عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور ارزیابی اثر مقادیر و زمان مصرف کمپوست های آلی مختلف بر جمعیت علفهای هرز زیره سبز و عملکرد و اجزای عملکرد آن آزمایشی در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. سه نوع کمپوست آلی( مرغی، گاوی و بستر قارچ) در سه مقدار (صفر، 20 و 40 تن در هکتار) و سه زمان مصرف (همزمان با کشت، یک ماه بعد و نیمه اسفند) در قالب طرح کرت های دو بار خرد شده با 4 بلوک کامل تصادفی و اختصاص نوع کمپوست آلی به کرت اصلی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس این آزمایش بی ...

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر زمان های مختلف حذف علف های هرز و اسمو پرایمینگ بذر به همراه محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای مورد آزمایش شامل حذف علف های هرز در سه سطح : A1، A2 وA3 به ترتیب حذف تا 2 هفته پس از سبز شدن، حذف تا 4 هفته پس از سبز شدن، حذف تا 6 هفته پس از سبز شدن، اسمو پرایمینگ بذر ش ...

هیدورکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) گروهی از آلاینده های آلی می باشند که از 2 یا تعداد بیشتری از حلقه‌های بنزنی تشکیل شده‌اند. این ترکیبات از لحاظ بیوشیمیایی و بیولوژیکی فعال هستند و برخی از آن‌ها جزء مواد بالقوه سرطانزا محسوب می‌شوند و به طور عمده از احتراق ناکامل موادآلی، سوختن جنگلها، فعالیت آتش‌فشان‌ها، شستشوی آسفالت توسط باران و... تولید می‌شوند. PAHs از طریق خاک یا هوا جذب گیاه می شوند و اثرات منفی بر عملکرد آنها دارند. میزان جذب و تاثیر گذاری این ترکیبات در گیاها ...

کاربرد کشت بساک وتولید گیاهان هاپلویید در تولید واریته های جدید موجب حداقل 8 تا 10 سال صرفه جویی در وقت وکاهش هزینه های اصلاحی گردیده است. کلشی سین مهمترین ماده جهت دو برابر کردن مجموعه کروزومی و ایجاد دابل هاپلوییدهاست. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر غلظت های متفاوت کلشی سین بر دابل هاپلویید شدن بوته های هاپلویید برنج در زمان های متفاوت صورت گرفت. در این تحقیق بوته های هاپلویید حاصل از کشت بساک دو رقم هیبرید GRH1 وIR69 در سه غلظت 0/05 ، 0/1و0/15 گرم بر لیتر و سه تیمار زمانی 8 ...

این تحقیق با هدف بررسی مقایسه ای تاثیر درصد قلیایی و زمان تیمار بر ویژگی های خمیر کاغذ سودای سرد باگاس وچوب صنوبر دلتوئیدس انجام گرفت. ابعاد الیاف بر اساس روش فرانکلین و ترکیبات شیمیایی و ویژگی های کاغذ دست ساز بر اساس آیین نامه های استاندارد TAPPI اندازه گیری شد. میانگین طول، قطر، قطر حفره و ضخامت دیواره سلولی الیاف باگاس به ترتیب 1620، 83/20، 97/9 و 43/5 میکرون و الیاف چوب صنوبر به ترتیب1180، 19/30، 91/18و66/5 میکرون تعیین گردید. مقادیر سلولز، لیگنین، مواد استخراجی، مواد ...

کادمیوم به عنوان آلاینده محیطی و یک فلز سنگین باعث ایجاد سمیت در موجودات زنده می گردد. جاسمونات ها یک گروه از تنظیم کننده های رشد گیاهی می باشند که سبب ایجاد پاسخ های متفاوتی در گیاهان می گردند. در پژوهش حاضر، اثرات متیل جاسمونات (0، 0/01 و 0/1 میلی مولار) و کادمیوم کلراید (0 و 500 میکرو مولار) بر رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در آزمایش های جداگانه، به صورت (A) تیمار هم زمان متیل جاسمونات و کادمیوم (B) تیمار با تقدم متیل جاسمونات و (C) تیمار گیاهان با تق ...

آنتی‎میده یکی از زیرخانواده‎های مهم در خانواده آفتاب گردان می‎باشد و دارای 5 جنس با اهمیت شامل: بومادران (.Achilleasp)، بابونه (Matricaria sp.)، مخلصه (Tanacetum sp.)، درمنه (Artemisia sp.) و Santolina sp. می‌باشد که اغلب به عنوان گیاهان دارویی مهم در پزشکی مطرح می‎باشند.از آن جائیکه گیاهان این زیرخانواده، منبع غنی از آنتی‌اکسیدان‌های گیاهی و فلاونوئیدها می‎باشند که آنان را از اثرات مضر گونه‎های واکنشگر اکسیژنی حفظ می‌نمایند، ارزیابی میزان بیان ژن‎های کدکننده این ترکیبات در آ ...

شوری یکی از بزرگترین تنش های غیره زنده است که تأثیر منفی برروی تولیدات کشاورزی دارد. کلزا یکی از مهمترین دانه های روغنی در سطح جهان است بطوریکه بعد از پنبه و سویا سومین دانه روغنی دنیا می باشد. در این بررسی، اثر تیمارهای شوری mM NaCl 250، 150، 50، 0 (شاهد) برروی 18 رقم پاییزه کلزا (،Agat, Artus, Briston, Colvert, Elit, Express, Iris, Licord, Okapi, Oper, Orbit, Orkan, SLM046, Symbol, Talaieh, Tuiner, Zarfam, Zargol) در 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. برای غربالگیری اولیه این ار ...

حضور علف های هرز در مزرعه و رقابت آن با گیاه زراعی از عوامل اصلی کاهش کیفیت و کمیت محصول محسوب می‏شود. پرایمینگ بذور قبل از کاشت باعث بهبود استقرار و سرعت جوانه زنی و افزایش رقابت با علف هرز می شود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر علف کشهای پیش رویشی آلاکلر (3/5 و 5 لیتر درهکتار)، تریفلورالین (1/5 و 2/5 لیتر در هکتار) و دو علف کش پس رویشی بنتازون (0/75 و 1 لیتر در هکتار) وهالوکسی فوپ( 2و 3 لیتر در هکتار) و تلفیق آن ها، تحت پیش تیمار هیدروپرایمینگ، بر کنترل علف های هرز و اجزای ...