عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5591

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دورقم گندم ،روشن ،امید رقم جوی ،زرجو باسه شدت 10و20و30 کیلو راد تحت تاثیراشعه گاما(بمنظور ایجاد موتاسیون با جهش‌های ژنتیکی قرار میگیرند و موتانهای احتمالی حاصله درسالهای بعد بوسیله برنامه های ژنتیکی اصلاح خواهندشد. ...

یک لاین نر عقیم سیتوپلاسمی کلزای پائیزه همراه بالاین نگهدارنده اش (Maintainerline) برای بررسی پایداری صفت نر عقیمی درشرایط آب و هوائی منطقه کرج درمهرماه کشت میشوند . چهار رقم کلزای پائیزه اصلاح شده دوصفر نیز برای انتقال صفت نر عقیمی به این ارقام در مجاورت لاین های (CMS) کشت میگردند دراواخر اسفندماه یک لاین نر عقیم کلزای بهاره نیز همراه بالاین نگهدارنده آن کشت و مشابه لاین کلزای پائیزه مورد عمل و بررسی قرارمیگیرد. همچنین باکشت نتایج حاصل ازتلاقی یک لاین نر عقیم بهاره بارقم (To ...

دراین طرح نیازهای آبی بادام زمینی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا بتوان به ترویج و توسعه این گیاه افزود به صورتی که با حداقل مصرف آب و حداکثر روغن ،علوفه پروتئین در هکتار را ازاین محصول بدست آورد. از آنجایی که زراعت بادام زمینی در استان گیلان دیمی است و زراعت این محصول تابع شرایط آب و هوایی است بازده محصول نقصان می‌پذیرد و باتوجه به اینکه کاشت این محصول در نقاط دیگر کشور در برنامه پنج‌ساله توسعه گنجانده شده است تعیین بهترین زمان آبیاری در زراعت بادام زمینی از اهمیت ویژه‌ای برخورد ...

جهت بررسی اثر تراکم و ترکیبات کاشت مخلوط ذرت و سویای علوفه‌ای بر عملکرد و کیفیت محصول، آزمایشی در خرداد ماه 1374 در مزرعه آزمایشی شماره یک گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اجراء گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار پیاده شد. فاکتورها شامل تراکم در سه سطح (تراکم اپتیمم منطقه و دو تراکم حداقل و حداکثر) و ترکیبات کاشت در پنج سطح (تک کشتی ذرت و سویا، مخلوط 75 درصد ذرت + 25 درصد سویا، مخلوط 25 درصد ذرت و 75 درصد سویا ...

72 نمونه آفتابگردان همراه باسه شاهد و90 رقم سویا باسه شاهد و 264 نمونه گلرنگ باشش شاهد درطرح آماری Aug-Trial موردبررسی وارزیابی ازنظر کلیه صفات قرار میگیرند.وبرروی نتایج عملکرد وبعضی خواص دیگر تجزیه واریانس طرح فوق انجام و نمونه ها باروش L.S.D. اصلاح‌شده مقایسه خواهندشد ضمنا برای هرصفت درکل توده و توده های فرعی آن میانگین ،واریانس ،انحراف معیار ضریب تغییرات محاسبه ونمونه ها از نظر هرصفت یامجموعه صفات دسته بندی خواهدشد.درهرمزگان وداراب نیز 2000 لاین کنجد با3 شاهد ودرگرگان وزرق ...

طی یک برنامه اصلاح نباتات مشتمل بر دورگ گیری سلکسیون و نسلهای در حال تفرق و آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی و تکراری ارقام مقایسه تهیه خواهد شد. ...
نمایه ها:
پنبه | 
گیاه | 
بذر | 

طی یک برنامه اصلاح نباتات مشتمل بردورگ گیری وسلکسیون درنسلهای درحال تفرق و آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی وتکراری ارقام مناسب تهیه خواهدشد. ...

بمنظور ایجاد موتاسیون ازطریق رادیاسیون درگندم آزادی درجهت رفع نواقص آن و احتمالا ایجاد صفات مطلوب تر میزان کافی ازبذر این گندم تحت تاثیر 5 شدت اشعه به میزانهای 4،8،12،16،20 کیلورادفرارداده میشود وپس‌ازسلکسیون شدیدی که بمنظورهای فوق درسال اول بعمل خواهدآمدودرصورت ایجاد موتانت های جدیددرسالهای دوم به بعد با استفاده ازروشهای معمول اصلاح نباتات دراین زمینه سعی درثبت این صفات ورفع احتمالی که همزمان باصفات خوب ممکن است ایجاد شده باشدمیگردد. ...

برای تشخیص و شناخت ارقام مقاوم به شوری گیاهان زراعی و در نهایت معرفی ارقام مقاوم در مرحله جوانه زنی برای ناحیه‌ای که به وسعت 450 هزار هکتار میباشد، این بررسی صورت گرفته است . این ناحیه موسوم به دشت آجی چای و واقع در غرب تبریز است که تا کناره‌های دریاچه ارومیه امتداد دارد. رودخانه شورآجی چای که در اوایل بهار و تابستان که آب آجی چای بعلت کاهش تقلیل یافته و کیفیت آن نامطلوب میگردد، زراعتهای مختلف دچار صدمات شدید ناشی از افزایش غلظت مواد محلول در آب و در نتیجه در خاک میشوند. یکی ...