محصول را از بین ببرد. با توجه به ایجاد دالانهایی درون بافت مزوفیل برگ، میوه و ساقه استفاده از سموم شیمیایی برای کنترل این آفت موفقیت‌آمیز نمی‌باشد‌. بدین منظور این تحقیق برای توانایی نماتودهای پارازیت حشرات در کنترل این آفت انجام گردید. ابتدا با تله‌گذاری در خاک جدایه‌های بومی از نماتود پارازیت حشرات جداسازی و به کمک کلی ...

بيد سيب‌زميني،Phthorimaea operculella Zeller ، یکی از مهمترین آفات خسارت‌زای سیب‌زمینی، Solanum tuberosum L. در انبارها، مزارع و نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌باشد. در اين آزمايش تاثیر حشره-کش‌های تیاموکسام، دینوتئفوران و پیریدالیل روی تخم، لارو سن اول، شفيره و حشره‌ی كامل بید سیب‌زمینی بررسی شد و غلظت‌هاي كشنده (LC50) همه حشره‌كش‌ها روي مراحل مختلف آفت بدست آمد. همچنين غلظت غیرکشندگی LC30 حشره‌كش‌ها روي لارو تیمار شد و پارامترهاي دموگرافيك شامل اميد به زندگي (ex) نرخ بقاي ...