عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 217

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مطالعه و بررسی سازگاری خاکشیر به اقلیم جنوب خراسان (گناباد) و همچنین ارزیابی عملکرد آن در مقادیر بذر مختلف در زمان برداشت متفاوت ، این طرح با عنوان میزان بذر و زمان برداشت بر عملکرد دانهء خاکشیر در منطقهء گناباد در مزرعهء تحقیقاتی دانشگاه اجرا شد. عملیات تهیهء بهتر کاشت ، سه ماه پیش از کاشت انجام گرفت و در پاییز سال 1376، عملیات اجرای آن در زمین صورت گرفت . طرح به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوکه‌های کامل تصادفی با چهار تکرار بود و فاصلهء کرت‌های اصلی، فر ...

نتیجه: در این طرح که هدف از اجرای آن بررسی تاثیر شیوه تقسیط ازت با زمانهای مختلف برداشت بر محصول کمی و کیفی چغندرقند بود، پنج نوع تقسیط ازت به عنوان سطوح A و پنج زمان برداشت مختلف به عنوان سطوح فاکتور B به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای تصادفی قرار گرفت ، سال 1377 اولین سال اجرای این طرح در یکی از مزارع کشت و صنعت جوین بود. تجزیه آماری اطلاعات بدست آمده از آزمایش نشان داد که زمان برداشت بر کلیه صفات کمی و کیفی محصول به طور معنی‌داری تاثیر گذاشته، همچنین تاثیر متقابل نوع ...

به منظور تعیین مناسبترین زمان قطع شاخ و برگ و نیز زمان برداشت ( مدت لازم از تاریخ قطع اندام های هوایی تا برداشت جهت ضخیم شدن پوست غده ها و کاهش آسیب پذیری در مقابل ضربه و فشار) در میزان تولید غده بذری نسبتا سالم با حداقل ضایعات پوستی غده ها در رقم مود تکثیر ازمایش فاکتوریل با چهار زمان از بین بردن اندامهای هوایی به صورت 135-120-105-90 روز از زمان کاشت و زمان برداشت در سه سطح 30-20-10 روز بعد از، از بین بردن اندامهای هوایی در دو رقم نیمه دیررس اگریا و پیکاسو در سه تکرار اجرا ش ...

جهت تعیین زمان برداشت مناسب نوع بسته بندی مطلوب اثرات سه زمان برداشت و سه نوع بسته بندی در یک آزمایش فاکتوریل در سه تکرار برای خرمای کبکاب مورد بررسی قرار گرفت زمان برداشت در سه مرحله 50% و 75% و 100% خرمای رسیده بر روی درخت است ظروف بسته بندی شامل جعبه های حصیری از برگ خرما، جعبه های چوبی، جعبه های کاغذی با اندازه های 100 و 250 و 50 گرمی مورد استفاده قرار گرفتند . نتایج آزمایش نشان می دهد که کیفیت میوه در زمانهای برداشت با 50% و 75% بهتر از 100% می باشد . اما عمر انباری میوه ...

بمنظور تعیین مناسبترین زمان برداشت محصول پسته که یکی از عوامل تعیین‌کننده کیفیت می‌باشد این تحقیق بر روی رقم اوحدی که یکی از ارقام صادراتی کشور محسوب می‌شود صورت می‌گیرد. در این تحقیق از طرح آماری کاملا تصادفی استفاده می‌شود. در طی 2 ماه (شهریور - مهر) هر هفته یک نمونه از 23 اصله درخت 15 ساله در ایستگاه کرمان و رفسنجان جهت اندازه‌گیری فاکتورهای درصد میوه‌های پوشت شکافته، درصد میوه‌های خشک شده، وزن میوه پوست نرم، وزن پوست سخت ، وزن تر، وزن کل با خوشه و فرابر، وزن خشک ، میزان د ...

در این طرح بمنظور بررسی و تعیین مناسبترین زمان برداشت سه نوع خرمای مضافتی، کبکاب و شاهانی و تعیین بهترین نوع بسته‌بندی و مقایسه آن با روشهای معمول در مناطق تولید خرما از مهر ماه 1376 در استانهای فارس ، کرمان، بوشهر و خوزستان و کرج به شرح زیر به اجرا درآمد. ابتدا در سه زمان در تاریخ‌های مختلف بفاصله یک هفته نمونه‌های خرما از درختان مورد آزمایش برداشت شد و به آزمایشگاه حمل گردید. و آزمایشهای فیزیکوشیمیائی بر روی نمونه‌ها انجام و پس از شستشو ضدعفونی نمونه‌ها در بسته‌های 100، 250 ...

جهت تعیین اثر زمان برداشت و شرایط نگهداری بر کیفیت و پایداری روغن خوراکی کلزا آزمایشی با سه رقم غالب کلزای دو صفر (زرگل، طلایه و استقلال) در سه زمان برداشت در سه تکرار با نمونه گیری از مزرعه تحقیقاتی بخش دانه های روغنی کرج به اجرا درآمد. آزمایشات انجام شده شامل تعیین درصد روغن دانه-میزان کلروفیل دانه- وزن مخصوص روغن، اندیس انکسار و پر اکسید و اسیدیته بوده و پس از آن داده ها با استفاده از طرح کاملا تصادفی بر پایه آزمون فاکتوریل تجزیه و تحلیل شده و در مورد هر رقم بهترین زمان بر ...

جهت تعیین بهترین رطوبت برداشت و تبدیل، طی سه مرحله در سطوح مختلف (عامل اصلی رطوبت زمان برداشت ) و با درصد رطوبتهای مختلف مقدار 18 کیلوگرم شلتوک برای هر سطح برداشت و طی نامه شماره 6707/3/2/211 مورخ 1373/7/12 به موسسه تحقیقات برنج کشور ارسال گردید. ...

برای تعیین بهترین زمان برداشت پرتقال محلی یا سیاورز برداشت برابر تقویم زمانی پیش‌بینی شده از تاریخ سی‌ام مهر ماه هر پانزده روز یک بار انجام و نمونه‌های برداشت شده از آزمایشگاه تجزیه میوه مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه‌های بدست آمده نشان داد که پرتقال محلی در نیمه اول دیماه از نظر فیزیولوژیکی در این منطقه قابل برداشت بوده و نگهداری مدت بیشتر آن روی درخت موجب ریزش و گرانوله شدن میوه می‌گردد. ...