عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1090

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باتوجه به اینکه کاشت کتان روغنی امروزه در جهان اهمیت زیادی دارد و کشورها نیز یکی از واردکنندگان روغن آن می‌باشدو از آنجائیکه هنوز تحقیقات زیادی در ایران درباره این گیاه انجام شده است ، تصمیم گرفته شد سه رقم کتان روغنی که از تحقیقات قبلی نسبتا" از نظر محصول مناسب‌تر بنظر می‌رسیدند ، انتخاب و بعد از تهیه و خرید آنها از خارج در چهار زمان کاشت با چهار تکرار آنها در منطقه‌ورامین (پاکدشت ) کشت نموده و گیاهان را ازنظر طول زمان رشد و نمو ، وضعیت رشد و نمو ، میزان محصول ، ترکیبات دانه ...
نمایه ها:

میوه های رسیده ماریتیغال ‏‎(Silybum marianum)‎‏ حاوی فلاونوئیدهایی است که از انها داروهای ضد مسمومیت کبدی تهیه می شود . در این تحقیق تاثیر چهار زمان کاشت : 21 شهریور و 26 مهر به عنوان کشت پائیزه ، 20 اسفند و 24 فروردین به عنوان کشت بهاره در کرتهای آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس واقع در پیکان شهر در اطراف تهران مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج تحقیقات نشان می دهد که مناسبترین زمان کاشت بای ماریتیغال کشت پائیزه ، 21 شهریور و مناسبترین تراکم گیاه 30*50 سانتی متر ( 7/ ...

به منظور افزایش درصد موفقیت درگیرایی و استقرار نهال های انگور شرایط دیم منطقه مریوان در سال های 1378 و 1379 شش روش مختلف کاشت قلمه در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بررسی شدند نتایج نشان داد که بین روش های مختلف کاشت قلمه در فصل پاییز و بهار و نوع آنه ها از نظر ریشه دار یا بدون ریشه بودن در سطح احتمال 1% اختلاف معنی دار وجود دارد. بیشترین درصد موفقیت در استقرار قلمه ها به ترتیب از روش کاشت قلمه های ریشه دار در پاییز و استفاده از خاک برای پوشاندن جوانه های آ ...
نمایه ها:
انگور | 
قلمه | 

در این تحقیق جهت تعیین مناسبترین تراکم بوته جهت لوبیا چیتی لاین 1-61-57 از طرح بلوکهای دوبار خرد شده در 3 تکرار استفاده شد. که در آن زمانهای مختلف کشت (20 اردیبهشت - 5 خرداد و 20 خرداد) در کرتهای اصلی، فاصله خطوط کشت (50-70 سانتیمتر) در کرتهای فرعی و فواصل بوته روی خط (10-20-30 سانتیمتر) در کرتهای فرعی فرعی مورد بررسی قرار گرفتند که در بررسی اثرات در سال اول نتایج زیر بدست آمد: -1 مناسبترین زمان کاشت 10 اردیبهشت با تولید 2/296 تن در هکتار بوده است که بر طبق آزمون د ...
نمایه ها:
لاین | 
گیاه | 
رقم | 

سیاهک پنهان پاکوتاه از بیماریهای مهم و در حال گسترش گندم در استان می باشد. که در سالهای سرد و پربرف در مناطق مرتفع استان شدت یافته و خسارت آن به حد اقتصادی می رسد. آزمایش سال جاری بصورت اسپیلت پلات با هدف ارزیابی سموم در کنترل بیماری و تاثیر زمان کاشت بر اثر این سموم انجام گرفت. میزان آلودگی کرتهای آزمایشی در سال زراعی 78-77 بعلت کمبود پوشش برف در حد پایینی بود و به لحاظ آماری در سطح 1% با آزمون دانکن تیمارهای فاکتور سم تفاوت معنی داری نداشتند. اما دو تیمار فاکتور زمان کاشت ن ...

این تحقیق به منظور تعیین مناسبترین تاریخ کاشت ارقام گندم زمستانه و نیمه‌زمستانه شامل رقم نوید (نیمه‌زمستانه) و کراس آزادی (زمستانه) بک‌کراس روش نیمه زمستانه در قالب طرح کرتهای نواری در چهار تکرار اجرا شد که کرتهای افقی تاریخهای کاشت شامل اول مهرماه 15 مهر - اول آبان - 15 آبان و 30 آبان و در کرتهای عمودی ارقام مورد بررسی قرار گرفت نتایج به شرح زیر است : الف ) بدون درنظرگرفتن رقم تاریخ کاشت 15 مهرماه بیشترین عملکرد را به میزان 2973 کیلوگرم در هکتار تولید کرد. ب ) بدون درنظرگرفت ...

بررسی اثر تراکم، تاریخ کاشت و مدیریت کنترل علفهای هرز بر عملکرد گندم رقم تجن در قالب طرح Spilt-plot-split در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع‌کلا، اجرا شده است . در این آزمایش سه تاریخ کاشت ، سه تراکم بذر (180-160-140 کیلوگرم در هکتار) و سه مدیریت علفهای هرز بترتیب تیمارهای اصلی فرعی و فرعی فرعی بوده‌اند. ارزیابی‌های انجام شده شامل: شمارش علفهای هرز کشیده برگ ، شمارش علفهای هرز پهن برگ ، شمارش تراکم بوته گندم، توزین وزن علفهای هرز بتفکیک دو گروه، توزین بیوماس گندم، توزین محصول گندم ...

به منشور برسی اثر کاشت و تراکم بوته در پوسیدگی ریشه از طرح اسپلیت پلان شامل چهار تاریخ کاشت بعنوان فاکتور اصلی و شش تراکم بعنوان فاکتور فرعی در چهار تکرار در حوزه عمل کارخانه قند مرودشت بمرحله اجرا درآمده است . نتایج این بررسی در سال اول نشان می‌دهد از نظر عملکرد ریشه تاریخهای کاشت مخنلف در سطح 1 درصد اختلاف معنی‌داری داشته و همچنین تراکم‌های مختلف نیز در سطح 1 درصد معنی‌دار بوده و اثر متقابلی بین تاریخ کاشت و تراکم بوته مشاهده نگردیده است . از نظر درصد قند تاریخ کاشت‌های مخت ...

کلزا یکی از محصولات روغنی مهم در جهان بوده و کشت آن به ویژه در مناطق معتدل رو به افزایش است . این گیاه با داشتن درصد روغن نسبتا بالا و نیاز کم ارقام پاییزه به آب و امکان قرار گرفتن آن در تناوب با گندم مورد توجه بوده و مخصوصا در ساله های اخیر در کشور ایران نیز به توسعه کشت آن مبادرت ورزیده و از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و امکان دارد که در آینده به یکی از محصولات زراعی اصلی کشور تبدیل شود . آزمایشات انجام شده در کشورهای فرانسه و آلمان نشان داده که عملکرد گندم پس از کلزا حدود ...