عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5591

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دورقم گندم ،روشن ،امید رقم جوی ،زرجو باسه شدت 10و20و30 کیلو راد تحت تاثیراشعه گاما(بمنظور ایجاد موتاسیون با جهش‌های ژنتیکی قرار میگیرند و موتانهای احتمالی حاصله درسالهای بعد بوسیله برنامه های ژنتیکی اصلاح خواهندشد. ...

بمنظور ایجاد موتاسیون ازطریق رادیاسیون درگندم آزادی درجهت رفع نواقص آن و احتمالا ایجاد صفات مطلوب تر میزان کافی ازبذر این گندم تحت تاثیر 5 شدت اشعه به میزانهای 4،8،12،16،20 کیلورادفرارداده میشود وپس‌ازسلکسیون شدیدی که بمنظورهای فوق درسال اول بعمل خواهدآمدودرصورت ایجاد موتانت های جدیددرسالهای دوم به بعد با استفاده ازروشهای معمول اصلاح نباتات دراین زمینه سعی درثبت این صفات ورفع احتمالی که همزمان باصفات خوب ممکن است ایجاد شده باشدمیگردد. ...

دراین طرح نیازهای آبی بادام زمینی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا بتوان به ترویج و توسعه این گیاه افزود به صورتی که با حداقل مصرف آب و حداکثر روغن ،علوفه پروتئین در هکتار را ازاین محصول بدست آورد. از آنجایی که زراعت بادام زمینی در استان گیلان دیمی است و زراعت این محصول تابع شرایط آب و هوایی است بازده محصول نقصان می‌پذیرد و باتوجه به اینکه کاشت این محصول در نقاط دیگر کشور در برنامه پنج‌ساله توسعه گنجانده شده است تعیین بهترین زمان آبیاری در زراعت بادام زمینی از اهمیت ویژه‌ای برخورد ...

کاربرد ابزارها و شیوه‌های مبارزه با علفهای هرز در دوره‌ای از زندگی گیاه زراعی و یا علف هرز که بیشترین کارایی و کمترین کاهش عملکرد را بدنبال داشته باشد "دوره بحرانی مبارزه با علفهای هرز" نامیده شده و آن را بخشی از مدیریت تلفیقی علفهای هرز و کشاورزی پایدار بشمار می‌آورند. نخود معمولی (Cicer arietinum L.) دیم یکی از گیاهان زراعی مهم در تناوب رایج در دیمزارهای غرب ایران بوده و مبارزه با علفهای هرز آن نیز اغلب با وجین دستی انجام می‌پذیرد. از اینرو، بمنظور تعیین دوره بحرانی مبارزه ...

اطلاع از سطح تنوع ژنتیکی مجموعه های ژرم پلاسمی و تعیین روابط ژنتیکی بین مواد اصلاحی، گام اولیه و اساسی در برنامه های اصلاح نبات می باشد. در این تحقیق تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی 67 لاین اینبرد ذرت مورد استفاده در برنامه های به نژادی و به زراعی ذرت ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (SSR) مورد ارزیابی قرار گرفت. DNA ژنومی استخراج شده از نمونه های گیاهی با آغازگرهای مربوط به 40 جایگاه ریزماهواره تکثیر و محصولات تکثیری با استفاده از الکتروفورز ژل اکریلامید و اسرشته ساز 6 ...

به منظور تعیین سهم فتوتیپی و ژنوتیپی پارامترهای رشد در تشکیل عملکرد دانه و دستیابی به مشخصات تیپ ایده‌ال گندم پائیزه در اصفهان در سال زراعی 71-72 در مزرعه تحقیقاتی لورک واقع در حومه نجف آباد آزمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار پیاده شد. مواد آزمایشی شامل شش رقم گندم اصلاح شده آزادی، امید، بزوستایا، روشن2- قدس و کرج 2- و14 لاین آزمایشی بود. اختلاف 19 روزه ژنوتیپ‌ها در گلدهی تحت تاثیر دمای محیط به 4 روز در گرده افشانی و 8 روز در رسیدگی تقلیل یافت تعداد پنجه در ...

هیجده لاین پیشرفته و دو رقم گندم در قالب یک طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی اسلام‌آباد غرب مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت . از آنجا که مطالعات همبستگی بین صفات مختلف ، بخصوص عملکرد دانه و اجزاء وابسته به آن و تعیین روابط علت و معلولی این صفات ، به اصلاح‌گردان این امکان را می‌دهد که مناسب‌ترین و منطقی‌ترین ترکیب اجزاء که منتهی به حصول عملکرد بیشتر در واحد سطح می‌گردد انتخاب نموده، نقاط ضعف و قوت مواد اصلاحی خود را بشناسند و در رفع نواقص این ارقام ...
نمایه ها:
ژنتیک | 
علیت | 
لاین | 
گندم | 

به منظور بررسی چند شکل آنزیمی در ارقام یونجه و ارتباط آن با صفات زراعی، 30 رقم یونجه بومی و اصلاح شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سال 1378 در دومین سال کاشت در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی تبریز (کرکج) مورد آزمایش قرار گرفت. صفات عملکرد علوفه، تاریخ گلدهی، ارتفاع و قطر تاج پوشش در طول سه چین از سال زراعی اندازه گیری شدند. مساحت برگ در چین دوم و خسارت سرخرطومی در چین اول و میزان رشد اولیه در چین اول سال بعد مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین ایزوزیم ‏‎GOT‎‏ و استراز در ا ...
نمایه ها:
یونجه | 

به منظور تعیین همبستگی بین تعدادی از صفات و نیز روابط علت و معلولی بین آنها در گیاه جو، تعداد 25 رقم و لاین پیشرفته از جوهای شش ردیفه انتخاب شد. کاشت در پائیز سال 1371 با تراکم 350 بوته در متر مربع در کرتهای 10 متر مربعی در مزرعه تحقیقات بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر انجام گرفت . در حین فصل رشد و نیز بعد از برداشت 19 صفت عملکرد دانه، طول دوره رشد رویشی، طول دوره پرشدن دانه، سطح برگ پرچم، دوام سطح برگ پرچم، سطح دم سنبله، دوام سطح دم سنبله،سطح غلاف برگ پرچم، دو ...
نمایه ها:
جو | 
گیاه |