عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مراغه بیشترین عملکرد بترتیب مربوط به اثر متقابل هیبرید آذرگل در آبیاری زمان دانه بستن با عملکرد 1193 کیلوگرم در هکتار، رقم زاریا در آبیاری زمان گلدهی با 833 کیلوگرم در هکتار و رقم آرماویرسکی در آبیاری زمان دانه بستن با عملکرد 861 کیلوگرم در هکتار می‌باشد. در سنندج (خرکه) بیشترین عملکرد مربوط به اثر متقابل هیبرید آذرگل با یکبار آبیاری در شروع گلدهی با عملکرد 828 کیلوگرم در هکتار می‌باشد. در سرارود تیمار یکبار آبیاری در شروع گلدهی برای هیبرید آذرگل با عملکرد 1578 کیلوگرم در ...

طرح در قالب طرحهای اسپلیت پلات با 4 تکرار اجرا شده که رفتارهای اصلی شامل دو دور آبیاری و رفتارهای فرعی براساس سه میزان آب آبیاری می‌باشد. دور آبیاری در سطح 5 درصد بر روی عملکرد انار سالم و در سطح 1 درصد بر روی عملکرد (انار ترکیده) معنی‌دار بوده است ولی اعمال عمق‌های مختلف و آبیاری اختلافی در عملکرد موجود نیاورده است . و اثر متقابلی بین دور و عمق آبیاری وجود ندارد. ...

نیاز آبی انار با دو روش سطحی و قطره‌ای مورد بررسی قرار گرفته اما در عمق آب آبیاری در هر دو روش میزان تبخیر و با استفاده از فرمول عمق آب آبیاری در روش سطحی و معادله مخصوص در روش قطره‌ای می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد در روش آبیاری سطحی عمق آبیاری در میزان عملکرد انار سالم و میزان کل عملکرد در سطح یک درصد معنی‌دار بوده که ترتیب تیمارها در هر دو حالت به شرح زیر می‌باشد: 3 A, 2 A, 1 B عملکرد انار سالم - عملکرد کل دور آبیاری و اثرات متقابل دور و عمق آبیاری ...

طرح در قالب طرحهای اسپلیت‌پلات با چهار تکرار اجرا شده که رفتارهای اصلی شامل دو دور آبیاری و رفتارهائی فرعی براساس سه میزان آب آبیاری می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری در سال 1372 نشان داده است دور آبیاری در سطح 5 درصد بر روی عملکرد (انار سالم) و در سطح 1 درصد بر روی عملکرد (انار ترکیده) معنی‌دار بوده ولی اعمال عمق‌های مختلف آبیاری اختلالی در عملکرد بوجود نیاورده است . در سال 1373 نیز محصول برداشت و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار خواهد گرفت . ...

به منظور بررسی اثر یکبار آبیاری در عملکرد دانه و سایر صفات آفتابگردان ، این طرح به اجرا درآمد. سه رقم مورد ارزیابی آرماویرسکی ، چرنیانکا و ‏‎As-503‎‏ می باشد . این آزمایش با سه تیمار بدون آبیاری (شاهد)، یکبار آبیاری در شروع گلدهی و یکبار در زمان پایان گلدهی و با طرح آماری فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. پس از برداشت محصول تجزیه های آماری بر مبنای موازین مربوطه بعمل آمد و نتایج حاصله به قرار زیر است: اثر آبیاری و رقم هر دو در سطح 1% معنی دار شده ...

9 تیمار مختلف دور و عمق آبیاری بر روی سه محصول سوژا،پنبه ،گندم ،در دور دوره سه ساله اجرا می گردد.نتیجه بررسی دور و عمق مناسب آبیاری انتخاب می شود. ...
نمایه ها:
سویا | 
پنبه | 
گندم | 

طرح در قالب طرحهای اسپلیت پلات با چهار تکرار بمرحله اجرا گذاشته خواهد شد رفتارهای اصلی شامل دو دورآبیاری I1=12 و I2=18 و روز و رفتارهای فرعی براساس سه میزان مختلف آب آبیاری 50 درصد تبخیر از طشتک کلاس E1=A و 70 درصد تبخیر از طشتک کلاس E2=A و 90 درصد تبخیر از طشتک کلاس E3=A عملکرد تیمارهای در قالب طرح مذکور تجزیه و تحلیل آماری قرار خواهد گرفت . ...

عدم بارندگی کافی و توزیع غیر یکنواخت آن در طول فصل رشد در مناطق خشک و نیمه خشک باعث شده است که کشت بیشتر محصولات کشاورزی فقط توسط آبیاری امکان پذیر گردد. از طرف دیگر بعلت محدود بودن منابع آب در چنین مناطقی، استفاده صحیح از آن حائز اهمیت بوده و تعیین برناخمه صحیح و دقیق برای آبیاری بطوریکه گیاه از یک طرف دچار تنش رطوبیتی نگردد و از طرف دیگر مصرف بی‌رویه آب موجبات هدر رفت این ماده حیاتی و مسائل عدیده دیگر همچون آلودگی آبهای سطحی و زیر زمنی توسط نیترات و شتشوی عناصر غذائی خاک و ...

به منظور تعیین زمان آبیاری لوبیا چیتی و اثر تاریخ کاشت ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در شرودان از توابع فلاورجان به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار اجرا گردید. کرتهای اصلی ه سه تیمار آبیاری ‏‎T1‎‏ تا ‏‎T3‎‏ ( آبیاری پس از 3+-50 ، 3+-70، 3+-90 میلی متر تبخیر از طشت تبخیر کلاس ‏‎A‎‏ ) و کرتهای فرعی به دو تاریخ کاشت هفتم خرداد و هفتم تیر اختصاص یافت . برای اندازه گیری میزان تبخیر ، علاوه بر طشت تبخیر ک ...