عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 141

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زردآلو از محصولات عمده آذربایجان شرقی بوده و حدود 28 درصد سطح و بیش از 30 درصد تولید، زردآلوی کل کشور در این استان است. اغلب میوه زردآلو برای خشک کردن و تولید برگه استفاده شده و یکی از محصولات خشکباری عمده صادراتی می باشد . ترکیه، استرالیا و ایران جزء کشورهای عمده تولید و صادر کننده برگه زردآلو در جهان می‌باشند. روش خشک کردن تاثیر بسزایی در کیفیت محصول تولیدی و زمان خشک شدن دارد. در این تحقیق به منظور افزایش کیفیت محصول تولیدی و کاهش زمان خشک شدن زردآلو رقم نصیری 90، دو نوع ...

بمنظور تعیین نیاز آبی درختان زردآلو، (kc) تحت آبیاری قطره‌ای در ارومیه، آزمایشی در قالب طرح کرت‌های خرد شده با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی کهریز ارومیه پیاده شده است . دو فاکتور مورد بررسی در این طرح عبارتند از: I1: مقدار آبیاری بر مبنای تبخیر از طشتک کلاس A به مقدرا 40 درصد در بهار، 50 درصد در تابستان، 45 درصد در پاییز می‌باشد. I2: مقدار آبیاری بر مبنای تبخیر از طشتک کلاس A به مقدار 50 درصد در بهار، 70 درصد در تابستان، 60 درصد در پاییز می‌باشد. I3: مقدار آبیاری بر مبنای تبخ ...

بمنظور بررسی متازنیا و زنیا در زردآلو این طرح در قالب بلوکها کامل تصادفی برای هر گروه تلاقی، جدول بطور مجزا و با سه تکرار با ارقام رویا، شصتمی یک و دو، نصیری، کانینو، رقم محلی‏‎AS‎‏ ، درشت ملایر، قربان مراغه و اردباد درآمد. درسال جاری تلاقی بین ارقام قربان مراغه* درشت ملایر، قربان مراغه* نصیری، قربان مراغه* قرمز شاهرود نصیری* کانینو نصیری*قرمز شاهرود واردباد* درشت ملایر به منظور بررسی اثرات دانه گرده والد پدری بر روی ارقام تجارتی انجام گرفت درصد تشکیل میوه در تلاقیهای یاد شده ...

بمنظور دستیابی و اصلاح پایه های کلونی و زردآلو در سال جاری تلاقیهای بین ماریانا × زردآلو، میروبالان × زردآلو، و هنچنین هلو× بادام، GF677 × بادام، گوجه × بادام انجام گردید و درصد تشکیل میوه، رشد میوه و تعداد میوه های کامل در مراحل مختلف رشد ثبت گردیده است. تعداد بذور حاصل در سال جاری بعلت عدم وجود سرمای دیررس بهاره قابل توجه بوده ولی در کل تشکیل میوه در تلاقیهای بین گونه بخصوص در گوجه × بادام کمتر است و بذور حاصل در پاییز امسال در گلدانهای پلاستیکی در هوای آزاد بطور جداگانه کش ...
نمایه ها:
گیاه | 
بادام | 
بذر | 

طرح درادامه مطالعات روی 24 رقم زردآلوقطعه کلکسیون انجام میگیرد.دراین قطعه ارقام بصورت کلکسیون درردیفهای 4 تایی درسال 1355 کشت وفواصل‌آنها5 x6 مترمیباشد.روش آماری مورداستفاده : -1 گروه بندی هریکازصفات بااستفاده ازمدل طرح کاملاتصادفی یاطرح سیستماتیک -2 گروه بندی کمی ارقام بااستفاده ازکلیه صفات ازطریق تابع‌تشخیص -3 تعیین رابطه رگرسیونی چندگانه قدم به قدم به منظوربررسی ارتباط بین صفات مختلف اندازه گیری شده درکلیه ارقام (گونه زردآلو) ...

به منظور دستیابی به پایه مناسب برای ارقام تجارتی بادام و زردآلو، در سال جاری بادام (رقم سهند) با میروبالان ماریانا، آلو، هیبرید GF671، هلو و ارقام مختلف زردآلو با میروبان، ماریانا، آلو و هلو تلاقی داده شدند. مقدار میوه تشکیل شده در تلاقیهای بین گونه‌ای بسیار کم و حتی صفر بود. بذور و میوه‌ها حاصله در این تلاقیها کوچک و دفرمه بودند. همچنین اثرات دانه گرده والد پدری گونه‌های دیگر، خصوصیات میوه‌ها را از نظر شکل، اندازه و پوست تغییر داد. میوه‌ها پس از رسیدن کامل برداشت و بذور حاصل ...

با توجه به اثرات پایه بر پیوندک و تفاوت بین زمان گلدهی درختان زردآلو و آلو بمنظور تاخیر انداختن زمان گلدهی و انتخاب پایه مقاوم در مقابل شانکر باکتریایی این طرح با 12 تیماردر 4 تکرار با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. در سال جاری نسبت به عملیات به زراعی (کوددهی، آبیاری، سمپاشی و ...) اقدام گردید. همچنین به منظور تربیت درختان به فرم مناسب اقدام به سربرداری و تولید بازوی مناسب گردید. ...

بمنظور تعیین درصد آلوگامی و انتخاب بهترین والد گرده دهنده در ارقام تجارتی زردآلو این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار یک درخت و در هر درخت یک شاخه با حداقل 100 گل باجرا در آمد. در بهار سال جاری قبل از باز شدن شکوفه های درختان زردآلو از ارقام قربان مراغه، درشت ملایر و قرمز شاهرودتوسط قفس های توری و پاکتهای سلفنی ایزوله و توسط دانه گرده سایر ارقام تجارتی که قبلا تهیه شده بودند گرده افشانی مصنوعی و دستی شدند یادداشت برداری از کلیه مراحل گل و میوه در طول فصل زراع ...

میزان عملکرد شاهد (آبیاری سطحی) محصول زردآلو 750/17 تن و عملکرد طرح 150/21 تن در هکتار بوده است و در منطقه شبستر عملکرد شاهد (آبیاری سطحی) محصول هلو 420/31 تن و عملکرد طرح (آبیاری قطره ای) 420/51 تن در هکتار بوده است. در منطقه اسکو آب مصرفی در روش قطره ای نسبت به سطحی 30% صرفه جویی شده است . در منطقه شبستر از نظر آب مصرفی در روش قطره ای نسبت به سطحی 20% صرفه جویی شده است. ...